Wyjaśnienie do Urzędu Skarbowego wzór

17 

Jak napisać wyjaśnienie do urzędu skarbowego? Pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego to dokument, który przygotowuje się samodzielnie. Nie ma bowiem żadnego gotowego formularza, który podatnik mógłby w tym celu wypełnić.

Wyjaśnienie do urzędu skarbowego składa najczęściej osoba, która popełniła wykroczenie, na przykład uiściła zbyt niską kwotę podatku czy też wystawiła błędne faktury. Każde pismo do urzędu skarbowego musi spełniać pewne wymogi formalne, dlatego warto przygotować je w oparciu o nasz wzór wyjaśnienia do urzędu skarbowego, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym jest pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego?

Pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego to każde pismo ogólne kierowane do urzędu skarbowego, przygotowane samodzielnie z uwagi na brak gotowego, odgórnie obowiązującego formularza.

Pismo ogólne do US służy prowadzeniu formalnej korespondencji pomiędzy urzędem skarbowym a podatnikiem. Poza pismem ogólnym wyjaśniającym – wyróżnia się także pisma o czynny żal, pisma o zmianę formy opodatkowania, pisma o braku PIT-11 czy też pisma w sprawie wstrzymania egzekucji komorniczej.

Niezależnie od tego, jaki charakter ma pismo do urzędu skarbowego, zawsze musi przyjmować ono formę pisma oficjalnego. Taki dokument można złożyć osobiście, drogą elektroniczną czy pocztą.

Istotne jest, aby uzyskać przy tym potwierdzenie złożenia pisma, ponieważ takie potwierdzenie pełni rolę dowodową – wskazuje na fakt złożenia dokumentu oraz na datę dokonania takiej czynności. Tymczasem dotrzymywanie terminów w relacji Urząd Skarbowy-podatnik jest niezwykle ważne, zwłaszcza kiedy podatnikiem jest przedsiębiorca.

Jak zaadresować pismo wyjaśniającego do urzędu skarbowego?

Zasadniczo, każde pismo do urzędu skarbowego należy adresować do naczelnika urzędu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, czyli tego urzędu, z którym podatnik się rozlicza. 

Natomiast inne pisma związane z podatkami, rozliczaniem podatków czy interpretacją przepisów podatkowych kieruje się do:

 • dyrektora izby skarbowej, kiedy pismo dotyczy odwołania od decyzji urzędu skarbowego,
 • do ministra finansów, kiedy pismo dotyczy pisemnej interpretacji podatkowej.

Wydanie potwierdzenia złożenia pisma do urzędu skarbowego

Jak zostało wspomniane, pismo do naczelnika urzędu skarbowego pełni istotną rolę w komunikacji na linii podatnik-Urząd Skarbowy. Ponieważ na realizację różnych zobowiązań podatnik ma określoną ilość czasu, bardzo istotne jest dla niego uzyskiwanie potwierdzenia wniesienia stosownych dokumentów do urzędu skarbowego.

Należy wiedzieć, że US ma obowiązek wydawania potwierdzenia, kiedy otrzymuje od podatnika deklarację czy innego typu pismo, jeśli podmiot wnoszący taki dokument zażąda wydania takiego potwierdzenia. 

Potwierdzenie złożenia pisma do urzędu skarbowego może mieć formę pisemną – tradycyjną lub elektroniczną. Jeśli dokumenty składane są na skrzynkę podawczą, to potwierdzenie złożenia dokumentów wydawane jest automatycznie przez jednostkę informatyczną obsługi administracji podatkowej.

Natomiast w przypadku, kiedy podatnik nie korzysta z takiej drogi komunikowania się z urzędem, to potwierdzenie złożenia dokumentów powinien uzyskać:

 • na osobnej kopii, jeśli składa pismo osobiście w oddziale,
 • na potwierdzeniu odbioru, kiedy przesyła dokumenty listem poleconym. 

Jak napisać wyjaśnienia do urzędu skarbowego?

Podatnik wezwany do złożenia wyjaśnień czy też podatnik, który sam zauważy swój błąd, często zastanawia się, jak napisać pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego.

