Wymagania edukacyjne – wzór

17 

Wymagania edukacyjne to nic innego, niż oczekiwania nauczyciela względem osiągnięć ucznia, niezbędne do uzyskania określonych ocen śródrocznych i rocznych. Wymagania formułuje się w oparciu o realizowany program nauczania. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wymagań edukacyjnych – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Na czym oprzeć wymagania edukacyjne?

Nauczyciel opracowujący wymagania edukacyjne powinien bazować na podstawie programowej, która wyznacza cele kształcenia, zakres treści, które należy zrealizować oraz pożądane osiągnięcia uczniów.

Swoje wymagania pedagog może opisać poprzez wskazanie obowiązkowego zakresu treści programowych oraz umiejętności, jakie uczniowie powinni opanować na konkretnym etapie kształcenia.

Wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia to efekt kształcenia, na podstawie którego można przyznać dziecku konkretną ocenę. Wymagania edukacyjne da się określać według różnych modeli, na przykład:

  • modelu wielopoziomowego – obejmuje wymagania podstawowe, dopełniające, konieczne, wykraczające i inne,
  • modelu dwupoziomowego – wymagania podstawowe i ponadpodstawowe,
  • modelu trzypoziomowego – wymagania podstawowe, rozszerzające i dopełniające.

Po co sporządza się wymagania edukacyjne?

Wymagania edukacyjne można opracować na podstawie uniwersalnego wzoru wymagań edukacyjnych. Należy pamiętać przy tym, że takie wymagania dotyczą realizacji konkretnych treści danego przedmiotu i powiązane są z kryteriami oceniania, określonymi w statucie szkoły.

Dzięki opracowaniu wymagań edukacyjnych nauczyciel może oceniać osiągnięcia uczniów, rozpoznawać ich poziom i postępy w opanowaniu wiadomości i umiejętności, a tym samym przyznawać oceny w sposób sprawiedliwy i jednolity. 

Jaką rolę pełnią wymagania edukacyjne dla uczniów?

Opracowane na piśmie wymagania edukacyjne są ważne nie tylko dla pedagoga,ale również dla uczniów. Powinny dostarczać im informacji o tym:

  • czego będą się uczyć,
  • w jaki sposób nauczyciel będzie sprawdzał ich wiedzę,
  • w jakim stopniu powinni opanować materiał, aby uzyskać określoną ocenę śródroczną i roczną. 
wymagania-edukacyjne-wzor-pdf-doc
Wymagania edukacyjne – wzór
17