Ile kosztuje sprawa o nękanie?

Zastanawiasz się, ile kosztuje sprawa o nękanie? Nękanie jest przestępstwem ściganym na wniosek poszkodowanego. Zgłaszając takie przestępstwo policji lub prokuraturze, ofiara nie ponosi żadnych kosztów – nawet wtedy, kiedy sprawa trafia do sądu.

Aby ułatwić Ci sporządzenie zawiadomienia o uporczywym nękaniu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zawiadomienia, które pobierzesz poniżej:

Inaczej jest w przypadku postępowania cywilnego, na przykład pozwu o odszkodowanie za nękanie. Zatem ile kosztuje sprawa o nękanie i kiedy tak naprawdę trzeba coś za nią zapłacić?

Jak wygląda sprawa o stalking

Wiele osób, które doświadczają nękania, zastanawia się, jak przebiega sprawa o stalking. Warto zacząć więc od początku: uporczywe nękanie jest przestępstwem ściganym na wniosek poszkodowanego. Zawiadomienie o stalkingu składa się na policję lub do prokuratury. Należy jednak uprzednio:

 • zebrać dowody na nękanie,
 • wezwać stalkera do zaprzestania nękania.

Ponieważ uporczywe nękanie może objawiać się takimi działaniami jak ciągłe telefony, wiadomości, nachodzenie, groźby, włamania do domu, niszczenie mienia czy nawet podszywanie się – dowodami w sprawie będą więc między innymi fotografie, zeznania świadków, kopie listów czy zrzuty ekranu zawierające niepokojące wiadomości.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgłoszenie sprawy nękania na policję czy do prokuratury jest bezpłatne. Jedyne koszty na tym etapie mogą dotyczyć współpracy z adwokatem.

Po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie nękania, sprawa może potoczyć się na kilka sposobów. Najczęściej ofiara otrzymuje wtedy wezwanie do złożenia zeznań w charakterze świadka, bądź zawiadomienie o wszczęciu śledztwa od prokuratury. Może zdarzyć się też, że prokuratura odmówi wszczęcia śledztwa w danej sprawie. Jeśli tak się stanie, ofierze przysługuje zażalenie.

Od złożenia zawiadomienia o przestępstwie nękania do momentu otrzymania decyzji prokuratora powinno minąć co najwyżej kilka tygodni. Jeśli rozpocznie się śledztwo, pokrzywdzony powinien stawić się na zeznaniach, z których spisany zostanie protokół.

Kolejnym etapem śledztwa będzie pozostałe postępowanie dowodowe, czyli gromadzenie dowodów na przestępstwo, co obejmuje:

 • przesłuchania świadków,
 • dokonanie oględzin rzeczy, i tak dalej.

Jeśli prokurator dojdzie do wniosku, że materiał dowodowy jest wystarczający, postawi sprawcy zarzuty. W tym momencie podejrzany będzie już mógł zapoznać się z aktami sprawy. Następne możliwe kroki to:

 • zastosowanie wobec stalkera środków zapobiegawczych, jak zakaz zbliżania się,
 • skierowanie sprawy do sądu wraz z aktem oskarżenia,
 • zawarcie ze stalkerem ugody,
 • umorzenie śledztwa o nękanie.

Jeśli sprawa stalkingu trafi do sądu, odbędą się rozprawy, w których poszkodowany występuje w roli świadka. Rozpraw może być kilka lub kilkanaście. Ofiara ma w tym czasie możliwość składania dodatkowych wniosków, np. o zadośćuczynienie czy zakaz zbliżania się.

Sąd może natomiast zaproponować stronom mediacje. Jeśli zaś wyda wyrok, to ten może być zarówno skazujący, jak i uniewinniający. Niezależnie od tego, ofiara nie powinna ponosić żadnych kosztów takiego postępowania.

Czy zgłoszenie przestępstwa nękania jest obarczone kosztami?

Pokrzywdzony przestępstwem nękania nie ponosi kosztów postępowania karnego. Nie płaci zatem policji ani prokuraturze, kiedy składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nie płaci też nic na rzecz Skarbu Państwa, kiedy jego sprawa trafia potem do sądu.

Nawet jeśli prokurator umorzył śledztwo lub wydał postanowienie o odmowie wszczęcie śledztwa – ofiara nie ponosi kosztów sądowych także za wniesienie zażalenia od tych decyzji.

Co zaś jeśli oskarżony zostanie uniewinniony w postępowaniu? Również w tym przypadku poszkodowany nie ponosi żadnych kosztów, ponieważ choć sprawy o stalking wszczynane są na wniosek, to toczą się z oskarżenia publicznego.

Jedyny wyjątek od tej zasady to występowanie ofiary w roli oskarżyciela posiłkowego. W tej sytuacji może zdarzyć się, że ofiara zostanie zobowiązana do poniesienia kosztów obrońcy stalkera, ale to zdarza się bardzo rzadko, np. gdy oskarżony zostanie uniewinniony w pierwszej instancji, a oskarżyciel posiłkowy wnosi apelację od takiego wyroku, mimo że prokurator, oskarżyciel publiczny, takiej apelacji nie wnosi.

Sprawa cywilna o nękanie

Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy pozew o nękanie dotyczy wszczęcia postępowania cywilnego. Pokrzywdzony może bowiem domagać się na przykład odszkodowania za nękanie na drodze cywilnej. W tym przypadku ofiara stalkingu poniesie już opłatę na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zatem ile kosztuje złożenie pozwu o nękanie? Pozew o ochronę dóbr osobistych obciążany jest kwotą stałą – 600 złotych. Jeżeli powód dochodzi od stalkera zadośćuczynienia, to opłata od pozwu zależna będzie od wysokości żądanej kwoty. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

“Art.  13.  [Opłata stała ustalana według wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia; opłata stosunkowa]

1. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1)do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2)ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3)ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4)ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5)ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6)ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7)ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

2. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.”

Do tego trzeba doliczyć też koszty związane z wynagrodzeniem dla adwokata.

Rekompensata za nękanie

Wniosek o odszkodowanie za stalking powinien zostać sporządzony zgodnie z zasadami przewidzianymi dla pism procesowych. Można wnieść go podczas rozprawy głównej o stalking. Wysokość rekompensaty zależy od tego, jak długo trwało uporczywe nękanie i jakie krzywdy wyrządził stalker ofierze.

Pod uwagę bierze się:

 • rodzaj naruszonego dobra,
 • rodzaj doznanych krzywd,
 • intensywność nękania,
 • skutki działania stalkera i ich nieodwracalność.

Kwota rekompensaty może wynosić nawet do kilkudziesięciu tysięcy zł.

Na koniec

Przestępstwo stalkingu, czyli uporczywe nękanie innej osoby, to zachowanie sprawcy, które oznacza wzbudzenie u pokrzywdzonego uzasadnione poczucie zagrożenia, a także:

 • obawy o życie,
 • obawy o zdrowie,
 • obawa o życie i zdrowie najbliższej osoby.

Istotne jest, że motywacja sprawcy nie ma wpływu na zakwalifikowanie jego działania jako uporczywego nękania, jasno tym mówi np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt III KK 417/13:

Prawnie irrelewantne jest w kontekście strony podmiotowej tego przestępstwa czy czyn sprawcy powodowany jest żywionym do pokrzywdzonego uczuciem miłości, nienawiści, chęcią dokuczenia mu, złośliwością czy chęcią zemsty.

Co grozi stalkerowi za stalking? zgodnie z art 190a kodeksu karnego:

§ 1.Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2.Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3.Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4.Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.