Wniosek o przeprowadzenie Kontroli Skarbowej – wzór

17 

Jak prawidłowo napisać wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej przez Urząd Skarbowy? Zasadniczo, urząd skarbowy nie musi przeprowadzać kontroli na wniosek (donos). Jednak skarga, która zawiera merytoryczne argumenty, może doprowadzić do tego, że fiskus zainteresuje się danym podatnikiem.

Przygotowując donos do urzędu skarbowego, należy zadbać zatem o odpowiednie przedstawienie okoliczności faktycznych, jasne przedstawienie zarzutów,a jeśli to możliwe, dołączenie do skargi dowodów na przytaczane argumenty. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o przeprowadzenie kontroli skarbowej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Na czym polega złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli skarbowej?

Wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej to nic innego jak donos, inaczej skarga, która wskazuje na możliwość popełnienia przestępstwa skarbowego czy łamania przepisów prawa skarbowego.

Nadawcą takiego donosu może być każdy – zarówno konkurent, jak i były pracownik, czy nawet sąsiad. Donosy do urzędu skarbowego bywają składane przez byłych klientów czy kontrahentów, których dobra ucierpiały na skutek naruszeń podatkowych danego podmiotu. 

Donos może dotyczyć między innymi:

 • ukrywania zarobków z wynajmu,
 • prowadzenia działalności gospodarczej bez rejestracji,
 • braku ewidencji przychodów,
 • unikania rejestrowania transakcji na kasę fiskalną,
 • pracy na czarno.

Co ważne, chociaż urząd skarbowy ma prawo pozostawiać anonimowe donosy bez rozpatrzenia, to skala ich wnoszenia jest na tyle duża, że fiskus często rozpatruje również skargi niezawierające danych osobowych. Aby tak się stało, donos musi spełniać jednak kilka wymogów. 

Ponieważ zaledwie kilka procent ze wszystkich donosów anonimowych jest sprawdzanych przez urząd skarbowy, osoba, której zależy na wszczęciu kontroli przez fiskusa, powinna albo złożyć donos, który zawiera jej dane osobowe, albo dopilnować przygotowania pisma w sposób bardzo rzetelny i szczegółowy.

Anonimowy donos do urzędu skarbowego powinien wywołać pożądany skutek w postaci kontroli, o ile autor:

 • skupi się w nim na meritum sprawy,
 • dokładnie opisze stan faktyczny,
 • dołączy wnioski dowodowe, np. faktury, zdjęcia, paragony,
 • poda dane osób, które mają wiedzę na temat sprawy (świadków, których można przesłuchać).

Z oczywistych względów skutków w postaci kontroli nie wywoła pismo, w którym brakować będzie tak kluczowych danych, jak nazwa czy adres firmy, którą należy skontrolować. Jak więc przygotować wzorowy donos do urzędu skarbowego o przeprowadzenie kontroli?

Jak napisać donos do urzędu skarbowego?

Należy wiedzieć, że nie istnieje żaden ogólnie obowiązujący wzór wniosku o przeprowadzenie kontroli skarbowej, czyli wzór donosu. Pismo tego typu trzeba przygotować zatem samodzielnie. Następnie można złożyć je w biurze podawczym, przesłać listem poleconym czy w formie elektronicznej.

Warto wspomnieć przy tym, że zgłaszanie informacji o podejrzeniu łamania prawa skarbowego umożliwia również KAS – Krajowa Administracja Skarbowa. Udostępnia ona specjalną aplikację, za pomocą której można złożyć skargę dotyczącą naruszeń przepisów prawa podatkowego czy naruszeń przepisów prawa celnego.

Osoby, które zastanawiają się, jak zgłosić kontrole urzędu skarbowego, powinny mieć na uwadze, że nie każdy donos wywoła pożądaną reakcję, czyli doprowadzi do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Aby tak się stało, skarga musi zawierać co najmniej:

 • dane adresata,
 • wskazanie podmiotu, który złamał przepisy, dopuścił się przestępstwa,
 • wnioski dowodowe. 

Nie można wykluczyć szansy na to, że nawet bardzo krótka, anonimowa informacja doprowadzi do podjęcia przez fiskus postępowania dowodowego w danej sprawie. Warto jednak zadbać o to, aby pismo wyglądało profesjonalnie, zawierało wiele szczegółowych informacji i merytorycznych argumentów.

