Porozumienie mediacyjne WZÓR

17 

Jak napisać porozumienie mediacyjne? Mediacja to alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów, zyskujący na popularności. Jeśli istnieje szansa na rozwiązanie sporu bez konieczności stawania przed sądem, to z pewnością warto taką szansę wykorzystać.

Porozumienie mediacyjne strony zawierają przed bezstronnym mediatorem w wyniku prowadzonych rozmów. Zatem ugoda mediacyjna jest wynikiem mediacji, czyli rozmów prowadzonych przez skonfliktowane podmioty w obecności wykwalifikowanego mediatora. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór porozumienia mediacyjnego, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym są mediacje?

Mediacja jest próbą polubownego rozwiązania sporu w sposób, który będzie satysfakcjonujący dla każdej ze stron. Charakterystyczną cechą mediacji jest prowadzenie ich przez osobę trzecią – neutralnego, bezstronnego mediatora, którego zadaniem jest:

 • wspieranie przebiegu negocjacji,
 • łagodzenie napięć,
 • pomaganie stronom w dojściu do porozumienia.

Jeśli mediacje prowadzone są w sprawie karnej, mają na celu naprawienie szkód wyrządzonych przestępstwem. Pozwalają pokrzywdzonemu wyrazić swoje uczucia, oczekiwania i potrzeby, a sprawcy przyjąć odpowiedzialność za skutki swoich działań. Mediacje mogą złagodzić lub trwale zakończyć konflikt pomiędzy stronami. 

Warto pamiętać, że mediację prowadzi się według określonych zasad. Wyliczamy wśród nich:

 • zasadę dobrowolności – udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny, a strony mają prawo w każdym momencie wycofać swoją zgodę na mediację,
 • zasadę bezstronności – oba podmioty w mediacjach mają równe prawa i powinny być traktowane w ten sam sposób,
 • zasadę poufności – cały przebieg mediacji objęty jest tajemnicą,
 • zasadę neutralności – mediator nie może narzucać stronom swojego zdania, ma jedynie pomóc stronom wypracować własne rozwiązanie,
 • zasadę akceptowalności – dotyczy ona mediatora, którego obie strony powinny zaakceptować. 

Warto pamiętać też, że wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia roszczeń, a przerwany bieg przedawnienia zostaje wznowiony dopiero po zakończeniu mediacji.

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym znajdują się dane stron, dane mediatora, termin mediacji i jej efekt.

Zalety mediacji

Główny cel mediacji to wypracowanie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu – nie ustalenie, kto ma rację w danym sporze. Mediacje służą również wygaszeniu lub złagodzeniu konfliktu.

Dzięki temu, że mediator pilnuje, aby obie strony w konflikcie były równo uprawnionymi partnerami w poszukiwaniu rozwiązania, spór nie zaostrza się. Jednocześnie mediator nie narzuca stronom żadnego konkretnego sposobu rozwiązania konfliktu, dlatego za wynik mediacji odpowiedzialne są same strony sporu.

Główne zalety mediacji to zatem:

 • możliwość decydowania o ostatecznym wyniku rozwiązania sporu,
 • większa szansa na trwałe rozwiązanie konfliktu,
 • możliwość wypracowania akceptowalnego dla obu stron rozwiązania poprzez dostosowanie go do ich oczekiwań i potrzeb,
 • zapewnienie stronom równorzędnej pozycji w konflikcie,
 • umożliwienie stronom spojrzenia na sprawę z innej perspektywy,
 • zaspokojenie potrzeby opowiedzenia drugiej stronie o doznanych krzywdach,
 • obniżenie kosztów postępowania sądowego,
 • skrócenie okresu trwania postępowania sądowego,
 • uniknięcie postępowania sądowego,
 • zapewnienie wyższej skuteczności realizowania postanowień ugody – strony same ją wypracowały i są odpowiedzialne za jej wykonanie. 

