Protokół odbioru instalacji elektrycznej wzór

17 

Protokół odbioru instalacji elektrycznej jest dokumentem, który potwierdza, że zainstalowana instalacja elektryczna spełnia określone standardy i przepisy. Jest to zatem formalne sprawdzenie i potwierdzenie, że instalacja elektryczna w domu lub lokalu jest bezpieczna i działa zgodnie z wymaganiami.

Podczas przeprowadzania odbioru instalacji elektrycznej, osoba odpowiedzialna za wykonanie oceny (przeważnie jest to elektryk) dokonuje szczegółowej inspekcji różnych elementów instalacji, takich jak linie zasilające, rozdzielnie, gniazdka elektryczne, oświetlenie, układy ochronne, uziemienie, itp. Celem jest sprawdzenie, czy wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane, funkcjonują poprawnie i spełniają obowiązujące przepisy bezpieczeństwa.

Po przeprowadzeniu oceny instalacji elektrycznej protokół odbioru jest sporządzany na piśmie. Zawiera on informacje dotyczące wykonanych działań, wyniki przeglądu i wszelkie uwagi lub zalecenia dotyczące ewentualnych napraw, lub ulepszeń instalacji elektrycznej. Protokół może być wymagany przez przepisy prawa lub dostawcę energii elektrycznej bądź organ kontrolny.

Protokół odbioru instalacji elektrycznej jest ważnym dokumentem, który potwierdza, że instalacja spełnia normy bezpieczeństwa i jest gotowa do użytkowania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowalismy gotowy do wypełnienia wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak wygląda protokół odbioru instalacji elektrycznej? Protokół odbioru instalacji elektrycznej to jeden z tych dokumentów, bez których nie można uzyskać odbioru nieruchomości, czyli zezwolenia na jej użytkowanie.

Takie zaświadczenie potwierdza, że instalacja elektryczna jest wykonana prawidłowo i technicznie sprawna, a to przekłada się na bezpieczeństwo domowników. Jakie informacje powinien zawierać protokół odbioru i kto może się pod nim podpisać?

Czym jest protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej to dokument, który potwierdza, że instalację elektryczną wykonano zgodnie z projektem. Projekt uwzględnia natomiast przyszłe przeznaczenie każdego z pomieszczeń i jest dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkowników. 

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że protokół jest dokumentem, który potwierdza, że instalacja kwalifikuje się do bezpiecznej eksploatacji. Stanowi załącznik do pozostałej części dokumentacji, którą inwestor składa do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego po to, by otrzymać odbiór domu lub mieszkania.

Jakie informacje zawiera protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Należy wiedzieć, że nie istnieje jeden odgórnie obowiązujący wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej, ale dokument tego typu zawsze musi odnosić się do tych samych kwestii i zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych.

Podstawowe elementy protokołu to:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane osoby, która wypełniła protokół,
 • dane nieruchomości,
 • wynik kontroli,
 • podpis i pieczęć osoby uprawnionej do podpisania protokołu.

Jeśli zaś chodzi o treść protokołu, to odnosi się ona do opisu instalacji elektrycznej, a dokładniej do:

 • ilości punktów elektrycznych,
 • mocy zainstalowanych odbiorników,
 • lokalizacji skrzynki elektrycznej,
 • wysokości napięcia w punktach elektrycznych,
 • rodzaju, przekroju i materiału wykonania przyłącza,
 • zgodności rozmieszczenia punktów elektrycznych z rzutem instalacji,
 • wysokości i liniowości usytuowania punktów elektrycznych.

Co ważne, jeśli protokół odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej składa się z więcej niż jednej strony, na każdej musi znaleźć się podpis osoby uprawnionej. 

Kto może podpisać protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Nie każdy elektryk jest w stanie wykonać instalację elektryczną w domu czy mieszkaniu i nie każdy powinien brać odpowiedzialność za jej właściwe wykonanie. Wybierając elektryka, który wykona instalację elektryczną, należy sprawdzić, czy posiada on certyfikat kwalifikacyjny grupy G1. 