Same dane skarżącego w dużej mierze przyczyniają się do zwiększenia wiarygodności informacji zawartych w donosie. Wiele osób obawia się jednak, że jej dane zostaną ujawnione w trakcie kontroli. Tymczasem skarżącymi bywają nawet osoby bliskie podatnika. 

Czy urząd skarbowy może ujawnić dane skarżącego?

Dane osobowe osoby składającej donos są potrzebne urzędowi skarbowemu między innymi po to, aby w razie potrzeby uzyskać od niej dodatkowe informacje i wyjaśnienia. Później skarżący może liczyć także na otrzymywanie informacji zwrotnych, dotyczących prowadzonego postępowania. 

Należy pamiętać, że urząd nie ma prawa udostępnić danych skarżącego, jeśli zostało wszczęte postępowanie administracyjne na skutek donosu.

W takiej sytuacji ani strona, ani uczestnik postępowania nie może od urzędu skarbowego otrzymać informacji dotyczących tego, od kogo donos pochodzi.

Składając więc anonimowy donos do urzędu skarbowego, nie będziemy mieli możliwości sprawdzenia, jakie kroki zostały podjęte i co zrobiono w sprawie.

Czym skutkuje donos do urzędu skarbowego?

Złożenie donosu do urzędu skarbowego zobowiązuje pracowników fiskusa do dokonania wstępnej weryfikacji przedstawionych informacji. US regularnie kontroluje podatników, jednak robi to w sposób wybiórczy, sprawdzając zaledwie niewielki odsetek wszystkich podmiotów.

O wiele bardziej prawdopodobna jest zatem kontrola urzędu skarbowego z donosu, czyli kontrola przeprowadzona po tym, jak fiskus otrzyma informacje, które wzbudzą jego zainteresowanie.

Warto wiedzieć, że do weryfikacji podatników US wykorzystuje specjalne narzędzia, w tym między innymi system POLTAX, w którym gromadzone są wszelkie deklaracje czy zeznania podatkowe. Nie zawsze musi zatem wysyłać pracowników na kontrolę, aby wykryć nieprawidłowości.

Czasami urzędy skarbowe rozpatrują donosy dwutorowo. Najpierw przeprowadzana jest zatem kontrola podatkowa. Jeśli na jej podstawie okaże się, że donos był bezzasadny, pismo zostaje przekazane do komórek karno-skarbowych.

Następnie sprawa jest analizowana pod kątem naruszenia przepisów. Jeśli istnieją podejrzenia popełnienia przestępstwa karno-skarbowego, donos może doprowadzić do postawienia podmiotowi zarzutów. Kiedy zaś również na tym tle skarga okaże się bezzasadna, pismo zostanie odłożone do archiwum celem zniszczenia akt sprawy.

Ewentualna kontrola na skutek donosu powinna zostać zapowiedziana przez urząd skarbowy z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Czasami jednak urząd nie ma takiego obowiązku.

Jeśli donos dotyczy na przykład poprawności zawieszenia działalności gospodarczej czy też zasadności zwrotu podatku VAT, a nawet nielegalnego wynajmu mieszkania, fiskus może przeprowadzić kontrolę bez zapowiedzi. Wystarczy, że urzędnicy okażą przedsiębiorcy legitymację służbową.

Przeprowadzenie takiej kontroli umożliwia przepis:

Art. 284a. Ordynacja podatkowa.

Wszczęcie kontroli podatkowej na podstawie legitymacji służbowej

Kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej kontrolowanemu, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

Podsumowanie

Pisząc o kontroli podatkowej, warto znać dwa najważniejsze przepisy, to jest:

Art. 286. – [Uprawnienia kontrolującego w toku kontroli podatkowej] – Ordynacja podatkowa.

, oraz

Art. 287. – [Obowiązki kontrolowanego w toku kontroli podatkowej] – Ordynacja podatkowa.

Oba te przepisy regulują wszystkie najważniejsze kwestie związane z przeprowadzeniem kontroli skarbowej, jej zakresem i dalszymi krokami, jakie mogą zostać podjęte. Powyższe przepisy regulują też prawa i obowiązki osoby kontrolowanej oraz podmiotu kontrolującego.

Warto też dodać, że US nie musi informować o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, czynności kontrolne mogą odbyć się w siedzibie kontrolowanego, za jego zgodą lub na jego wniosek, również w innym miejscu przechowywania dokumentacji księgowej, oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez kontrolowanego działalnością.

wniosek-o-przeprowadzenie-kontroli-skarbowej-wzor
Wniosek o przeprowadzenie Kontroli Skarbowej - wzór
17