Wzór wniosku o ustalenie przerwy wakacyjnej w przedszkolu

17 

Wniosek o ustalenie przerwy wakacyjnej w przedszkolu składa dyrektor przedszkola do organu prowadzącego. Z reguły pismo tego typu kierujący placówką przygotowuje w imieniu swoim i rady przedszkola lub w imieniu rady rodziców. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o ustalenie przerwy wakacyjnej w przedszkolu – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Jak ustala się przerwę wakacyjną w przedszkolu?

Należy wiedzieć, że przedszkole jest placówką nieferyjną, a to oznacza, że nie stosuje się do niego przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Rozporządzenie to przewiduje między innymi możliwość ustanowienia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zgodnie z treścią art. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, organ prowadzący szkołę może ustanawiać przerwy w pracy placówki. Oznacza to, że dyrektor nie ma takich uprawnień – może jedynie przygotować wniosek o ustalenie przerwy wakacyjnej w przedszkolu.

Przepisy nie wskazują, w jakim okresie organ prowadzący ma prawo ustanowić przerwy w pracy przedszkola – mogą to być zatem nawet pojedyncze dni. Wniosek dyrektora nie jest wiążący dla organu prowadzącego

Czy w przedszkolu musi być przerwa wakacyjna?

Zasadniczo, dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego mają prawo do zapewnienia im opieki przez cały rok, czyli od początku września do końca sierpnia. W praktyce najczęściej stosowanym rozwiązaniem są tak zwane dyżury wakacyjne, podczas których opiekę dzieciom zapewnia się naprzemiennie w różnych placówkach.

Przerwa wakacyjna może trwać od kilku tygodni, nawet do dwóch miesięcy. Warto wspomnieć, że jeśli gmina wyrazi zgodę na przerwę wakacyjną w przedszkolu,  ma obowiązek w tym czasie zapewnić dzieciom opiekę w innych placówkach – i nie dotyczy to jedynie dzieci rodziców pracujących.

Organ prowadzący może też nie przychylić się do wniosku dyrektora ze względu na  brak miejsc do sprawowania opieki w danej dzielnicy. Informacja o ewentualnej przerwie wakacyjnej zwykle przekazywana jest rodzicom na początku roku szkolnego.

Podstawa prawna:

§ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502)

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

wzor-wniosku-o-ustalenie-przerwy-wakacyjnej-w-przedszkolu
Wzór wniosku o ustalenie przerwy wakacyjnej w przedszkolu
17