Warto wiedzieć, że pod tym oznaczeniem – G1 – kryją się: “Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną”. Elektryk uzyskuje takie uprawnienia od Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Aby przygotować instalację, dokonać jej pomiarów i oceny tych pomiarów, elektryk musi mieć także kwalifikację E (eksploatacja) i D (dozór).

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, tylko określone osoby mogą wystawić protokół odbioru instalacji elektrycznej. Jest to związane z faktem, że poprawność jej wykonania i działania ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.

Ktoś, kto nie posiada odpowiedniej wiedzy, nie powinien zajmować się tak odpowiedzialną pracą. Nie może też podpisać się na protokole, ponieważ taki dokument będzie nieważny i nie pozwoli uzyskać odbioru budynku.

Należy wiedzieć, że odbioru i pomiarów instalacji elektrycznej może dokonać wyłącznie specjalista z uprawnieniami:

 • elektroenergetycznymi i kontrolno-pomiarowymi (kategorii „E”),
 • do sporządzania protokołów (kategorii „D”).

Co jest sprawdzane przed sporządzeniem protokołu odbioru instalacji elektrycznej?

Wypełniając wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej pdf, należy odnieść się do rzeczywistego stanu instalacji, a także do takich dokumentów jak projekt budowlany. W ramach kontroli przed podpisaniem protokołu elektryk powinien sprawdzić:

 • czy punkty elektryczne znajdują się w tych miejscach, które wyznacza rzut instalacji elektrycznej (projekt instalacji elektrycznej)
 • czy punkty są usytuowane na tej samej wysokości złożonej,
 • czy punkty są usytuowane liniowo, 
 • ile jest punktów elektrycznych – czy tyle, ile przewiduje projekt,
 • jaka jest moc zainstalowanych odbiorników,
 • jakie jest napięcie w punktach elektrycznych,
 • jakie zabezpieczenia topikowe zastosowano,
 • z czego wykonano przyłącze: rodzaj, materiał, przekrój,
 • jakie plomby zastosowano,
 • gdzie zlokalizowano skrzynkę elektryczną,
 • czy jest zgodność lokalizacji punktów elektrycznych z projektem,
 • wysokość i liniowość usytuowania punktów elektrycznych.
 • informacje na temat liczników energii elektrycznej.

Odbiór budynku a protokół odbioru instalacji elektrycznej

Protokół odbioru instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego czy mieszkania będzie niezbędny, jeśli w grę wchodzi nowo wybudowany budynek. W pierwszej kolejności osoba uprawniona powinna przeprowadzić pomiary instalacji elektrycznej. Później – po zakończeniu montażu instalacji – sporządza się protokół pomiarów elektrycznych, a na jego podstawie odbiór instalacji elektrycznej.

Obowiązek uzyskania takiego protokołu wynika z przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z treścią art. 57.1. tego aktu prawnego, do zgłoszenia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor dołącza:

protokoły badań i sprawdzeń: a) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 6„.

W ramach odbioru elektryk wykonuje między innymi:

 • pomiary rezystancji izolacji przewodów, 
 • pomiar ciągłości połączeń przewodów ochronnych,
 • pomiar ciągłości połączeń przewodów wyrównawczych, 
 • pomiary uziemienia, 
 • badanie wyłącznika różnicowoprądowego.

Jeśli dojdzie do jakiejkolwiek zmiany w instalacji elektrycznej, np. do przesunięcia gniazda, pomiary należy wykonać ponownie i dokonać ponownego odbioru. 

Warto pamiętać, że odbioru instalacji nie powinno się traktować jako formalności. Takie czynności mają na celu przede wszystkim zapewnienie domownikom bezpieczeństwa. Jeśli instalacja elektryczna jest wykonana prawidłowo i pozostaje sprawna technicznie, można mieć pewność, że nie dojdzie do awarii, zniszczenia sprzętów elektrycznych czy pożaru.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Protokół odbioru instalacji elektrycznej wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

protokol-odbioru-instalacji-elektrycznej-wzor
Protokół odbioru instalacji elektrycznej wzór
17