Sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego – wzór

17 

Sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego sporządza się w oparciu o: plan pracy psychologa szkolnego, plan wychowawczy szkoły, program profilaktyczny, przepisy ustawy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Dokument jest źródłem informacji mówiącym o tym, jakie obowiązki zrealizował psycholog oraz w jakim zakresie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór sprawozdania z pracy psychologa szkolnego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie elementy obejmuje sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego?

Przykładowe sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego może zostać podzielone na kilka segmentów. Najczęściej ujmuje się w nim następujące zadania psychologa:

  • działania ogólnowychowawcze, jak udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych, prowadzenie rozmów z rodzicami, konsultacje z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami, a także współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami, jak MOPS, DOPS.
  • profilaktyka wychowawcza, czyli działania skierowane do uczniów, np. rozmowy wychowawcze, działania na rzecz kształtowania właściwych postaw społecznych, warsztaty psychoedukacyjne,
  • opieka psychologiczno-pedagogiczna, w tym interwencje, praca indywidualna z uczniami i rodzicami, pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami i nauczycielami, udzielanie wskazówek uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, rozmowy interwencyjne w sytuacjach konfliktowych, motywowanie rodziców, wskazywanie instytucji pomocowych, udział w wywiadówkach,
  • doskonalenie zawodowe,
  • inne zadania zlecone przez dyrektora.

Do opracowania dokumentu można użyć wzoru sprawozdania psychologa szkolnego, który bazuje na przepisach określających obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku psychologa w szkole. 

Jakie zadania ma psycholog szkolny?

Aby odpowiednio wypełnić druk przykładowego sprawozdania psychologa szkolnego, trzeba doskonale znać zadania, jakie należą do osoby zajmującej takie stanowisko. Wśród nich można wymienić między innymi monitorowanie absencji szkolnej, diagnozowanie uczniów, analizę problemów istniejących na terenie szkoły, prowadzenie zajęć:

  • socjoterapeutycznych,
  • rozwijających uzdolnienia, 
  • z zakresu doradztwa zawodowego,
  • zajęć o charakterze terapeutycznym.

Przykładowe sprawozdanie psychologa szkolnego powinno wymieniać też podjęte interwencje, działania mediacyjne i interwencyjne, czy rozmowy dyscyplinująco-wychowawcze.

sprawozdanie-z-pracy-psychologa-szkolnego-wzor
Sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego - wzór
17