Kategoria:

Kontakty z dzieckiem
Opieka naprzemienna (forma pieczy naprzemiennej) jest jednym z rekomendowanych zarówno przez psychologów dziecięcych jak i przez prawników sposobem na podzielenie się wychowaniem wspólnych dzieci rozstających się rodziców. Wtedy dziecko przebywa w równych przedziałach czasowych zarówno u matki jak i u ojca. I tu pojawia się pytanie — czy sąd, orzekając o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej...
Read More
Walka o prawo do sprawowania wyłącznej opieki nad dzieckiem to coraz częściej spotykana sytuacja. Statystyki pokazują, że stan, w którym to ojciec sprawuje wyłączną opiekę nad dziećmi, jest wciąż rzadki, jednak możliwy do osiągnięcia. Sprawdź kiedy ojciec może odebrać dziecko matce i jakimi przesłankami kieruje się sąd, orzekając ograniczoną władzę rodzicielską matce lub całkowite odebranie...
Read More
W sprawie opiekuńczej dotyczącej małoletniego sąd ma obowiązek zapoznać się z jego stanowiskiem, jeżeli stopień dojrzałości małoletniego na to pozwala i jest to celowe. W każdym takim przypadku sąd rozważa możliwość uwzględnienia rozsądnego życzenia małoletniego, jeżeli jest to zgodne z jego dobrem. Obowiązek ten wynika przede wszystkim z art. 12 Konwencji o prawach dziecka (Dz. U....
Read More
Przydatne wzory pism: Wniosek o przeprowadzenie mediacji Wniosek o wyrażenie zgody na mediację Wzór protokołu z mediacji Ugoda mediacyjna wzór Zaproszenie na mediację Zawiadomienie o mediacji Odmowa mediacji wzór Zgoda na mediację wzór Rezygnacja z mediacji Co to jest mediacja? Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu przy udziale trzeciej osoby,...
Read More
Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem – jaka różnica? Jako że większość osób, które do nas przychodzą, nie widzą na początku różnicy między władzą rodzicielską z wykonywaniem kontaktów z dzieckiem, to na początku zawsze podkreślam, że prawo do utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem, nawet jeśli rodzice nie mieszkają już razem np. na skutek rozwodu, jest...
Read More
Jeżeli jedna ze stron, jeden z rodziców nie respektuje postanowienia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, np. nie przestrzega godzin kontaktów, nie wydaje dziecka, w ogóle uniemożliwia realizacje kontaktów wówczas możemy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie o wykonanie kontaktów, tzw. egzekucja kontaktów. Zgodnie z art. 59815 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem...
Read More
Wyobraźmy sobie sytuację, w której rodzice dziecka nie żyją już ze sobą od dłuższego czasu bo rozstali się ostatecznie np. na skutek rozwodu. Nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego. Jeden z rodziców wyprowadził się do innego mieszkania. Nie kontaktuje się on również praktycznie w ogóle z dzieckiem. A ostatnie dwa jego spotkania z dzieckiem zakończyły się na...
Read More
Czyli jak warto rozumieć dobro dziecka w kontekście kontaktów dziecka z drugim rodzicem, który na stałe z nim nie mieszka np. po rozwodzie małżonków? Czy obranie metody wychowawczej skutkującej wychowywaniem dziecka w taki sposób, by wpoić w nie przekonanie, że nie ma ono ojca jest dobrym pomysłem? Czy stwierdzenie matki, że nigdy dziecku o ojcu nie mówi...
Read More
Od 2011 roku poprawiono przepisy dotyczące egzekucji kontaktów z dzieckiem osób uprawnionych i wprowadzono możliwość nałożenia sankcji pieniężnej za utrudnianie kontaktów z dzieckiem za każde naruszenie już w postanowieniu ustalającym te kontakty. Niestety nadal, aby skutecznie wyegzekwować kontakty z dzieckiem w sytuacji, gdy nie są one realizowane przez drugiego z rodziców, należy przejść dwa oddzielne postępowania sądowe. Jedynie w...
Read More
Czy to w wyroku orzekającym rozwód, czy w oddzielnym postępowaniu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem (dziećmi) sąd orzeka o kontaktach z dziećmi tego z rodziców, z którym (dziecko) dzieci na co dzień nie mieszkają. W wyroku rozwodowym, w jednym z punktów, sąd ustala sposób utrzymywania kontaktów z dziećmi. Wyrok czy postanowienie stanowi co prawda tytuł...
Read More