Jak napisać odwołanie od wyroku Sądu – wzór

17 

Co kiedy sąd wydał wyrok z którym się nie zgadzasz? Jeśli wyrok sądu I instancji jest niekorzystny, można odwołać się od niego samodzielnie lub za pośrednictwem obrońcy. Apelacja przysługuje od wyroku skazującego, umarzającego postępowanie, uniewinniającego, a także od orzeczenia zaocznego, czy łącznego.

Odwołanie może dotyczyć części lub całości wyroku. Co ważne, aby móc odwołać się od wyroku, trzeba uzyskać jego pisemne uzasadnienie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia sądowego, zatem najpierw składamy wniosek o uzasadnienie wyroku sądu, a następnie na jego podstawie piszemy odwołanie od wyroku sądu.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma odwoławczego, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania od wyroku sądu, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym jest odwołanie do sądu?

Odwołanie się od decyzji sądu to środek odwoławczy, który przysługuje stronom postępowania i może przyjmować różne formy. Najczęściej stosowane formy odwołania to:

 • sprzeciw do wyroku zaocznego,
 • apelacja do wyroku,
 • sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Wniesienie apelacji od wyroku, czyli odwołania od wyroku wymaga spełnienia pewnych warunków. Warto wiedzieć też, że wyroki sądowe dzieli się na:

 • wyroki wydawane na posiedzeniu jawnym (odbywa się rozprawa),
 • wyroki wydawane na posiedzeniu niejawnym (bez rozprawy).

W przypadku wyroków zwykłych środkiem odwoławczym jest apelacja, w przypadku wyroków zaocznych – sprzeciw.

Odwołanie od wyroku a posiedzenie jawne i niejawne

Odwołanie od postanowienia sądu okręgowego wygląda nieco inaczej w przypadku posiedzenia jawnego i niejawnego. Jeśli chodzi o wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, to strony zawsze otrzymują odpis wyroku i mogą złożyć wniosek o jego uzasadnienie w terminie 7 dni.

W odpowiedzi na taki wniosek sąd okręgowy ponownie prześle stronie wyrok – tym razem z uzasadnieniem. Od momentu otrzymania takiego pisma rozpoczyna się bieg terminu na złożenie apelacji.

W przypadku posiedzenia jawnego strona ma 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku, licząc od dnia, w którym sąd wydał wyrok. Jeżeli strona jest obecna na rozprawie, na której wydany został wyrok, może złożyć ustnie wniosek o sporządzenie jego uzasadnienia.

Podsumowując, podstawowym warunkiem skutecznego odwołania od wyroku sądu cywilnego jest złożenie wniosku o uzasadnienie tego wyroku w ustawowym terminie 7 dni. Z kolei po otrzymaniu uzasadnienia wyroku strona ma 2 tygodnie na złożenie apelacji.

Jak napisać odwołanie do sądu?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać odwołanie do sądu. Należy pamiętać zatem, że jest to pismo procesowe, dlatego musi zawierać co najmniej wymagane elementy formalne, takie jak:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 • dane stron: imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia;
 • wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów – w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

Poza tym, odwołanie od wyroku musi zawierać sygnaturę akt sprawy sądu pierwszej instancji i określenie, czy wyrok sądu pierwszej instancji zaskarżany jest w całości, czy w części. Kluczowym elementem apelacji od wyroku sądu okręgowego są natomiast formalnie podnoszone zarzuty procesowe: materialne i formalne.

Zarzuty procesowe to między innymi:

 • zarzut braku istnienia roszczenia,
 • zarzut zawyżonego roszczenia,
 • zarzut przedawnienia.

Zarzut procesowy należy odpowiednio uzasadnić, udowodnić lub przynajmniej uprawdopodobnić. Co więcej, apelacja od wyroku musi uwzględniać też wnioski odwoławcze, czyli na przykład wniosek o uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji albo o zmianę wyroku sądu.

Szukając odpowiedzi na pytanie jak napisać odwołanie od postanowienia sądu, należy skupić się przede wszystkim na prawidłowym wskazaniu, dlaczego strona nie zgadza się z wyrokiem. Można napisać zatem, że:

 • sąd niewłaściwie zastosował przepisy prawa karnego,
 • sąd popełnił błędy proceduralne, co spowodowało wydanie nieprawidłowego wyroku,
 • sąd błędnie ustalił fakty, co przyczyniło się do wydania nieprawidłowego wyroku,
 • sąd orzekł za surową karę,
 • sąd błędnie zastosował środek zabezpieczający, itd.

Odwołanie od wyroku sądu karnego

Jak napisać odwołanie od wyroku sądu karnego? Sama apelacja od wyroku powinna zawierać takie same elementy, jak każde inne pismo procesowe. Najważniejszą, a przy tym bardzo trudną do przygotowania częścią takiego pisma jest natomiast sformułowanie zarzutów apelacyjnych.

Warto wiedzieć więc, że można podzielić je na cztery kategorie, czyli:

 1. Zarzuty dotyczące naruszenia przepisów prawa materialnego, np. kiedy sąd zakwalifikował zachowanie sprawcy jako inne przestępstwo, niż należało to zrobić.
 2. Zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania, np. kiedy sąd popełnił błąd proceduralny.
 3. Zarzuty dotyczące błędu w ustaleniach faktycznych, które stanowiły podstawę wydanego wyroku, np. kiedy sąd ustalił niewłaściwie przebieg wydarzeń,
 4. Zarzuty dotyczące niewspółmierności kary, np. kiedy kara wymierzona przez sąd jest zbyt ostra lub zbyt łagodna.

Zarzuty te to tak zwane względne podstawy odwoławcze. Istnieją również bezwzględne zarzuty odwoławcze, jednak te sąd odwoławczy powinien wziąć pod uwagę z urzędu.

Odwołanie od wyroku sądu rodzinnego

Odwołanie od postanowienia sądu rodzinnego i odwołanie od wyroku sądu rodzinnego to nie do końca to samo, choć w obu przypadkach mamy do czynienia ze środkiem odwoławczym. Od postanowienia sądu przysługuje jednak zażalenie, a od wyroku apelacja.

W przypadku zażalenia obowiązuje termin 7 dni, w przypadku apelacji 14 dni. Mimo to oba pisma składa się do sądu II instancji po otrzymaniu (na wniosek) odpisu wyroku lub postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Jak napisać odwołanie od wyroku sądu rodzinnego? Odwołanie do sądu rodzinnego to pismo procesowe, zatem musi uwzględniać wymienione wyżej elementy formalne.

Niezbędne jest także uwzględnienie w nim wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia, a także uzasadnienia zażalenia/apelacji, najlepiej ze wskazaniem nowych faktów i dowodów.

Warto pamiętać, że niepodanie wymaganych danych lub błędne sporządzenie pisma  może skutkować odrzuceniem apelacji. Natomiast ponowne wniesienie odwołania często jest niemożliwe, ponieważ sąd ma prawo uznać to za zbędne przedłużanie postępowania.

Podsumowanie

Co jeśli orzeczenie sądu nie jest po naszej myśli i gdzie należy złożyć odwołanie od wyroku sądu? Odwołanie od wyroku sądu cywilnego (apelacja od wyroku) wnosi się do sądu wyższej instancji (sądu apelacyjnego) jednak za pośrednictwem sądu pierwszej instancji.

W napisaniu odwołania pomóc nam może prawnik, ale odwołanie do sądu równie dobrze można napisać samemu w oparciu o nasz wzór odwołania.

jak-napisac-odwolanie-od-wyroku-sadu-wzor-przyklad-pdf-doc
Jak napisać odwołanie od wyroku Sądu - wzór
17