Jak przebiega sprawa o stalking?

Jak przebiega sprawa o stalking? Sprawa o nękanie jest sprawą trudną i bardzo często bywa umarzana z powodu braku dostatecznych dowodów. Nie oznacza to jednak, że sprawy ze stalkerem nie można wygrać. Należy jednak dobrze się do niej przygotować i zdobyć dowody, które są potrzebne, aby stalking udowodnić. Zatem jak wygrać w sądzie ze stalkerem?

Sprawa o stalking od A do Z

Aby odpowiedzieć na pytanie, jak przebiega sprawa o stalking, należy przytoczyć treść art. 190a kodeksu karnego w brzmieniu:

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przestępstwo uporczywego nękania jest ścigane na wniosek poszkodowanego. Taki wniosek ofiara składa na policji lub w prokuraturze. Aby ułatwić Ci sporządzenie zawiadomienia o uporczywym nękaniu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zawiadomienia, które pobierzesz poniżej:

Po zgłoszeniu popełnienia przestępstwa, poszkodowany powinien zostać wezwany do złożenia zeznań w charakterze świadka, zwykle na policji. Może także otrzymać od prokuratury zawiadomienie o wszczęciu śledztwa lub przeciwnie – postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa.

Jeśli organy ścigania nie będą widziały podstaw, by zajmować się sprawą – nie będzie dostatecznych dowodów – poszkodowany będzie mógł złożyć zażalenie. Okres od złożenia zawiadomienia o przestępstwie do otrzymania decyzji prokuratora nie powinien przekraczać kilku tygodni.

Jeżeli śledztwo w sprawie nękania zostanie zainicjowane, pokrzywdzony będzie zobowiązany stawić się w wyznaczonym miejscu i czasie celem złożenia zeznań. Zeznania zostaną spisane, a na ich podstawie sporządzony będzie protokół – bardzo ważny dokument dla całego śledztwa.

Postępowanie dowodowe

Kolejnym jego etapem jest postępowanie dowodowe, czyli gromadzenie dowodów na popełnienie przestępstwa.

Prokurator lub policja przesłuchują zatem świadków i dokonują oględzin przedstawionych dowodów rzeczowych. Poszkodowany może uczestniczyć w tych czynnościach, jeśli złoży w tej sprawie stosowny wniosek.

Po zebraniu materiału dowodowego prokurator może stwierdzić, że jest on wystarczający do zakończenia sprawy. Wtedy postawi sprawcy zarzuty – od tej pory będzie on podejrzanym w sprawie i będzie miał możliwość zapoznania się z jej aktami. Od tego momentu sprawa może potoczyć się na kilka sposobów.

Postawienie zarzutów

Po pierwsze – prokurator może zastosować środki zapobiegawcze wobec stalkera, jak zakaz zbliżania się lub dozór policyjny. Po drugie, prokurator może skierować sprawę do sądu, wraz z aktem oskarżenia. O takim rozwiązaniu powiadomi również ofiarę. Możliwe jest także zawarcie ugody ze stalkerem, która zakończy sprawę przed postępowaniem sądowym.

W ramach takiej ugody stalker może przeprosić ofiarę i zaoferować jej odszkodowanie. Natomiast ofiara może zgodzić się na dobrowolne poddanie się karze przez sprawcę.

Sprawa o nękanie

Niestety, sprawa może zostać także umorzona i to na każdym etapie postępowania. Jeśli jednak prokurator wniesie akt oskarżenia do sądu, to kolejnym krokiem powinno być wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy i wezwanie ofiary do złożenia zeznań w charakterze świadka. Takich rozpraw może być od jednej do kilkunastu (w zależności od stopnia skomplikowania).

W trakcie postępowania poszkodowany może składać wnioski dowodowe, wniosek o zakaz zbliżania się, wniosek o przyznanie zadośćuczynienia i inne. Może złożyć również oświadczenie, że chce działać w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego – być w sprawie stroną, a nie świadkiem.

