Kategoria:

Nieuczciwa konkurencja
Poniżej skopiliśmy się bardziej szczegółowo na tym, czym konkretne roszczenie dotyczące czynu nieuczciwej konkurencji jest i na co należy zwrócić uwagę. Główne roszczenie – o zaniechanie Głównym i podstawowym roszczeniem z czynu nieuczciwej konkurencji jest roszczenie o zaniechanie, którego celem jest jak najszybsze przerwanie bezprawnej działalności oraz zapobieżenie niedopuszczalnym działaniom na przyszłość. Uwzględnienie roszczenia z pozwu o zaniechanie...
Read More
Najogólniej rzecz ujmując czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli dodatkowo zagraża lub narusza jakiś interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czyn nieuczciwej konkurencji to np. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, nieuczciwa lub zakazana reklama, naruszenie tajemnicy handlowej, naśladowanie produktów, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie....
Read More