Zgoda na mediacje – wzór

17 

Jak napisać zgodę na mediacje? Mediacje pozwalają rozwiązać spór na podstawie wzajemnych ustępstw i kompromisów. Choć strony nie muszą zgadzać się na postępowanie mediacyjne, warto podjąć taką próbę, jeśli istnieje szansa na polubowne rozwiązanie sporu.

Jak wyrazić zgodę na mediacje? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma do sądu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, którą pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Mediacja – definicja

Mediacja to proces, który prowadzi do rozwiązania konfliktu przy udziale osoby bezstronnej, czyli neutralnej osoby trzeciej – mediatora.

Cel mediacji to zachęcenie stron do poszukiwania rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu podmiotów. Wypracowane rozwiązanie powinno być dobrowolne, skuteczne i legalne. 

Mediacja polega na komunikacji pomiędzy stronami. Jest prowadzona przez mediatora, którego strony powinny zaakceptować (dobrowolnie). W mediacjach obowiązują ściśle określone zasady.

Najważniejsze z nich to:

 • zasada poufności – mediator musi zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał w toku mediacji,
 • zasada dobrowolności – udział w mediacjach jest dobrowolny, można zakończyć je w każdym czasie,
 • zasada autonomii sporu – strony sporu same decydują o podjęciu działania w celu rozwiązania konfliktu, na warunkach wyznaczonych przez strony,
 • zasada neutralności – mediator nie sugeruje stronom konkretnego rozwiązania, jedynie pomaga podjąć decyzję i urealnić oczekiwania,
 • zasada szybkości – mediacje muszą trwać krócej niż postępowanie sądowe,
 • zasada profesjonalizmu – mediatorem może być osoba przeszkolona, kompetentna, która będzie dokładała starań, aby mediacje przebiegały w atmosferze szacunku. 

Kiedy prowadzi się mediację?

Mediacje mogą być prowadzone zarówno w sprawach karnych, jak i w sprawach cywilnych. Mediacja może dotyczyć tak naprawdę wszystkich spraw, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody – spraw, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron.

Mediacje w sprawach karnych dają możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym, co do sposobu i terminu naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Pozwalają też szybciej zakończyć postępowanie karne i szybciej zatrzeć skazanie. 

Popularne są również mediacje rodzinne, dotyczące rozwodu czy separacji. Zmierzają one do pogodzenia małżonków i zakończenia konfliktu.

Jeśli zaś to się nie powiedzie, można przeprowadzić mediacje w sprawie o alimenty, mediacje dotyczące podziału majątku wspólnego, mediacje dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi i kontaktów z dziećmi. 

Skierowanie sprawy do mediacji

Sprawę do mediacji może skierować policja, prokurator lub sąd, na podstawie postanowienia, w którym wyznaczy mediatora.

Otrzymanie skierowania do mediacji nie jest jednak dla stron zobowiązujące, ponieważ jak zostało wspomniane, mediacje są dobrowolne, dlatego do wszczęcia postępowania mediacyjnego potrzebne będą nieprzymuszone zgody obydwu stron konfliktu.

Za brak zgody na mediację uznaje się niewyrażenie zgody na mediację w terminie jednego tygodnia od dnia skierowania stron do mediacji. Odmówić przystąpienia do mediacji czy kontynuowania mediacji można jednak w dowolnym momencie.

Mediacje kończą się na wniosek jednej ze stron – nie jest potrzebny wniosek drugiej strony – lub na wniosek mediatora. 

Jak wyrazić zgodę na mediację?

Ponieważ zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego:

Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyraziła zgody na mediację” (art. 183 KPC)

…strona zainteresowana przystąpieniem do mediacji powinna przygotować swoją pisemną zgodę na mediację w terminie maksymalnie jednego tygodnia. 

Jak napisać zgodę na mediację? Najważniejszym elementem takiego pisma jest oświadczenie woli strony oraz jej własnoręczny podpis. Dokument warto przygotować w oparciu o nasz wzór zgody na mediację, który uwzględnia:

 • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia,
 • dane strony wyrażającej zgodę
 • oświadczenie woli z oznaczeniem złożonego wniosku o przeprowadzenie mediacji lub skierowania sądowego,
 • wyrażenie zgody na wybraną osobę mediatora,
 • podpis strony. 

Zgoda na mediacje powinna zostać złożona w sądzie, który prowadzi sprawę. 

