Wniosek o zaprzestanie płacenia alimentów wzór

17 

Jak napisać wniosek o zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko? Obowiązek alimentacyjny nie ustaje automatycznie w momencie, kiedy dziecko osiąga pełnoletniość. Aby formalnie uchylić obowiązek alimentacyjny, należy wykazać, że uprawniony jest w stanie samodzielnie się utrzymywać.

Dorosłe dziecko nie zawsze podejmuje bowiem pracę zarobkową w wieku 18. lat. Jeśli nadal uczy się lub studiuje, sąd może nie przychylić się do wniosku o zniesienie alimentów. Kiedy pozew o zaprzestanie płacenia alimentów powinien zostać rozpatrzony pozytywnie i jak taki pozew prawidłowo sporządzić?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pozwu o zaprzestanie płacenia alimentów, który pobierzesz poniżej:

Opis

Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny?

Na wstępie warto podkreślić, że wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec pełnoletniego dziecka nigdy nie następuje automatycznie.

Zobowiązany do alimentacji lub sam uprawniony musi wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem, ponieważ jedynie sąd może uchylić obowiązek alimentacyjny rodziców.

Jednak, aby wniosek o zniesienie alimentów został rozpatrzony pozytywnie, muszą zostać spełnione przesłanki określone w art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego:

§ 1.Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

oraz

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Z tych dwóch fragmentów KRiO można wywnioskować, w jakiej sytuacji wniosek o zniesienie alimentów na pełnoletnie dziecko jest zasadny, mianowicie:

 • gdy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać,
 • gdy dochody z majątku dziecka są wystarczające (względem kosztów jego wychowania i utrzymania),
 • gdy dorosłe dziecko nie dokłada starań, aby móc samodzielnie się utrzymywać,
 • gdy płacenie alimentów na dorosłe dziecko wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla zobowiązanego.

Co ważne, wniosek o zaprzestanie płacenia alimentów może odwoływać się do więcej niż jednego argumentu przemawiającego za uchyleniem obowiązku alimentacji.

Przykładowo, zobowiązany może powołać się zarówno na fakt, że dorosłe dziecko nie kontynuuje nauki i nie podejmuje pracy z własnej woli, jak i na fakt, że sam ma problemy finansowe, ponieważ stracił pracę lub ciężko zachorował.

Jak napisać pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego?

Jeśli istnieją ku temu podstawy, pozew o zniesienie obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko zobowiązany do alimentacji może wnieść do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich (zgodny z miejscem zamieszkania pozwanego-uprawnionego do alimentacji dziecka).

Warto wspomnieć przy tym, że wniosek złożony przez zobowiązanego podlega opłacie sądowej, zależnej od wartości przedmiotu sporu, czyli rocznej sumy świadczenia alimentacyjnego – opłata stanowi 5% tej kwoty.

Wniosek o zniesienie obowiązku alimentacyjnego, jak każdy inny pozew sądowy, musi uwzględniać szereg niezbędnych elementów formalnych, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • oznaczenie właściwego sądu,
 • dane osobowe pozwanego i powoda,
 • tytuł pisma,
 • wniosek główny: żądanie uchylenia obowiązku alimentacji ze wskazaniem daty uchylenia obowiązku alimentacyjnego,
 • wnioski dodatkowe: o przesłuchanie świadków, o przeprowadzenie dowodu z dokumentów dołączonych do wniosku,
 • uzasadnienie: opis stanu faktycznego i przyczyn uzasadniających złożenie wniosku,
 • lista załączników do wniosku.

Pozew można złożyć w biurze podawczym sądu.

Jak uzasadnić pozew o zniesienie obowiązku alimentacyjnego?

