Wniosek o zmianę adresu dozoru elektronicznego – wzór

17 

Jak napisać wniosek o zmianę adresu dozoru elektronicznego? Przepisy przewidują możliwość zmiany miejsca wykonywania kary w formie dozoru elektronicznego. Aby zmienić adres dozoru, należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek dotyczący zmiany miejsca odbywania kary.

Warto pamiętać jednak, że sąd przychyli się to takiej prośby tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zmianę adresu dozoru elektronicznego, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest dozór elektroniczny?

Dozór elektroniczny to jedna z form odbywania kary pozbawienia wolności. Odbywanie kary z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany musi przebywać pod adresem ustalonym przez sąd jako miejsce odbywania kary. Może opuszczać je tylko w ściśle określonych godzinach i w ściśle określonym celu, np. po to, by pójść do pracy.

Wniosek o zgodę na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może złożyć ten skazany, który nie jest multirecydywista, jeśli orzeczona wobec niego kara nie przekracza okresu 18 miesięcy pozbawienia wolności. To jednak nie wszystkie warunki, jakie musi spełnić wnioskodawca.

Sąd każdorazowo analizuje wniosek o dozór elektroniczny, sprawdzając, czy:

 • skazany posiada stałe miejsce pobytu, w którym można zainstalować sprzęt elektroniczny niezbędny do wykonywania dozoru,
 • system dozoru elektronicznego sprawdzi się jako forma resocjalizacji skazanego,
 • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyrażają zgodę na dozór elektroniczny.

Odbywając karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, skazany musi przestrzegać nie tylko wyznaczonych godzin przebywania pod wskazanym adresem, ale również pozostałych nakazów nałożonych na niego przez sąd.

Skazany odbywający karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego powinien utrzymywać nadajnik w należytym stanie technicznym, składać niezbędne wyjaśnienia i stawiać się na wezwania sądu czy kuratora, a także umożliwiać wykonywanie czynności technicznych i kontrolnych w miejscu zainstalowania urządzenia monitorującego.

Zmiana adresu dozoru elektronicznego w przepisach

O możliwości wnioskowania o zmianę adresu dozoru elektronicznego informują przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, a konkretnie art. 43o. tego aktu prawnego.

§ 1. W wyjątkowym przypadku, uzasadnionym szczególnymi okolicznościami, sąd penitencjarny może zmienić miejsce wykonywania dozoru stacjonarnego.

Ten jeden artykuł KKW informuje nie tylko o możliwości zmiany miejsca odbywania kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego, ale również o tym, do kogo należy kierować wniosek o zmianę adresu dozoru elektronicznego i kiedy pismo może zostać rozpatrzone pozytywnie.

Zatem wniosek o zmianę miejsca odbywania kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego adresuje się do sądu penitencjarnego, kiedy spełniona zostaje przesłanka “szczególnych okoliczności”. Czym natomiast mogą być te szczególne okoliczności?

Jak uzasadnić wniosek o zmianę adresu dozoru elektronicznego?

Jak zostało wspomniane, jeśli chodzi o dozór elektroniczny, zmiana adresu będzie możliwa w przypadku, gdy jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami. Chodzi tu o sytuacje nadzwyczajne i nietypowe. Za każdym razem podane przez wnioskodawcę przyczyny konieczności zmiany adresu dozoru będą oceniane przez sąd i badane pod kątem prawdziwości.

Co ważne, owe szczególne okoliczności mogą dotyczyć nie tylko skazanego, ale również jego osób najbliższych czy nawet podmiotu sprawującego dozór nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Bardzo często akceptowanym przez sąd uzasadnieniem jest konieczność zmiany miejsca zamieszkania wynikająca z wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu. Zdarza się również, że konieczność zmiany adresu wiąże się z nakazem eksmisji, bądź z nakazem opuszczenia lokalu zamieszkiwanego z innymi osobami.

Czy sąd musi zaakceptować wniosek o zmianę adresu dozoru elektronicznego?

Chociaż zmiana miejsca wykonywania dozoru elektronicznego jest rozwiązaniem dopuszczalnym przez przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, to należy wiedzieć, że sąd penitencjarny wcale nie ma obowiązku akceptowania takiego wniosku.

Za każdym razem sąd będzie badał i analizował, czy podane we wniosku powody są zgodne ze stanem faktycznym i czy rzeczywiście są one wystarczające, aby uzasadniać zmianę adresu wykonywania kary dozoru elektronicznego.

Nie bez znaczenia są też kwestie techniczne, czyli weryfikacja możliwości zainstalowania niezbędnych urządzeń monitorujących w nowej, wskazanej przez skazanego lokalizacji.

Ostatnim warunkiem dokonania zmiany adresu dozoru elektronicznego jest natomiast uzyskanie zgody od osób pełnoletnich zamieszkujących pod nowym adresem.

Postanowienie w sprawie zmiany adresu dozoru elektronicznego

Zmiana adresu dozoru elektronicznego może nastąpić w wyniku wydania przez sąd odpowiedniego postanowienia. Sąd penitencjarny wydaje takie postanowienie po tym, jak sprawdzi, czy w innym, wskazanym mieszkaniu da się zainstalować urządzenia monitorujące, a także po zebraniu zgód na wykonywanie kary ograniczenia wolności z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego od osób pełnoletnich zamieszkujących pod wskazanym adresem.

Jeżeli zmiana adresu dozoru elektronicznego będzie możliwa, sąd wyda postanowienie, w którym określi:

 • nowy adres odbywania kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego,
 • rodzaj środków technicznych, które mają zostać zainstalowane pod nowym adresem,
 • termin i sposób zgłoszenia przez skazanego gotowości do zainstalowania wskazanych środków technicznych pod nowym adresem.

Należy pamiętać, że obowiązkiem skazanego (wnioskodawcy) jest zgłoszenie gotowości do instalacji środków technicznych w wyznaczonym terminie. Jeśli skazany nie dopełni tego obowiązku, sąd cofnie wydaną zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Jak napisać wniosek o zmianę adresu dozoru elektronicznego?

Ponieważ wniosek o zmianę adresu dozoru elektronicznego kierowany jest do sądu, pismo musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych. Najważniejsze to:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • oznaczenie sądu penitencjarnego (tego, który wydał decyzję w sprawie odbywania kary z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego),
 • dane skazanego,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • treść wniosku ze wskazaniem nowego adresu odbywania kary,
 • uzasadnienie prośby,
 • podpis.

Do wniosku o zmianę adresu dozoru elektronicznego należy dołączyć:

 • zgodę właściciela mieszkania na dozór elektroniczny (jeśli jest wynajmowane),
 • zgodę osób pełnoletnich (zamieszkujących pod wskazanym adresem) na dozór elektroniczny.

Zsumowanie artykułu

Sądy bardzo często orzekają odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, co więcej, sąd penitencjarny może uchylić lub nawet zmienić wytyczne wprowadzone przez sądowego kuratora zawodowego.

Dla skazanego najważniejsze jest jednak, że może odbywać karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, warto też wiedzieć, że skazany może i w tym przypadku starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Art. 77. Warunki stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia

§ 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Jednak skazanego można warunkowo zwolnić dopiero po odbyciu co najmniej połowy kary.

Skazany ma też możliwość zmiany miejsca wykonywania kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz na samej góze strony.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o zmianę adresu dozoru elektronicznego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zmiane-adresu-dozoru-elektronicznego-wzor-pdf-doc
Wniosek o zmianę adresu dozoru elektronicznego - wzór
17