Jak zrezygnować z alimentów od ojca? WZÓR oświadczenia

Jak zrezygnować z alimentów od ojca? Obowiązek alimentacyjny trwa, dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. O uchyleniu obowiązku alimentacyjnego może zdecydować wyłącznie sąd.

Jednak uprawniony ma prawo zrzec się alimentów, jeśli spełnione zostaną przemawiające za tym przesłanki wyliczone w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zatem jak zrezygnować z alimentów od ojca? dorosłe dziecko może zrzec się alimentów na 2 sposoby:

Oczywiście, zamiast tracić czas, a także pieniądze na sprawy sądowe, najprościej i zarazem najtaniej oraz najszybciej sporządzić oświadczenie, w którym pełnoletnie dziecko oświadczy, że rezygnuje z alimentów. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia – który pobierzesz poniżej:

Kiedy obowiązek alimentacyjny powinien zostać uchylony?

Obowiązek alimentacyjny na dziecko ustanawiany jest bezterminowo. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego trwa on do chwili, kiedy pełnoletnie dziecko jest już w stanie samodzielnie się utrzymać.

Warto przytoczyć tutaj najważniejsze przepisy dotyczące alimentów na dzieci, czyli art. 133 KRiO w brzmieniu:

“§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.”

Zatem obowiązek alimentacyjny wygasa, kiedy dochody z majątku dziecka pozwalają mu samodzielnie się utrzymywać oraz w sytuacji, kiedy płacenie alimentów na dorosłe dziecko wiąże się dla zobowiązanego z nadmiernym uszczerbkiem oraz gdy dziecko nie dokłada starań w celu usamodzielnienia się. 

Również dobrowolne zrzeczenie się alimentów przez pełnoletnie dziecko nie zawsze będzie dopuszczalne. Sąd może nie zaakceptować rezygnacji z alimentów od uprawnionego, którego dochody są zbyt niskie.

W takiej sytuacji może podejrzewać, że jego oświadczenie o zrzeczeniu się alimentów zostało wymuszone, na przykład groźbą. 

W jakiej sytuacji można zrzec się alimentów?

Najczęściej spotykaną sytuacją jest rezygnacja z alimentów po podjęciu pracy. Kiedy uprawniony osiąga pełnoletniość, nie kontynuuje nauki i podejmuje pracę, która pozwala mu samodzielnie się utrzymywać, jego obowiązkiem jest doprowadzić do uchylenia alimentów. 

Jednak nie tylko podjęcie pracy zarobkowej może stanowić podstawę usamodzielnienia się pełnoletniego dziecka. Również dochody z majątku dziecka mogą być źródłem dochodów, które pozwalają samodzielnie się utrzymywać.

Mowa tu między innymi o odziedziczeniu spadku, o posiadaniu nieruchomości na wynajem czy też o wygranej na loterii. 

Jak uchylić alimenty na dorosłe dziecko?

Zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko może przyjmować formę oświadczenia, które uprawniony złoży przed sądem, ale może też trafić do ugody zawartej pozasądowo.

Również w tym drugim przypadku umowę będącą owocem porozumienia stron należy przedstawić do zatwierdzenia przez sąd. Zwykłe oświadczenie nie będzie skuteczne zwłaszcza w przypadku, kiedy obowiązek alimentacyjny został nałożony na rodzica orzeczeniem sądowym. 

Najczęściej uchylenie alimentów na dorosłe dziecko następuje na drodze sądowej. Strony nie muszą jednak wdawać się w spór. Jeśli dziecko chce zrezygnować ze świadczenia dobrowolnie, to wystarczy, że sporządzi odpowiednią odpowiedź na pozew. 

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wnosi rodzic, czyli zobowiązany do alimentacji. Taki wniosek składa się na podstawie art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w brzmieniu:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć zarówno istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, jak też istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zmniejszenie albo zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych.

W pozwie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego zobowiązany do płacenia alimentów może wykazać, że:

  • uprawniony do alimentacji jest dorosły, pracuje i może sam się utrzymywać, 
  • jego własna sytuacja materialna uległa pogorszeniu. 

Natomiast dziecko, które faktycznie chce zrezygnować z otrzymywanych alimentów, może – po otrzymaniu odpisu takiego pozwu – zaakceptować żądanie powoda (zobowiązanego) i potwierdzić, że jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

W odpowiedzi na pozew wystarczy zamieścić więc oświadczenie o zrzeczeniu się alimentów. Podobne oświadczenie uprawniony może złożyć też przed sądem na pierwszej rozprawie. W takim przypadku postępowanie powinno zakończyć się na pierwszym posiedzeniu. 

Zniesienie obowiązku alimentacji w ugodzie

Obowiązek alimentacji może zostać uchylony również za pomocą ugody alimentacyjnej, czyli pisemnego porozumienia stron w sprawie alimentów.

Taka ugoda może przyjmować zwykłą formę pisemną, ale bywa zawierana także przed notariuszem czy mediatorem. Niezależnie od tego, czy ugodę zawarto przy świadkach, wymaga ona sądowego zatwierdzenia.

Jak napisać oświadczenie o rezygnacji z alimentów do ugody? Taki zapis powinien uwzględniać dane uprawnionego i zobowiązanego, określenie przedmiotu oświadczenia, a także wskazanie daty, od której uprawniony rezygnuje z otrzymywanych alimentów.

Kluczowy jest także własnoręczny podpis uprawnionego. 

Ugodę zawartą pozasądowo trzeba potwierdzić, czyli złożyć ją do sądu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie ugody. Taki wniosek jest bezpłatny, a potwierdzenie go przez sąd pozwala upewnić się, że obie strony będą respektowały postanowienia zawartej umowy.

Ugoda wniesiona w celu zatwierdzenia zostanie sprawdzona przez sąd pod kątem zgodności z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Sąd nie zatwierdzi ugody, której zapisy:

  • są sprzeczne z prawem lub zmierzają do obejścia prawa,
  • są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  • są niezgodne z dobrem dziecka,
  • są niezrozumiałe. 

Postanowienie o zatwierdzeniu ugody – sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron.

Przepis, który jeszcze warto znać:

Art. 144(1). – Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.