Jak uzasadnić brak mediacji przy alimentach lub rozwodzie?

Jak uzasadnić brak mediacji przy alimentach lub rozwodzie? Mediacje mają na celu doprowadzenie do polubownego rozwiązania sporu i osiągnięcie kompromisu, który będzie zadowalający dla obydwu stron.

Mediacje odbywają się przy udziale bezstronnego mediatora, który ma pomóc obu podmiotom dojść do porozumienia i wypracować własne rozwiązanie problemu.

Postępowanie mediacyjne nie jest jednak obowiązkowe, dlatego brak zgody na mediację nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Jak odmówić udziału w mediacjach i jak wyjaśnić przyczyny niepodjęcia mediacji? Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia brak zgody na mediację:

Czym są mediacje i co je charakteryzuje?

W przypadku mediacji, czyli próby polubownego rozwiązania sporu przy udziale osoby trzeciej – mediatora – mogą odbywać się zarówno w sprawach rodzinnych (np. obowiązku alimentacyjnego), jak i w sprawach karnych, cywilnych czy administracyjnych.

Mediacje rządzą się określonymi prawami. Obowiązują przy nich zasady, w tym przede wszystkim zasada neutralności, poufności, dobrowolności czy bezstronności. Mediacje powinny przebiegać szybciej niż postępowanie sądowe i powinny wiązać się z niższymi kosztami. 

To, że mediacje są dobrowolne – oznacza, iż każda ze stron może nie zgodzić się na mediacje, a także może zrezygnować z postępowania mediacyjnego w dowolnym momencie. 

To, że mediacje są neutralne – oznacza, iż mediator nie może narzucać stronom żadnego rozwiązania. Nie może też być zainteresowany ani powiązany z wynikiem mediacji. 

To, że mediacje są bezstronne – oznacza, iż mediator musi prezentować taki sam stosunek w stosunku do każdego z uczestników mediacji. Nie może wyrażać się w sposób, który sugerowałby, że sprzyja on drugiej stronie. Mediator jest przeciwieństwem adwokata, który reprezentuje jeden podmiot i broni jego interesów.

To, że mediacje są poufne – oznacza, iż zarówno przebieg postępowania, jak i jego wynik pozostają tajemnicą. 

Czy można odmówić mediacji?

Odmowa mediacji jest możliwa na podstawie jednej z głównych zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego, czyli dobrowolności. Strony muszą wyrazić obopólną zgodę, aby można było wszcząć postępowanie z udziałem mediatora.

Mogą też w dowolnym momencie zrezygnować z dalszego prowadzenia mediacji, a nawet odmówić ostatecznie podpisania ugody mediacyjnej. Nie zostaną z tego tytułu pociągnięte do żadnej odpowiedzialności. 

Mediacje rodzinne

Mediacje mogą być prowadzone w sprawach rodzinnych, na przykład dotyczących rozwodu czy separacji. Takie mediacje mają na celu pogodzenie małżonków.

Jeśli nie uda się zakończyć postępowania mediacyjnego i strony nie zrezygnują z rozwodu, mediacje mogą zostać przeprowadzone w odniesieniu do innych spraw, jak:

  • alimenty na dzieci,
  • podział majątku wspólnego,
  • sprawowanie opieki nad dziećmi,
  • utrzymywanie kontaktów z dziećmi.

Mediacje w sprawach o rozwód lub alimenty są bardzo korzystnym rozwiązaniem z uwagi na fakt, że pozwalają załagodzić konflikt, zamiast go zaogniać. W trakcie każdych mediacji mediator dba o to, by rozmowy przebiegały w atmosferze wzajemnego szacunku.

Stara się wygaszać spory, choć jednocześnie nie może podpowiadać stronom żadnego konkretnego rozwiązania problemu. Mediacje pozwalają spojrzeć na sprawę z innej perspektywy.

Dają też szansę ujawnienia skrywanych emocji, wyrażenia żalu czy urazy, co przekłada się na możliwość całkowitego, trwałego zażegnania konfliktu. 

Wyjaśnienie przyczyn niepodjęcia mediacji

Odmawiając mediacji w trakcie postępowania sądowego, strony nie muszą wyjaśniać przyczyn podjętej decyzji. Wyjaśnienie przyczyn niepodjęcia mediacji niezbędne jest natomiast przy składaniu pozwu rozwodowego. 

Jednym z punktów pozwu o rozwód jest podanie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Jeśli takich prób nie podjęto, strony mają obowiązek wyjaśnienia przyczyn ich niepodjęcia. 

W piśmie można wskazać, że strony nie podjęły próby mediacji, ponieważ rozkład pożycia małżeńskiego między małżonkami jest zupełny i trwały – nie ma najmniejszych szans na utrzymanie małżeństwa.

Zasadnym argumentem będzie także wskazanie na fakt, że strony nie rozmawiają ze sobą, zatem nie ma możliwości prowadzenia między nimi mediacji.

Jeśli małżonkowie nie mieszkają ze sobą, nie rozmawiają ze sobą, przebywają w dużej od siebie odległości, brak przeprowadzenia mediacji będzie w pełni uzasadniony. 

Mediacje przy rozwodzie

Przeprowadzenie rozwodu w formie ugody mediacyjnej jest korzystne i dla sądów, i dla małżonków. Pozwala skłóconym stronom wyciszyć emocje i skupić się na materialnych aspektach rozwodu. Dzięki mediacjom małżonkowie mogą rozstać się w pokojowej i kulturalnej atmosferze.

Daje to również szanse na uratowanie rodziny przed całkowitym rozpadem. Nie każde małżeństwo jest jednak w stanie podjąć się mediacji. Jeśli sprawa rozwodowa musi zostać przeprowadzona przez sąd, potrzebne będzie uzasadnienie braku podjęcia próby polubownego rozwiązania problemu.

Zatem jak uzasadnić brak mediacji przy rozwodzie? Uzasadnieniem może być wskazanie, że strony nie mają ze sobą żadnego kontaktu lub że konflikt jest już na tyle silny, że żadne polubowne rozmowy nie są możliwe.

Tak naprawdę, krótkie oświadczenie – nawet niepoparte dowodami – wystarczy, aby sąd zaakceptował decyzję i przeprowadził sprawę rozwodową. Należy pamiętać jednak, że brak takiego uzasadnienia będzie traktowany jako brak formalny we wniosku o rozwód. 

Mediacje przy alimentach

Skorzystanie z mediacji w sprawie o alimenty wyklucza obowiązek przedkładania jakichkolwiek dowodów na ponoszone koszty utrzymania dziecka przed mediatorem.

Co więcej, mediacje dotyczące płacenia alimentów (np. podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów) są też szybkie i prowadzone w nieformalnej atmosferze, w pełnej dyskrecji, ponieważ mediatora obowiązuje zasada poufności.

W postępowaniu mediacyjnym strony mogą ustalić taką wysokość alimentów, jaka będzie odpowiednia zarówno dla uprawnionego, jak i zobowiązanego. Mogą ustalić też, że częściowo obowiązek alimentacyjny będzie realizowany „w naturze”.

Kiedy jednak strony nie chcą brać udziału w mediacjach, pojawia się pytanie, jak uzasadnić brak mediacji przy alimentach.

Również w tym przypadku strony mogą wskazać na fakt nieutrzymywania kontaktów z drugim rodzicem, pozostawania w konflikcie, a także braku możliwości dojścia do porozumienia na gruncie ustalenia odpowiedniej wysokości świadczenia alimentacyjnego.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.