Jak napisać uzasadnienie do wniosku o medal za długoletnią służbę?

(1 opinia klienta)

17 

Medal za długoletnią służbę został ustanowiony w 1938 roku i przywrócony w 2007 roku. Jest on przyznawany za „wzorowe, wyjątkowo sumienne” wykonywanie obowiązków wynikających z pracy w służbie państwa. Medal można przydzielić w trzech stopniach: złotym, srebrnym i brązowym.

Co ważne jednak to fakt, że wniosek o przyznanie medalu za długoletnią służbę wymaga starannego uzasadnienia. Aby ułatwić Ci jego prawidłowe przygotowanie – sporządziliśmy przykładowy wzór takiego uzasadnienia, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Czym jest medal za długoletnią służbę?

Medal za długoletnią służbę to – według definicji – nagroda za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków, wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa przyznawana przez prezydenta. Otrzymują ją między innymi nauczyciele i inne osoby z „tytułu pracy w służbie Państwa lub instytucji publicznoprawnych”. 

Zasady i tryb nadawania takich odznaczeń państwowych określają dwa akty prawne:

 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy,
 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Prezydenta RP.

Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę przygotowuje i podpisuje aktualny pracodawca osoby, która ma zostać odznaczona. We wniosku podaje się między innymi:

 • datę początku zatrudnienia,
 • informacje o ogólnym stażu pracy,
 • szczegółowe informacje o zadaniach i obowiązkach pracownika,
 • fakty świadczące o nienagannym, sumiennym wykonywaniu zadań i obowiązków,
 • fakty dotyczące rozwoju zawodowego pracownika: studia, awanse, szkolenia, nagrody, pozytywne oceny.

Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę można przedstawić nie wcześniej niż:

 • po 30 latach pracy w przypadku odznaczenia I stopnia – medal złoty,
 • po 20 latach pracy w przypadku odznaczenia II stopnia – medal srebrny,
 • po 10 latach pracy w przypadku odznaczenia III stopnia – medal brązowy.

Warto pamiętać też, że kolejny wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę można złożyć nie wcześniej niż po 10 latach od dnia ostatniego nadania medalu. W przypadku osób, które w danym roku nabywają prawo do emerytury, wniosek o nadanie medalu składa się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z daną osobą.

Jak napisać wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę?

Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę sporządza się na gotowym do wypełnienia druku, który jest załącznikiem do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

Właściwy wzór to “wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia”, który wypełnia się między innymi:

 • datą, nazwą miejscowości,
 • danymi jednostki organizacyjnej, która sporządza wniosek,
 • danymi kandydata do odznaczenia, jak: imię, nazwisko, imię ojca, imię i nazwisko rodowe matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zameldowania na pobyt stały, oznaczenie dokumentu tożsamości,
 • oznaczeniem czy kandydat jest posłem, senatorem lub zajmuje stanowisko kierownicze, 
 • oznaczeniem stanowiska i miejsca pracy kandydata,
 • informacjami o posiadanych orderach i odznaczeniach,
 • informacjami o wyróżnieniach i odznakach,
 • uzasadnieniem,
 • informacjami o ewentualnych karach dyscyplinarnych,
 • danymi osoby sporządzającej wniosek,
 • dodatkowymi opiniami – opcjonalnie. 

Jak uzasadnić wniosek o medal za długoletnią służbę? Uzasadnienie wniosku jest najtrudniejszym elementem tego pisma, zwłaszcza że sam wzór wniosku podpowiada jedynie, iż właściwym uzasadnieniem jest:

Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem wzorowego, wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy zawodowej, przyznanych nagrodach i wyróżnieniach.

Wiadomo, że przykładowe uzasadnienie wniosku o medal za długoletnią służbę powinno prezentować konkretne dokonania kandydata, dobrane odpowiednio do odznaczenia, które ma otrzymać. Nie należy więc umieszczać w nim ogólnikowych stwierdzeń, czy opisu całego przebiegu kariery kandydata, a tym bardziej nawiązywać do jego cech osobowości. Jeśli zaś chodzi o pełnione funkcje społeczne i zawodowe, to istotne będą tylko te, które wiążą się z dokonaniami kandydata. 

Poza tym, wszystkie jego osiągnięcia przedstawione w uzasadnieniu powinny:

 • dotyczyć okresu liczonego od nadania ostatniego odznaczenia do dnia sporządzenia wniosku,
 • być precyzyjnie określone w czasie. 

Jak napisać uzasadnienie wniosku o medal za długoletnią służbę?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać uzasadnienie wniosku o medal za długoletnią służbę. Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

Z dokumentów poszczególnych jednostek, między innymi uniwersytetów, a także z informacji dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki można wywnioskować jednak, że każdorazowo uzasadnienie wniosku o medal za długoletnią służbę powinno prezentować:

 • konkretne, wybitne dokonania kandydata, odpowiednie w stosunku do klasy wnioskowanego orderu,
 • dokonania mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia,
 • dokonania określone w czasie, 
 • ogólny staż pracy kandydata, 
 • listę szczególnych zasług kandydata w zakresie wykonywanych przez niego obowiązków.

Uzasadnienie wniosku o nadanie medalu za długoletnią służbę sporządza się z uwzględnieniem poszczególnych stopni tego odznaczenia – medal złoty, srebrny i brązowy. O dawnych osiągnięciach można wspomnieć więc tylko wtedy, kiedy jest to pierwsza tego typu nagroda dla danego kandydata. 

Tryb przyznawania medali za długoletnią służbę 

Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę to nie jedyny dokument wymagany w procedurze wnioskowania o takie odznaczenie. Oprócz wypełnionych wniosków potrzebne są także: pismo przewodnie z imienną listą kandydatów, podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. przez rektora uczelni), lista kandydatów do odznaczeń na nośniku CD oraz wypełnione „zapytanie o udzielenie informacji o osobie” (gotowy druk).

Wnioski muszą być przygotowane prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym, zatem przyjmowane są tylko te na obowiązujących drukach. Inne wnioski nie zostaną przyjęte przez Kancelarię Prezydenta RP.

Wzory należy czerpać z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (w brzmieniu nadanym temu aktowi prawnemu przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r.).

Warto pamiętać, że najczęstsze błędy przy składaniu wniosków o medal za długoletnią służbę polegają między innymi na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia medalu w stosunku do stażu pracy kandydata. Co więcej, nierzadko zdarza się, że wnioski w stosunku do kandydatów odrzuconych składane są ponownie co roku z tymi samymi błędami lub z tym samym uzasadnieniem, co również jest niedopuszczalne. 

Należy wiedzieć także, że pod uzasadnieniem prawidłowo przygotowanego wniosku musi podpisać się aktualny pracodawca kandydata. Obowiązkowa jest również pieczęć zakładu pracy, a w przypadku wniosków kierowanych do prezydenta przez związki zawodowe – pieczątka i podpis osoby, która działa w imieniu związku zawodowego.

1 opinia dla Jak napisać uzasadnienie do wniosku o medal za długoletnią służbę?

 1. Kamil Sowiński

  polecam 100%!

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

przykladowe-uzasadnienie-wniosku-o-medal-za-dlugoletnia-sluzbe
Jak napisać uzasadnienie do wniosku o medal za długoletnią służbę?
17