Protokół kontroli BHP w szkole – wzór

17 

Protokół kontroli BHP w szkole należy sporządzić bezpośrednio po kontroli, która dotyczy zapewniania uczniom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór protokołu kontroli BHP w szkole – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Zakres kontroli BHP w szkole

Za organizację kontroli BHP w szkole odpowiada dyrektor, czyli kierujący placówką. Takie kontrole powinny obejmować swoim zakresem teren szkoły, w tym ogrodzenia, place zabaw, boiska, czy drogi wewnętrzne, a także sam budynek, w tym:

 • stan zewnętrzny,
 • sale lekcyjne,
 • pracownie,
 • salę gimnastyczną,
 • szatnie,
 • ciągi komunikacyjne, 
 • instrukcje i regulaminy, a także apteczki pierwszej pomocy i ich wyposażenie. 

Po przeprowadzeniu kontroli należy sporządzić protokół z jej ustaleń. Przykładowy protokół kontroli BHP w szkole powinien obejmować ocenę stanu kontrolowanych obiektów i urządzeń, a także ustalenia dotyczące zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych, w tym także zalecenia dotyczące ich poprawy. 

Jakie informacje musi zawierać protokół kontroli BHP w szkole?

Protokół po kontroli BHP zawiera znacznie więcej informacji, niż jedynie opis stanu technicznego poszczególnych elementów budynku szkoły. Ujmuje się w nim podstawowe dane na temat kontroli, w tym dane placówki oświatowej i osoby przeprowadzającej kontrolę.

Wzór protokołu kontroli BHP w szkole odnosi się także do:

 • planu ewakuacji i oznaczenia dróg ewakuacyjnych,
 • szkoleń BHP dla nauczycieli i uczniów,
 • badań lekarskich pracowników szkoły,
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • stosowanych środków ochrony indywidualnej. 

Druk przykładowego protokołu kontroli BHP w szkole uwzględnia wnioski końcowe, czyli stwierdzenie, czy szkoła zapewnia odpowiednie warunki do pracy i nauki, a także czy na jej terenie występują zagrożenia dla zdrowia i życia osób przebywających w placówce lub w jej pobliżu.

Protokół zawiera też pouczenie mówiące o tym, że dyrektor może zgłosić zastrzeżenia do treści dokumentu – powinien dokonać tego na piśmie we wskazanym terminie. 

protokol-kontroli-bhp-w-szkole-wzor
Protokół kontroli BHP w szkole - wzór
17