Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na darowiznę – wzór

17 

Jak napisać oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na darowiznę? Zgoda współmałżonka na darowiznę to oświadczenie, w którym małżonek darczyńcy wyraża zgodę na dokonanie darowizny przez swojego współmałżonka na rzecz osoby trzeciej.

W sytuacji, gdy darowizna dotyczy mienia wspólnego małżeńskiego lub mienia osobistego jednego z małżonków, zgodę drugiego małżonka należy uzyskać przed dokonaniem darowizny.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór oświadczenia – które zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

W przypadku braku zgody drugiego małżonka na dokonanie darowizny może dojść do unieważnienia darowizny lub jej części, w zależności od jej rodzaju i wartości.

Dlatego, w celu uniknięcia nieporozumień i konfliktów, warto upewnić się, czy darowizna wymaga zgody drugiego małżonka oraz uzyskać ją przed dokonaniem przekazania majątku obdarowanemu.

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na darowiznę najlepiej sporządzić na piśmie i podpisać przez obu małżonków, a następnie dołączyć do dokumentów dotyczących przedmiotu darowizny.

Szersze opracowanie

Po zawarciu małżeństwa między małżonkami powstaje tak zwana wspólność majątkowa, która obejmuje wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie jej trwania. Małżonkowie są ich współwłaścicielami i chociaż mogą zarządzać nimi samodzielnie, to nie w pełnym zakresie.

W przypadku sprzedaży czy darowizny w wielu przypadkach niezbędne będzie uzyskanie zgody drugiego małżonka przed zawarciem umowy. Kiedy oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na darowiznę jest wymagane i jak powinno wyglądać?

Wspólność majątkowa

Na początek warto wyjaśnić, jak działa wspólność majątkowa, czyli w jaki sposób małżonkowie mogą nią zarządzać. Wspólność majątkowa małżeńska powstaje w momencie zawarcia małżeństwa. Obejmuje wszystkie przedmioty nabyte w czasie jej trwania – zarówno przez oboje, jak i przez jednego z małżonków.

Małżonkowie są współwłaścicielami każdego składnika majątku wspólnego. Nie muszą jednak wspólnie podejmować wszystkich decyzji w zakresie zarządzania nimi. Mają zaś obowiązek wzajemnego informowania się o stanie majątku czy zobowiązaniach. 

Zarówno mąż, jak i żona mogą sprzeciwić się konkretnym decyzjom małżonka w sprawie majątku wspólnego. Taki sprzeciw unieważni między innymi decyzję dotyczącą sprzedaży części majątku.

Jedynymi wyjątkami od tej reguły są czynności zmierzające do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny, podejmowane w ramach działalności zarobkowej jednego małżonka lub związane z bieżącymi sprawami życia codziennego. 

Szczególną ochroną objęte są zaś czynności istotne z punktu widzenia interesów rodziny, dotyczące tych przedmiotów, które są wartościowe lub mają duże znaczenie w kontekście kształtowania stanu majątkowego rodziny. Na przykład takie jak nieruchomość. Nie ma wątpliwości, że o sprzedaży czy darowiźnie w takim przypadku małżonkowie muszą zadecydować wspólnie. 

Czym jest darowizna?

Darowizna polega na tym, że darczyńca – kosztem uszczuplenia własnego majątku – przenosi prawa własności określonej rzeczy na wskazaną osobę, obdarowanego. Przedmiotem darowizny mogą być pieniądze, ale także ruchomości i nieruchomości.

Darowizna wyróżnia się tym, że jest nieodpłatna, co znaczy, że obdarowany w żaden sposób nie wynagradza darczyńcy. Z darowizną często mamy zatem do czynienia między członkami rodziny. Nie zmienia to jednak faktu, że w przypadku darowizny z majątku wspólnego, niezbędne jest uzyskanie zgody małżonka na podjęcie takich działań.

Kiedy zgoda na darowiznę nie jest konieczna?

