Jak zniechęcić stalkera? wzór wezwania do zaprzestania nękania

Stalking skutkuje wywołaniem u ofiary takich uczuć jak niepokój czy lęk, ale również bezsilność. To właśnie niewiedza, jak postępować, aby zniechęcić stalkera – łączy poszkodowanych uporczywym nękaniem. Prześladowca swoimi działaniami wzbudza w nich poczucie zagrożenia.

Może nawet grozić ofierze, że jeśli nie będzie postępowała tak, jak sobie tego życzy, zrobi krzywdę na przykład jej bliskim. Prawidłowe reagowanie na działania stalkera nie jest zatem oczywiste dla każdego. Warto więc poszukać informacji o tym, jak zniechęcić stalkera, by jego zachowanie ukrócić i odzyskać spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Jasne komunikaty w kontaktach ze stalkerem

Wiele osób nie wie, jak rozmawiać ze stalkerem i czy odpisywać stalkerowi. Należy pamiętać, że ofiara uporczywego nękania nie powinna utrzymywać ze swoim prześladowcą stałego kontaktu. Może zdarzyć się bowiem, że na podstawie wymiany korespondencji z taką osobą policja umorzy postępowanie w sprawie nękania.

Funkcjonariusze często powołują się bowiem na jeden z wyroków sądu, który wskazał na fakt, że skoro ofiara odpisuje na wiadomości swojemu prześladowcy, to znaczy, że wcale się go nie boi. Nie zawsze jest to jednak zgodne z prawdą – w końcu ofiara może utrzymywać kontakt z prześladowcą z obawy, że zerwanie z nim relacji zagrozi życiu jej lub jej bliskim.

W relacjach ze stalkerem obowiązują pewne zasady. Ofiara nie powinna przede wszystkim ulegać prześladowcy, zgadzając się na spotkania czy rozmowy. Jeśli poszkodowany odpowiada na SMSy czy inne wiadomości, daje stalkerowi do zrozumienia, że wbrew temu co mówi, chce utrzymywać z nim stały kontakt.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wystosowanie do prześladowcy jasnego komunikatu, najlepiej na piśmie. Takim komunikatem należy dać stalkerowi do zrozumienia, że poszkodowany nie chce mieć z nim nic wspólnego.

Oficjalne żądanie zaprzestania prób podejmowania kontaktu z ofiarą jest istotne również z perspektywy wytoczenia ewentualnego powództwa przeciwko prześladowcy.

Jeśli jednak wezwanie nie poskutkuje, warto rozważyć zgłoszenie stalkera na Policję lub wprost do Prokuratury, w tym celu możesz pobrać przygotowany przez nas wzór zgłoszenia:

Aktywna postawa wobec stalkera

Osoby, które nie wiedzą, jak się bronić przed stalkerem, powinny pamiętać, że najgorszym rozwiązaniem jest w tym przypadku bierność. Jeśli poszkodowany nie podejmie żadnych działań przeciwko swojemu prześladowcy, ten będzie czuł się bezkarny.

W przypadku, kiedy oficjalne wezwanie stalkera do zaprzestania nękania nie przynosi oczekiwanych rezultatów, sprawę należy zgłosić organom ścigania lub przynajmniej udać się po pomoc do adwokata. Działając w imieniu klienta, adwokat może wystosować do prześladowcy oficjalny list, w którym wezwie go do zaniechania naruszeń dóbr osobistych.

Takie pismo da stalkerowi do zrozumienia, że ofiara nie obawia się podjąć odpowiednich kroków prawnych w celu ukarania prześladowcy. Co więcej, poinformuje go również o konsekwencjach uporczywego nękania.

Ponieważ takie działanie jest karalne – uporczywe nękanie jest przestępstwem z art 190a Kodeksu karnego:

§ 1.Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2.Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3.Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4.Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

– ofiara ma prawo zgłosić sprawę również na policję czy do prokuratury (wzór zawiadomienia pobierzesz u góry). Wniesienie takich oskarżeń spowoduje, że stalker stanie się podejrzanym w sprawie. To może skutecznie zniechęcić go do dalszego nękania ofiary.

Chociaż po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ofiara nie musi podejmować już żadnych działań, w jej interesie jest przekazać policji wszystkie dowody stalkingu. Jeśli poszkodowany pozostanie bierny, istnieje duże ryzyko, że postępowanie zostanie umorzone.  Jak więc udowodnić stalking?

