Upomnienie wychowawcy klasy – wzór

17 

Upomnienie wychowawcy klasy stosowane jest w sytuacji, kiedy uczeń poważnie narusza zasady panujące w szkole. Nie powoduje ono obniżenia oceny z zachowania, ale ma na nią wpływ. Upomnienie jest odnotowywane w dzienniku. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór upomnienia Wychowawcy klasy – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Co to jest upomnienie od wychowawcy?

Zasady stosowania kary w formie upomnienia wychowawcy klasy powinny zostać określone w statucie szkoły. Z reguły kara ta stosowana jest między innymi za palenie papierosów na terenie szkoły, za dużą liczbę godzin nieusprawiedliwionych i w innych sytuacjach, gdy wychowawca uzna taką karę za właściwą.

Upomnienie wychowawcy następuje w formie ustnej, ale zostaje odnotowane w dzienniku szkolnym. W związku z tym do przygotowania takiej informacji warto zastosować wzór upomnienia wychowawcy klasy.

Upomnienie stosuje się maksymalnie trzykrotnie, następnie ma miejsce gradacja kar, co oznacza, że upomnienie może zostać zastąpione naganą. 

Jak napisać upomnienie wychowawcy klasy?

Przykładowe upomnienie wychowawcy klasy musi wskazywać, jakiego czynu dopuścił się uczeń i dlaczego otrzymał taką karę. Upomnienia nie stosuje się bowiem z powodów błahych, jak spóźnienie na zajęcia, czy brak pracy domowej.

Kara ta znajduje zastosowanie, gdy uczeń w poważny sposób narusza normy i zasady uregulowane w statucie szkoły. Upomnienie powinno zawierać także oświadczenie wychowawcy o przekazaniu informacji na temat konsekwencji stosowania takiej formy kary uczniowi oraz jego rodzicom.

Pismo musi wskazywać, jaki punkt statutu szkoły naruszył uczeń. Nie trzeba wymieniać w nim natomiast konsekwencji otrzymania kary upomnienia – wystarczy, że uczeń i rodzice zostali poinformowani o możliwych skutkach popełnienia takiego samego lub podobnego przewinienia.

Pod upomnieniem podpisują się: wychowawca, dyrektor, rodzice/opiekunowie oraz uczeń. Ich podpisy świadczą o tym, że mają oni świadomość ukarania dziecka oraz konsekwencji dalszego postępowania w taki sam sposób.

Rolą upomnienia jest bowiem uświadomienie uczniowi, że jego zachowanie jest niezgodne z postanowieniami statutu szkoły i nie pozostanie bezkarne. 

upomnienie-wychowawcy-klasy-wzor
Upomnienie wychowawcy klasy - wzór
17