Czym jest zawezwanie do próby ugodowej, jak napisać wniosek, i jakie są tego skutki?

Jaki jest cel składania wniosku o zawezwanie do próby ugodowej?

Jeżeli chcemy zobaczyć, jaka będzie reakcja drugiej strony na nasze roszczenie, bo na razie tego nie wiemy, gdyż strona przeciwna nie reaguje na nasze wcześniejsze pisma lub chcemy przerwać bieg przedawnienia naszego roszczenia, a jednocześnie nie chcemy jeszcze składać pozwu i wszczynać klasycznego postępowania sądowego, obwarowanego szeregiem wymogów, możemy złożyć na początek tzw. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej wzór

Jednakże w najnowszym orzecznictwie wskazuje się również, że złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wyłącznie w celu przerwania biegu przedawnienia stanowi – jako czynność procesową sprzeczna z dobrymi obyczajami – nadużycie prawa procesowego w rozumieniu art. 3 Kodeksu postępowania cywilnego.

Gdzie składamy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej składamy zawsze do sądu rejonowego bez względu na dochodzoną kwotę. Musi to być również sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania naszego przeciwnika. Zawezwanie do próby ugodowej sporządzamy na piśmie zgodnie z wymogami, powinno zawierać krótkie opisanie sprawy, przedmiot sporu.

Po co należy dokładnie określić we wniosku przedmiot żądania i wysokość?

Zawezwanie do próby ugodowej jest czynnością mająca na celu dochodzenie roszczenie i w związku z tym – co podkreśla adwokat – przerywa przedawnienie. Co jeszcze ważniejsze wniosek o zawezwanie do próby ugodowej złożony do sądu przerywa bieg przedawnienia w odniesieniu do roszczeń cywilnoprawnych wynikających z konkretnej sytuacji przedstawionej właśnie w tym wniosku.

Dlatego tak istotne jest dokładne określenie we wniosku przedmiotu żądania, jak i wysokości, do której przedawnienia nie chcemy dopuścić.

Co się zmieniło od 7 litsopada 2019 r. jeśli chodzi o treść wniosku o zawezwanie do próby ugodowej?

Zmiana zobowiązuje wzywającego do ugody, do przedłożenia w zawezwaniu do próby ugodowej propozycji ugody. W razie braku propozycji ugody w zawezwaniu podlegać ono będzie zwróceniu (art. 185 § 11 KPC). Jak wynika z uzasadnienia projektu, ma to na celu ukrócenie nadużywania zawezwania do próby ugodowej do przerywania bieg zasiedzenia.

Z ostatniego orzecznictwa sądowego warto odnotować, że wniesienie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, bez uprzedniego zgłoszenia roszczenia osobie obowiązanej do jego zaspokojenia, prowadzi do zachowania terminu przewidzianego w przepisach prawa materialnego dotyczących przedawnienia roszczenia również wtedy, gdy odpis wniosku został doręczony tej osobie po upływie tego terminu.

Jakie są aktualnie opłaty sądowe od wniosku zawezwanie do próby ugodowej?

Co się ostatnio zmieniło w przepisach dotyczących zawezwania do próby ugodowej? Od 21 sierpnia 2019 roku istotnie podniesiono opłatę od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

O ile do tego czasu opłata ta nie przekraczała 300 zł dla roszczeń o wysokie kwoty żądania, o tyle aktualnie opłata ta wynosi aż 20% dochodzonej kwoty. Jak wynika z uzasadnienia projektu ma to na celu ukrócenie nadużywania zawezwania do próby ugodowej do przerywania bieg zasiedzenia bez późniejszego wniesienia właściwego pozwu.

Jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego nie odpowiada wymaganiom formalnym, sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych. Gdy uzupełnimy braki w terminie sprawa będzie rozpatrzona, przewodniczący zarządzi doręczenie odpisu pisma przeciwnikowi i jednocześnie wyznacza termin posiedzenia jawnego.

Jeżeli z kolei braki pisma nie zostaną uzupełnione, sąd zwróci pismo. Warto wiedzieć – jak wypowiedział się Sąd Najwyższy – na zarządzenie o zwrocie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej nie przysługuje zażalenie, nie można się od tego odwołać.

Innymi słowy, gdyby doszło do zwrotu moglibyśmy utracić szansę na skuteczne dochodzenie roszczenia w przyszłości, gdyż mogłoby dojść do przedawnienia. A więc wymagana jest wzmożona ostrożność przy redagowaniu wniosku.

Jeżeli któraś ze stron nie stawi się na posiedzenie pojednawcze, sąd sprawdzi, czy jest prawidłowo wezwana, ona oraz jej adwokat, jeśli jest w sprawie ustanowiony. Strona nie może bowiem być wyłączona z udziału w sprawie na skutek wadliwego doręczenia jej wezwania.

W przypadku usprawiedliwienia swojej nieobecności lub w razie gdy sąd stwierdzi, że nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą np. pobytem w szpitalu, przebywaniem na zwolnieniu posiedzenie z urzędu musi ulec odroczeniu. Sąd nie podejmuje żadnych czynności poza mającymi na celu przygotowanie kolejnego posiedzenia.

Postępowanie pojednawcze przeprowadzane jest przez sąd w składzie jednoosobowym. Z każdego posiedzenia, bez względu na jego wynik, sporządza się protokół. Jeżeli doszło do ugody, treść ugody będzie spisana w protokole.

Treść ugody nie powinny budzić wątpliwości czy też niejasności co do obowiązków, sposobu spełnienia świadczenia, terminu wykonania oraz jednoznacznie określać, jakie roszczenia objęte wezwaniem do ugody mają te świadczenia zaspokajać. Treść ugody powinna być podpisana przez strony.

Z chwilą zawarcia przez strony ugody, jeżeli sąd nie sprzeciwił się jej zawarciu, uznając ją za dopuszczalną, następuje zamknięcie posiedzenia i ewentualne wydanie orzeczenia o kosztach postępowania. Nie jest już potrzebne żadne dodatkowe orzeczenie zatwierdzające tę ugodę.

Gdyby do takiego pojednania jednak nie doszło, wówczas również to stwierdza się w protokole. Również fakt nieusprawiedliwionego niestawiennictwa strony powinien być odnotowany w protokole.

Rozprawa może zostać odroczona na zasadach ogólnych, czyli np. na wniosek strony należycie usprawiedliwiającej swoje niestawiennictwo. W myśl przepisów egzekucyjnych ugoda, która z mocy ustawy podlega wykonaniu, jest tytułem egzekucyjnym, który załączamy do wniosku do komornika o przeprowadzenie egzekucji.

Co do kosztów postępowania ugodowego w przypadku, gdy doszło do zawarcia ugody, sąd orzeka o kosztach wywołanych tym postępowanie tylko wówczas, jeżeli strony nie zdecydują inaczej.

W razie gdy strony nie podjęły decyzji w tym przedmiocie, sąd może tylko wzajemnie znieść te koszty, a to oznacza, że każda ze stron poniosłaby te koszty, które już wyłożyła, bez żadnych dodatkowych. Jeżeli do ugody nie doszło, pomimo że obie strony stawiły się na posiedzenie, sąd nie orzeka o kosztach postępowania.

W przypadku, gdy któraś ze stron nie stawi się bez usprawiedliwienia na wyznaczone posiedzenie ugodowe, sąd może na żądanie obecnego na posiedzeniu przeciwnika obciążyć nieobecnego przeciwnika obowiązkiem zwrotu kosztów wywołanych podjętą próbą ugodową.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.