Czym są konkretne roszczenia w przypadku czynu nieuczciwej konkurencji?

Poniżej skopiliśmy się bardziej szczegółowo na tym, czym konkretne roszczenie dotyczące czynu nieuczciwej konkurencji jest i na co należy zwrócić uwagę.

Główne roszczenie – o zaniechanie

Głównym i podstawowym roszczeniem z czynu nieuczciwej konkurencji jest roszczenie o zaniechanie, którego celem jest jak najszybsze przerwanie bezprawnej działalności oraz zapobieżenie niedopuszczalnym działaniom na przyszłość.

Uwzględnienie roszczenia z pozwu o zaniechanie jest uzależnione od wykazania przez powoda, że działanie pozwanego wypełnia wszystkie znamiona czynu nieuczciwej konkurencji zawarte w odpowiednich przepisach ustawy.

Powód powinien już w pozwie przedstawić argumenty, a nawet dowody zagrożenia lub naruszenia własnego interesu oraz sprzeczności z prawem, lub dobrymi obyczajami działań pozwanego. Warto wiedzieć, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, przesłanką dochodzenia roszczenia o zaniechanie nie jest wina.

Powód musi również wykazać, że zagrożenie istnieje w dacie zamknięcia rozprawy i jest ono realne. Z praktyki adwokackiej należy wiedzieć, że niezmiernie ważne jest należyte sformułowanie treści żądania pozwu w zakresie roszczenia o zaniechanie precyzyjnie określając konkretne zakazane działania. Dotyczy to również dalej przedstawionych roszczeń.

Żądanie usunięcia skutków niedozwolonych działań związanych z czynem nieuczciwej konkurencji

Kolejne roszczenie to żądanie usunięcia skutków niedozwolonych działań, Ma ono na celu przywrócenie stanu poprzedniego. Jako przykład niech służy sytuacja, w której wnosimy o nakazanie zniszczenia przedmiotów, które w przyszłości służyłyby do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji.

Dla dochodzenia tego roszczenia nie jest konieczne udowadnianie winy po stronie sprawcy ani szkody po stronie pokrzywdzonego. Jak wskazuje orzecznictwo sądowe pokrzywdzony czynem nieuczciwej konkurencji może domagać się od sprawcy podjęcia wszelkich działań niezbędnych do usunięcia następstw czynu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem że działania te są adekwatne do popełnionego czynu i nadają się do usunięcia jego następstw.

Żądanie złożenia oświadczenia odpowiedniej treści

Jako kolejne roszczenie adwokat wskazuje żądanie złożenia oświadczenia odpowiedniej treści. Może ono polegać na odwołaniu, sprostowaniu, przeproszeniu, zakomunikowaniu odbiorcom przez ogłoszenie w pismach fachowych lub prasie codziennej. Powód powinien dokładnie sprecyzować, osobiście lub za pośrednictwem kancelarii adwokackiej, w pozwie żądanie złożenia oświadczenia, podając treść oświadczenia, częstotliwość, rozmiar i miejsce publikacji.

Żądanie naprawienia szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej konkurencji

Następne roszczenie, i jak wynika z praktyki ma największe znaczenie tj. o naprawienie szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej konkurencji. Ma ono na celu wyrównanie doznanego uszczerbku. Może być dokonane albo poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, albo poprzez zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej.

Przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej są następujące: musi powstać szkoda, szkoda musi być wyrządzona na skutek czynu nieuczciwej konkurencji, oraz musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem, które ją spowodowało.

Żądanie wydania korzyści

Kolejne roszczenie jakiego można dochodzić to żądanie wydania korzyści bezpodstawnie uzyskanych wskutek popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji.

Tak jak i powyższe roszczenia tak i to może być dochodzone, gdy oczywiście popełniono czyn nieuczciwej konkurencji, a tutaj jeszcze dodatkowo powód udowodnić musi, że pozwany (ten co naruszył) został wzbogacony, a po stronie poszkodowanego nastąpiło zubożenie, czyli gdy jeden zyskał a drugi stracił. Musi istnieć również związek pomiędzy wzbogaceniem a zubożeniem.

Żądanie zasądzenia odpowiedniej kwoty na cel społeczny

I na koniec adwokat sygnalizuje, że możliwe jest również roszczenie o zasądzenie odpowiedniej kwoty na cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego. Roszczenie to służy poszkodowanemu niezależnie od stopnia tej winy, jej stopień ma natomiast wpływ na wysokości zasądzanej kwoty.

Zabezpieczenie roszczenia na czas trwania procesu

Pamiętaj również, że możesz wystąpić do sądu w pozwie o zabezpieczenie roszczeń. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia skuteczności ochrony. Postępowanie sądowe trwa zwykle przez dość długi okres czasu, w którym pozwany mógłby kontynuować narażając się co najwyżej na odpowiedzialność za coraz wyższą szkodę lub żądanie wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Mogłoby to również spowodować nieodwracalne skutki w sferze interesów pokrzywdzonego przedsiębiorcy. Zapobieżeniu niekorzystnym skutkom długotrwałości postępowania służy instytucja zabezpieczenia roszczeń na czas trwania postępowania sądowego.

Zabezpieczenie dowodów

Adwokat zwraca również szczególną uwagę, że dla skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji niezbędne jest zabezpieczenie, i to najlepiej jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego – dowodów bezprawnych działań. Zabezpieczenia dowodów może polegać np. na zebraniu próbek, opakowań lub materiałów reklamowych czy sporządzeniu kopii dokumentów, wykonaniu zdjęć. Zabezpieczenie dowodów może także polegać na spisaniu przez komornika sądowego protokołu stanu faktycznego.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.