Zgoda współmałżonka na darowiznę jest niezbędna niezależnie od tego, co jest przedmiotem takiej darowizny, ani kim jest osoba obdarowana. Wyjątkiem od tej zasady są „drobne darowizny zwyczajowo przyjęte”.

W praktyce za takie darowizny uznaje się między innymi prezenty świąteczne, urodzinowe czy imieninowe. Każdorazowo darowiznę ocenia się pod kątem tego, czy można nazwać ją darowizną „drobną”. Zależy to natomiast między innymi od zamożności danego małżeństwa. 

Zawarcie umowy darowizny bez zgody małżonka

Jeśli umowa darowizny zostanie zawarta bez zgody małżonka, dokument można uznać za nieważny. Warto pamiętać jednak, że małżonek może wyrazić zgodę na darowiznę po podpisaniu umowy, ale jej wartość będzie uzależniona od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka w określonym terminie. 

Odmowa potwierdzenia lub upływ terminu na złożenie potwierdzenia to okoliczności, które sprawiają, że umowa jest od początku bezwzględnie nieważna. Co ważne, potwierdzenie może nastąpić w dowolnej formie, także ustnej, o ile darowizna nie dotyczy nieruchomości.

Jeśli prawo wymaga zachowania szczególnej formy umowy darowizny (a jest tak w przypadku darowizny nieruchomości), to potwierdzenie również powinno nastąpić w takiej samej formie – w formie aktu notarialnego. 

Jak powinna wyglądać zgoda małżonka na darowiznę?

Zgodę małżonka na darowiznę można uwzględnić w treści umowy darowizny lub przygotować osobno w formie załącznika do umowy. Pismo powinno zawierać kilka niezbędnych elementów, dlatego najlepiej sporządzić je w oparciu o sprawdzony wzór oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na darowiznę.

Oświadczenie to uwzględnia nie tylko sam zwrot „wyrażam zgodę”, ale również inne informacje, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane małżonka, który sporządza oświadczenie,
 • oznaczenie czynności, której dotyczy oświadczenie, 
 • oznaczenie umowy darowizny, której dotyczy oświadczenie,
 • podpis małżonka – czytelny, odręczny.

Taka zgoda współmałżonka na przekazanie darowizny może zostać sporządzona również po tym, jak darczyńca i obdarowany podpiszą umowę darowizny. Po złożeniu oświadczenia umowa zostanie uznana za ważną od momentu jej podpisania. 

Darowizna z majątku osobistego małżonka

Jak zostało wyjaśnione, zgoda na darowiznę z majątku wspólnego małżonków potrzebna jest w każdym przypadku, niezależnie od tego, kim jest obdarowany, ani co jest przedmiotem umowy – z wyjątkiem drobnych darowizn.

Warto wiedzieć jednak, że nawet po zawarciu małżeństwa małżonkowie mogą dysponować także majątkiem osobistym, nie tylko majątkiem wspólnym. Co należy do majątku osobistego małżonków?

O ile w skład majątku wspólnego wchodzą wszystkie przedmioty nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej, w tym także wynagrodzenie za pracę czy dochody z działalności gospodarczej, tak już do majątku osobistego zalicza się wszystkie pozostałe składniki majątkowe, czyli te nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, a także:

 • przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, 
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej,
 • przedmioty majątkowe służące do zaspokajania osobistych potrzeb małżonka, np. książki,
 • prawa niezbywalne, które przysługują tylko jednej osobie,
 • środki uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia, a także z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę,
 • przedmioty majątkowe uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • prawa autorskie i prawa pokrewne,
 • prawa własności przemysłowej,
 • inne prawa twórcy:
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Podsumowując, zgoda małżonka na darowiznę z majątku wspólnego jest wymagana, ale zgoda na darowiznę z majątku osobistego małżonka już nie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na darowiznę – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

oswiadczenie-malzonka-o-wyrazeniu-zgody-na-darowizne-wzor
Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na darowiznę - wzór
17