Dowody stalkingu

Szukając odpowiedzi na pytanie „jak ukarać stalkera?”, poszkodowany ma przed sobą dwie możliwości. Pierwsza z nich to zgłoszenie sprawy na policję i przedstawienie wyczerpujących dowodów na stalking. Druga to wytoczenie powództwa o odszkodowanie za nękanie, czyli złożenie pozwu cywilnego.

Najczęściej ofiary stalkingu decydują się jednak na złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 190a KK. Warto pamiętać przy tym, że przed wniesieniem zarzutów, należy przygotować materiał dowodowy, który wykazuje, że nękanie było uporczywe i długotrwałe.

Dowody na stalking to między innymi:

 • bilingi połączeń telefonicznych,
 • wydruki korespondencji,
 • zrzuty ekranu z wiadomościami czy postami,
 • listy,
 • nagrania z monitoringu,
 • zeznania świadków,
 • zdjęcia, na przykład zniszczonego mienia.

Ponieważ przebieg postępowania wobec stalkera zależy w dużej mierze od postawy i działań podejmowanych przez ofiarę, warto gromadzić materiał dowodowy od samego początku nękania, skrupulatnie notując wszystkie niepokojące zdarzenia.

Jak szybko pozbyć się stalkera?

Prześladowcy to najczęściej osoby, które łatwo poddają się emocjom i nie potrafią przyjąć odmowy. Tło działania stalkera nie zawsze jest jednak takie samo. Czasami dręczycielem staje się były partner, innym razem osoba zupełnie obca.

Czy jest więc uniwersalna odpowiedź na pytanie „jak pozbyć się stalkera?”. Istnieje kilka zasad, które warto stosować, kiedy podejrzewamy, że staliśmy się ofiarą prześladowcy.

Zapobiegawcze środki, które warto podjąć jak najwcześniej to:

 • ostrożne publikowanie informacji na swój temat w internecie – stalker często rozpoczyna swoje działania od wyszukiwania maksymalnej ilości danych na temat swojej ofiary, a z mediów społecznościowych może dowiedzieć się, gdzie spotka ofiarę, czym ta się interesuje, z kim utrzymuje bliskie relacje,
 • używanie odpowiednich ustawień prywatności na kontach w mediach społecznościowych,
 • proste komunikaty w stosunku do osób, które zaczynają zachowywać się natrętnie czy nachalnie – unikanie wzbudzania płonnych nadziei,
 • dbanie o bezpieczeństwo po zerwaniu toksycznych relacji, na przykład zmiana numeru telefonu, wymiana zamków, przeprowadzka, zmiana pracy i otoczenia,
 • informowanie bliskich o swoim miejscu pobytu,
 • informowanie bliskich o rozstaniu z osobą potencjalnie niebezpieczną – prośba o zwiększenie ochrony budynku, zasygnalizowanie problemu sąsiadom (mogą obserwować, czy nikt nie podsłuchuje pod drzwiami lub nie zagląda przez okna do mieszkania).

Podstawą bezpieczeństwa – nie tylko w przypadku ofiar stalkerów – jest także unikanie przekazywania komukolwiek swoich haseł do poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych. Należy pamiętać bowiem, że stalking to również podszywanie się pod ofiarę, a internet znacząco to ułatwia.

Na koniec

Zjawisko stalkingu to przestępstwo, a stalkerowi grozić może kara grzywny, a nawet kara ograniczenia wolności. Wymiar kary jak nałoży sąd na stalkera, zależny będzie od stopnia intensywności działań, jakie stalker podejmuje/podejmował względem ofiary.

Na szczęście ofiarom nękania przysługuje wiele instrumentów prawnych, by stawić czoło przejawom prześladowania, jakich ofiara doświadcza.

Przecież stalking stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności za istotne naruszenie prywatności…

będąc więc ofiarą stalkera, nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, odnośnie zasadności zgłoszenia nękania do służ porządkowych.

Nękacz może występować w postaci:

 • byłego partnera,
 • współpracownika lub przełożonego w pracy,
 • czy nawet sąsiada, któremu przeszkadza wszystko, co wiąże się z naszą osobą.

Bez względu na to, kto uporczywie nęka naszą osobę, warto przeciwstawić się takim działaniom, wystosowując do stalkera wezwanie do zaprzestania nękania, a jeśli to pismo nie pomoże, warto złożyć pisemne zawiadomienie o nękaniu na Policji lub w Prokuraturze.

ofiara-stalkingu-grupa-ryzyka

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.