Chociaż pisma tego typu nie przygotowuje się w oparciu o żaden dedykowany wzór pisma wyjaśniającego narzucony przez sam urząd, to jednak pismo musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych.

Są to następujące dane i informacje:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane adresata: naczelnika urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika,
 • dane podatnika, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku firm czy spółek, numer PESEL lub numer NIP,
 • odpowiedni tytuł,
 • opisowe wyjaśnienie sytuacji, często połączone z prośbą o nienakładanie kary,
 • podpis składającego pismo.

Wyjaśnienie do urzędu skarbowego wnosi się bezpłatne, a dzięki skorzystaniu z tej możliwości można uniknąć dotkliwej kary, dlatego z pewnością warto takie pismo przygotować. 

Pisma szczególne i czynny żal do Urzędu Skarbowego

Należy wiedzieć, że chociaż pismo ogólne do urzędu skarbowego, to pismo uniwersalne, to istnieją również takie pisma, które trzeba sporządzać według ściśle określonych wytycznych.

Mowa tu o pismach szczególnych do US oraz o czynnym żalu, który podatnik składa w celu uniknięcia kary za wykroczenie czy przestępstwo podatkowe. 

Pismo szczególne, czyli odwołanie od decyzji urzędu i wniosek o wydanie interpretacji podatkowej to pisma, które muszą zawierać nieco inne elementy niż pismo wyjaśniające.

Jeśli chodzi o wniosek o interpretację podatkową, to można przygotować go na specjalnym formularzu, w którym uwzględnione zostanie wyjaśnienie, jak – według podatnika – należy odczytywać dane przepisy.

Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w kwocie 40 zł od każdego problemu wymagającego rozstrzygnięcia. Tymczasem odwołanie od decyzji poza podstawowymi elementami pisma ogólnego do US, musi uwzględniać:

 • zarzuty przeciwko wydanej przez urząd decyzji,
 • określenie istoty i zakresu żądania, czy podatnik żąda uchylenia decyzji w całości, w części, czy też dąży do zmiany decyzji,
 • dowody uzasadniające żądania.

Często sporządzanym pismem do US jest też tak zwany czynny żal. To specjalny rodzaj pisma wyjaśniającego, który pozwala uniknąć kary za popełnione przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Można złożyć go, dopóki urząd sam nie udokumentuje takiego faktu lub do momentu, kiedy organy ścigania rozpoczną czynności mające na celu wykryć popełnienie przestępstwa skarbowego. Czynny żal znajduje zastosowanie między innymi w sytuacji, gdy:

 • podatnik nie złoży zeznania w terminie,
 • podatnik nierzetelnie wystawia faktury,
 • podatnik nierzetelnie prowadzi księgi rachunkowe,
 • podatek zapłaci nieodpowiednią kwotę podatku,
 • podatnik bezprawnie stosuje zwolnienie z VAT.

Warto pamiętać też, że aby czynny żal był skuteczny, podatnik musi „naprawić swoje błędy”, czyli uregulować wszystkie zaległości podatkowe lub złożyć zaległe pisma.

Wyjaśnienie do US – podsumowanie

Pismo wyjaśniające, które otrzymuje naczelnik urzędu skarbowego, stosuje się w różnych sytuacjach, na przykład gdy podatnik chce:

 1. Wyjaśnić pewne aspekty związane z deklaracją podatkową, np. uzasadnić określone koszty, przychody lub ulgi podatkowe.
 2. Zaprotestować przeciwko decyzji organu podatkowego i przedstawić swoje argumenty i dowody.
 3. Poprosić o interpretację przepisów podatkowych w odniesieniu do konkretnej sytuacji, która przydarzyła się podatnikowi.

Pismo wyjaśniające powinno być starannie sformułowane, zawierać precyzyjne informacje i być poparte odpowiednimi dokumentami lub dowodami. Jeśli natomiast pismo jest odpowiedzią na korespondencję w urzędzie skarbowym, to należy złożyć je w terminie i w odpowiedniej formie, zgodnie z obowiązującymi.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowalśmy gotowy do pobrania wzór pisma wyjaśniającego, który zakupisz na samej górze.

wyjasnienie-do-urzedu-skarbowego-wzor-pdf-doc
Wyjaśnienie do Urzędu Skarbowego wzór
17