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem dorosłych dzieci wymaga uzasadnienia, w którym zobowiązany do alimentacji odwoła się do przepisów KRiO oraz do stanu faktycznego, czyli do sytuacji, w jakiej znajduje się uprawniony i zobowiązany. W swoim wniosku rodzic płacący alimenty może napisać:

 • że dziecko posiada majątek, z którego jest w stanie się utrzymać, np. mieszkanie na wynajem,
 • że dziecko posiada pracę i uzyskuje dochód, z którego jest w stanie się utrzymać,
 • że dziecko nie kontynuuje nauki, ale też nie podejmuje pracy zarobkowej z własnej woli,
 • że dziecko kontynuuje naukę, ale nie stara się ukończyć szkoły/studiów w terminie, czyli nie przykłada się do nauki, nie chodzi na zajęcia, nie zalicza egzaminów,
 • że dziecko niewłaściwie gospodaruje pieniędzmi, na przykład wydaje je na używki, hazard, 
 • że dziecko nagannie zachowuje się wobec rodzica, na przykład nie utrzymuje z nim kontaktów, odmawia mu pomocy.

Na każdy argument tego typu trzeba posiadać jednak dowody. Te będą zależne od okoliczności danej sytuacji. Jeśli pełnoletnie dziecko pracuje i zarabia na siebie, do pozwu można dołączyć zaświadczenie od pracodawcy czy PIT za ubiegły rok.

Z kolei w przypadku, kiedy dziecko uczy się, ale naukę zaniedbuje, do wniosku można dołączyć stosowne zaświadczenie z uczelni/ze szkoły.

Pogorszenie się sytuacji finansowej zobowiązanego do alimentów

Z drugiej strony, zobowiązany ma też prawo powołać się w swoim wniosku o uchylenie obowiązku alimentacji (zaprzestania płacenia alimentów) na własną sytuację materialną, która uległa pogorszeniu. Dowodem na to będzie na przykład:

 • wypowiedzenie umów o pracę,
 • zaświadczenie z urzędu pracy,
 • zaświadczenie lekarskie dotyczące choroby,
 • rachunki za leczenie, rehabilitację, sprzęt medyczny i tak dalej.

Co ważne, aby wykazać „pogorszenie” sytuacji materialnej i zarobkowej, zobowiązany powinien przedstawić zarówno swoje dochody, jak i wydatki. Jeśli sytuacja finansowa zobowiązanego jest gorsza niż sytuacja uprawnionego, sąd może przychylić się do wniosku o zniesienie obowiązku alimentacyjnego. 

Warto pamiętać zatem, że sam fakt ukończenia przez dziecko 18. roku życia nie oznacza, że zniesienie obowiązku alimentacyjnego będzie uzasadnione. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1976 r. (III CRN 280/76), jeśli dorosłe dziecko kontynuuje naukę na studiach, alimenty należą mu się nawet do ukończenia tego etapu kształcenia.

Oznacza to, że alimenty można płacić na dziecko nawet do ukończenia przez nie 22 – 25 lat, jeśli uprawniony faktycznie uczy się, chodzi na zajęcia i zalicza egzaminy w terminach.

Uchylenie alimentów – podsumowanie

To sąd na wniosek zobowiązanego do alimentów decyduje o uchyleniu obowiązku alimentacyjnego, co istotne, możliwe jest nawet uchylenie alimentów z datą wsteczną, jeśli żądanie alimentów przez pełnoletnie dziecko było niezgodne z zasadami współżycia społecznego, tj.:

 • podejmowanie przez dziecko nauki tylko dla uzyskania alimentów,
 • jednoczesny brak wyników na studiach,
 • celowe niepodejmowanie pracy,
 • uchylanie się od usamodzielnienia się,
 • itd.

W powyższych (oraz innych podobnych) sytuacjach można przestać płacić alimenty na dorosłe dzieci, wystarczy tylko złożyć w sądzie stosowny pozew, którego wzór pobierzesz na samej górze niniejszego artykułu.

Podstawa prawna: Kodeks rodzinny.

wniosek-o-zaprzestanie-placenia-alimentow-wzor
Wniosek o zaprzestanie płacenia alimentów wzór
17