Użyczenie referencji – wzór

17 

Użyczenie referencji ma związek z możliwością użyczenia zasobów przedsiębiorcy innej firmie. Przedsiębiorstwo, które bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, często musi być w stanie pochwalić się posiadaniem odpowiednich referencji. Przepisy pozwalają natomiast na skorzystanie w tym zakresie z zasobów podmiotu trzeciego.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór umowy użyczenia referencji – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Na czym polega użyczenie zasobów?

Użyczenie zasobów firmy ma charakter pomocy. Podmiot użyczający, np. referencje, nie zobowiązuje się do wykonania zamówienia, lecz oświadcza o chęci pomocy wykonawcy. Może wspierać go, ale nie zastępować.

W przypadku użyczenia wiedzy i doświadczenia można mówić o udostępnieniu składnika materialnego i niematerialnego. Będzie to bowiem na przykład przekazanie know-how oraz oddelegowanie w ramach użyczenia pracowników firmy. 

Czym jest umowa użyczenia?

Umowa użyczenia zawierana jest pomiędzy użyczającym a biorącym na używanie. Podpisując taką umowę, użyczający zezwala biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy nieodpłatnie.

Przedmiotem umowy może być każda rzecz, a sam stosunek prawny może trwać przez czas określony lub nieokreślony. W umowie można określić warunki zwrotu przedmiotu użyczenia, a także wypowiedzenia umowy w przypadku, kiedy biorący korzysta z przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Jak użycza się zasoby podmiotu trzeciego?

Przy zawieraniu umowy użyczenia referencji należy pamiętać o obowiązkach, jakie spoczywają na wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zachowania należytej staranności, co znaczy, że musi udowodnić zamawiającemu, iż będzie w realny sposób dysponował danymi zasobami.

Poza tym, użyczenie zasobów musi nastąpić na piśmie. Dokument powinien wskazywać konkretnie, w jaki sposób dany podmiot udostępnia posiadane przez siebie zasoby. Pismo można przygotować w oparciu o wzór umowy użyczenia referencji.

Należy pamiętać, że umowa musi być klarowna, pozbawiona ogólników. Kluczowe jest wskazanie w niej także zakresu, w jakim dany zasób zostanie udostępniony drugiej firmie.

uzyczenie-referencji-wzor-pdf-doc
Użyczenie referencji - wzór
17