Czym skutkuje wyrażenie zgody na mediację?

Wyrażenie zgody na mediację nie jest czynnością nieodwracalną. Strony mogą w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji wycofać się z procesu mediacji, na przykład w chwili kiedy stwierdzą, że nie zmierzają one w oczekiwanym przez nie kierunku. Nie potrzeba do tego zgody drugiego podmiotu. 

Jeśli obie strony wyrażą zgodę na mediacje, mediator ustali z nimi datę i termin spotkania. Może wcześniej poprosić je o przygotowanie swojego stanowiska w sprawie.

Czasami, kiedy konflikt między stronami jest bardzo ostry, mediator najpierw spotyka się z każdą ze stron osobno, a dopiero później doprowadza do wspólnej rozmowy. 

Mediator wysłuchuje strony sporu, ale nie może proponować im żadnych rozwiązań, chyba że obie strony złożą zgodny wniosek z taką prośbą.

Zadaniem mediatora jest natomiast doprowadzenie stron na takiego postrzegania sprawy, aby ich oczekiwania co do rozwiązania sporu zbliżyły się do siebie. 

Jeśli stronom uda się osiągnąć kompromis, mediacje kończą się zawarciem ugody. W jej sformułowaniu pomaga stronom mediator. Nie zawsze jednak mediacje kończą się zawarciem ugody. Mimo to, ich przeprowadzenie niesie za sobą szereg korzyści. 

Dlaczego warto zgodzić się na mediacje?

Mediacje nie muszą zakończyć się zawarciem ugody mediacyjnej, która zadowoli obie strony konfliktu, aby ich przeprowadzenie miało sens z punktu widzenia skonfliktowanych podmiotów.

Mediacje mają bowiem szereg innych zalet, mianowicie:

 • pozwalają spojrzeć na sprawę z perspektywy drugiej strony,
 • pozwalają stronom wyrazić swoje uczucia, pogląd na sprawę, opowiedzieć o doznanych krzywdach,
 • pozwalają załagodzić konflikt,
 • dają możliwość całkowitego wyeliminowania kwestii spornej,
 • pozwalają zwiększyć szanse na realizację postanowień ugody,
 • dają stronom większą kontrolę nad sposobem rozwiązania sporu,
 • obniżają koszty postępowania sądowego,
 • skracają czas postępowania sądowego.

Jak zainicjować mediacje?

Mediacje prowadzone są nie tylko na podstawie skierowania sądowego, ale również na wniosek stron. Taki wniosek należy skierować bezpośrednio do mediatora.

Pismo powinno wskazywać dane stron konfliktu i żądania wnioskodawcy (z określeniem: jakiej sprawy mają dotyczyć mediacje). 

W przypadku mediacji zainicjowanych przez jedną ze stron konfliktu, koszty mediacji pokrywają w całości uczestnicy postępowania, dlatego wynagrodzenie dla mediatora ustala się przed przystąpieniem do rozmów.

Na koniec

Mediatora do mediacji wybrać mogą strony postępowania, lub sąd. Aby zwiększyć szanse na pozytywne zakończenie postępowania mediacyjnego, należy wybrać mediatora, który posiada odpowiednie zdolności w zakresie prowadzenia mediacji w danej kategorii, do której przypisuje się spór.

Mowa tu oczywiście o sporach dotyczących:

 • alimentów,
 • rozwodu,
 • spraw administracyjnych,
 • spraw cywilnych,
 • itd.

Jeśli strony nie wybiorą mediatora, sąd (biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów wpisanych na listę mediatorów) wybierze osobę, która jego zdaniem będzie najbardziej pomocna w procesie mediacji.

Jeśli chodzi o koszty mediacji – warto sięgnąć po przepis:

Art. 183 (5). Wynagrodzenie i zwrot wydatków mediatora – Kodeks postępowania cywilnego

§ 1. Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciążają strony.

§ 2. Należności, o których mowa w § 1, mediator pobiera bezpośrednio od stron. Sąd ustala je i przyznaje mediatorowi tylko wówczas, gdy przynajmniej jedna ze stron skierowanych do mediacji przez sąd była zwolniona od kosztów sądowych w zakresie obejmującym należności mediatora, a pozostałe strony nie wypłaciły mediatorowi tych należności w całości.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zgoda na mediacje – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zgoda-na-mediacje-wzor-pdf-doc-przyklad
Zgoda na mediacje - wzór
17