Warto zaznaczyć, że postępowanie mediacyjne nie jest darmowe. W mediacji umownej cywilnej koszty mediacji wynikają z cenników i są określone w umowie o mediację.

Natomiast koszty mediacji będącej skutkiem skierowania przez sąd określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. 

Czym jest porozumienie mediacyjne?

Porozumienie mediacyjne, inaczej umowa czy ugoda mediacyjna, to dokument, który podpisują obie strony konfliktu w wyniku rozmów mediacyjnych.

Porozumienie zawiera postanowienia mediacji i ustalone rozwiązanie konfliktu, korzystne dla obu podmiotów. W takiej umowie strony mogą uregulować swoje prawa i obowiązki tak, aby zniwelować spór. 

Umowa mediacyjna musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym:

 • miejsce i termin zawarcia ugody,
 • dane osobowe stron konfliktu,
 • dane mediatora,
 • przedmiot ugody,
 • postanowienia, które zostały zawarte w trakcie negocjacji,
 • oświadczenia stron o wyczerpaniu wszelkich roszczeń wynikających z konfliktu,
 • oświadczenia wskazujące na fakt, że postanowienia ugody są dla stron zrozumiałe (strony nie wnoszą zastrzeżeń).

Ugoda mediacyjna musi zostać podpisana przez wszystkich uczestników mediacji. Jeśli zostanie sporządzona prawidłowo, może zastąpić nawet wyrok sądowy.

Warto więc sporządzić ją w oparciu o nasz sprawdzony wzór porozumienia mediacyjnego, pamiętając, że aby ugoda miała moc prawną taką samą, jak wyrok sądu, należy jeszcze doprowadzić do jej zatwierdzenia. 

Zatwierdzenie ugody mediacyjnej przez sąd

Ugoda umowa mediacyjna – zawarta przed mediatorem – zyskuje moc prawną ugody sądowej, kiedy zostaje zatwierdzona przez sąd. Zatwierdzona ugoda mediacyjna wywołuje więc takie same skutki, jak ugoda zawarta przed sądem. Jednak, aby sąd zatwierdził ugodę, strony muszą wnieść w tej sprawie odpowiedni wniosek. 

Wniosek o zatwierdzenie ugody może wnieść każda ze stron konfliktu. Co więcej, pismo to strony mogą wnieść także wspólnie. Jeśli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, to sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności.

Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną i kończy postępowanie. Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest zaś tytułem wykonawczym. Jeśli ugoda z nadaną klauzulą wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej. 

Co ważne, ugoda mediacyjna nie zawsze może zostać przez sąd zatwierdzona. Sąd nie zatwierdzi ugody, jeśli:

 • jest sprzeczna z prawem,
 • jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
 • zmierza do obejścia prawa, 
 • jest niezrozumiała,
 • zawiera sprzeczności.

 Warto zatem wykorzystać wzór ugody mediacyjnej, aby mieć pewność, że dokument zostanie zatwierdzony przez sąd i zyska moc prawną ugody sądowej. 

Zsumowanie wszystkich informacji

Przeprowadzenie mediacji w obecności mediatora w wielu przypadkach przynosi wiele korzyści dla stron będących w konflikcie. Efektem takich mediacji przed mediatorem jest oczywiście porozumienie mediacyjne stron, które ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Kto decyduje o wyborze mediatora? mediatora wybrać mogą strony, a jeśli tego nie zrobią, zrobi to sąd. Sąd natomiast wyznaczy mediatora z odpowiednim doświadczeniem w zakresie prowadzenia mediacji w sprawie danego rodzaju.

W przypadku ustalenia daty mediacji – na zgodny wniosek stron termin ten może zostać przedłużony.

Dalej, w przypadku zawarcia ugody przed mediatorem i rozpoznania sprawy, każda ze stron może złożyć w sądzie wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd.

porozumienie-mediacyjne-wzor-pdf-doc-przyklad
Porozumienie mediacyjne WZÓR
17