Rezygnacja z pielęgniarki szkolnej – wzór

17 

Rezygnacja z pielęgniarki szkolnej wymaga podjęcia działań przez rodzica ucznia. Aby zrezygnować z usług pielęgniarki szkolnej, należy przygotować pismo zawierające sprzeciw wobec objęcia dziecka opieką zdrowotną w szkole. Jak powinien wyglądać taki dokument?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór rezygnacji z pielęgniarki szkolnej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czy rezygnacja z pielęgniarki szkolnej jest możliwa?

Zasadniczo, lekarz przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego powinien uzyskać zgodę pacjenta. Zasada ta dotyczy także higienistek i pielęgniarek szkolnych. Dzięki niej pacjent jest chroniony przed narzucaniem mu świadczeń wbrew jego woli.

Jednak w obecnym stanie prawnym obowiązuje domniemanie, że rodzic wyraża zgodę na świadczenie usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkole. Jeśli więc rodzina nie chce z takich usług korzystać, powinna wyrazić swój stanowczy sprzeciw – koniecznie na piśmie.

O prawie do rezygnacji z pielęgniarki szkolnej rodziców powinni poinformować nauczyciele na zebraniu. Zgodnie z przepisami:

“3.  Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole. “(ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami)

Jak napisać rezygnację z pielęgniarki szkolnej?

Pismo zawierające rezygnację z usług pielęgniarki szkolnej rodzic może przygotować w oparciu o sprawdzony i uniwersalny wzór rezygnacji z pielęgniarki szkolnej. Dokument odwołuje się do przepisów ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Zawiera także wyraźny sprzeciw wobec korzystania przez dziecko z usług pielęgniarki szkolnej. Wystarczy wypełnić go danymi osobowymi rodzica, dziecka oraz samej pielęgniarki.

Pismo trzeba dostarczyć odbiorcy za pokwitowaniem, na przykład na osobnej kopii lub przesłać je listem poleconym i zachować potwierdzenie odbioru.

rezygnacja-z-pielegniarki-szkolnej-wzor
Rezygnacja z pielęgniarki szkolnej - wzór
17