Mediacje

Sąd może zaproponować stronom również mediacje. Te nie są jednak obowiązkowe. Co ważne, również na tym etapie możliwe jest umorzenie postępowania, jeśli sąd nie zgodzi się z prokuratorem.

Natomiast po wszystkich rozprawach sąd może wydać wyrok zarówno skazujący, jak i uniewinniający. Niewykluczone jest też warunkowe umorzenie śledztwa.

Ile trwa sprawa o stalking?

Wiedząc, że postępowanie w sprawie stalkingu jest trudne dla poszkodowanego, wiele osób zastanawia się, ile czasu trwa sprawa o stalking. Warto nadmienić więc, że zgodnie z treścią art. 325i § 1 k.p.k. „Dochodzenie powinno być ukończone w ciągu 2 miesięcy”. Jednak prokurator może przedłużyć ten okres do 3 miesięcy i więcej w przypadkach uzasadnionych.

Jednak od roku 2020 postępowanie w sprawach o nękanie nie jest prowadzone w formie dochodzenia, lecz w formie śledztwa. Oznacza to, że takie postępowanie karne o nękanie może trwać nawet latami, gdyż da się wielokrotnie przedłużać je na czas nieoznaczony.

Nie istnieją żadne maksymalne terminy postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym. Średnio, sprawa o stalking trwa więc od 2 do 5 miesięcy. Dużo gorzej jest zaś w przypadku sprawy o nękanie w sądzie, która trwa zwykle od kilku tygodni do nawet kilku lat.

Wiele zależy jednak od rejonu czy ilości spraw w danym sądzie. W większości przypadków takie sprawy ciągną się w sądzie ok. 2 lat.

Jak wygrać sprawę o stalking?

Jak udowodnić stalking w zawiadomieniu o nękaniu, a jak wygrać sprawę o nękanie przed sądem? Nie jest to łatwe zadanie, gdyż ciężar udowodnienia, że nękanie było uporczywe i długotrwałe leży po stronie poszkodowanego. Ten powinien więc od początku notować wszystkie niepokojące zdarzenia wraz z dokładną datą ich wystąpienia, najlepiej w formie tabelki.

Musi gromadzić także inny materiał dowodowy, jak:

  • bilingi połączeń telefonicznych,
  • otrzymane listy i przesyłki,
  • zdjęcia, na przykład zniszczonego mienia,
  • nagrania z kamer monitoringu,
  • zrzuty ekranu, na przykład ze wpisami z mediów społecznościowych,
  • zeznania świadków.

Co trzeba mieć, aby udowodnić stalking przed sądem? Tak naprawdę, nękanie można udowodnić na wiele sposobów. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. Czasami wystarczające są same wydruki wiadomości od sprawcy oraz zeznania ofiary. Innym razem nawet zeznania 10 świadków okazują się niewystarczające, aby skazać stalkera za uporczywe nękanie.

Warto pamiętać również, że ofiary nękania często cierpią na takie schorzenia jak bezsenność czy nerwica. Jeśli skorzystają wtedy z pomocy psychoterapeuty, mogą przedstawić przed sądem zaświadczenie o podjętym leczeniu. Takie dokumenty również stanowią dowód na nękanie.

Na koniec

Przestępstwo stalkingu, czyli uporczywe nękanie, to zachowanie sprawcy, które oznacza wzbudzenie u pokrzywdzonego uzasadnione poczucie zagrożenia, a także:

  • obawy o własne życie,
  • obawy o własne zdrowie,
  • bądź powyższe w odniesieniu do osoby najbliższej.

Warto zaznaczyć, że motywacja sprawcy nie ma wpływu na zakwalifikowanie jego działania jako uporczywego nękania, warto przytoczyć tu postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt III KK 417/13:

Prawnie irrelewantne jest w kontekście strony podmiotowej tego przestępstwa czy czyn sprawcy powodowany jest żywionym do pokrzywdzonego uczuciem miłości, nienawiści, chęcią dokuczenia mu, złośliwością czy chęcią zemsty.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.