Rezygnacja z asystenta rodziny – wzór

17 

Jak zrezygnować z asystenta rodziny? Asystent rodziny jest osobą, która towarzyszy rodzinie, pomaga jej, współpracuje z pracownikami różnych instytucji dla dobra rodziny. Rodzina może zostać objęta pomocą asystenta dobrowolnie lub na podstawie postanowienia sądowego.

Jeśli jednak współpraca z asystentem odbywa się w sposób problematyczny, rodzina może w dowolnym momencie zrezygnować z takiej formy pomocy.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia pisma, w którym zrezygnujesz z asystenta rodziny, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór rezygnacji, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kim jest asystent rodziny?

Asystent lub asystentka rodziny pełni swoje zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta ma wspierać rodziny z problemami wychowawczymi. Jeśli rodzina ma takie problemy, gmina powinna pomóc jej w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W sytuacji, kiedy ośrodek pomocy społecznej ma wiedzę na temat problemów z wychowaniem i opieką nad dziećmi w rodzinie, zlecany jest wywiad środowiskowy, a po nim kierownik OPS może przekierować sprawę do asystenta rodziny.

Ogólnie rzecz ujmując, praca asystenta rodziny ma polegać na współpracy z rodziną w celu wyeliminowania problemów wychowawczych i codziennych. Asystent towarzyszy rodzinie, doradza, służy wsparciem i pomocą tak, aby w przyszłości rodzina samodzielnie była w stanie rozwiązywać własne problemy. 

Precyzyjnie zadania asystenta rodziny określone zostały w treści ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a głównym przesłaniem ustawy jest to, że asystent pomoże tylko w tym, co jest możliwe do osiągnięcia.

Są to między innymi takie działania jak:

 • pomoc w poszukiwaniu pracy zarobkowej oraz jej utrzymaniu,
 • opracowanie określonego planu pracy z rodziną,
 • pomoc w zdobywaniu umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego,
 • motywowanie rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, psychologicznych, socjalnych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, 
 • podejmowanie działań interwencyjnych oraz zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i całych rodzin;
 • prowadzenie dokumentacji, w tym dokonywanie okresowych ocen sytuacji rodziny i monitorowanie jej funkcjonowania po zakończeniu pracy,
 • sporządzanie opinii o członkach rodziny na wniosek sądu.

Zasady współpracy z asystentem rodziny

Jak zostało wspomniane, asystent może rozpocząć współpracę z rodziną z inicjatywy ośrodka pomocy społecznej, na wniosek samej rodziny, a także z polecenia sądu. W dwóch pierwszych przypadkach najważniejszą zasadą współpracy z asystentem będzie zasada dobrowolności, na podstawie której rodzina może w każdym momencie złożyć rezygnację z pomocy asystenta. 

Pozostałe zasady współpracy dotyczą:

 • wspólnego dbania o odpowiednią atmosferę i klimat współpracy, 
 • aktywnego uczestnictwa w dążeniu do realizacji celów, 
 • przestrzegania zasady wypowiadania się i zachowywania w sposób kulturalny,
 • wspólnego określania obszarów wymagających wprowadzenia zmian, formułowania celów i dalszego planu pracy,
 • świadczenia usług przez asystenta w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę, czyli również w urzędach, w szkole, w placówkach służby zdrowia,
 • dokonania oceny współpracy i realizacji założonych celów.

Co ważne, rodzina ma też prawo zmodyfikować plan pracy z asystentem. Dokonuje tego na wniosek, który musi zostać zaakceptowany przez asystenta. Podobna zasada dotyczy zmian z inicjatywy asystenta rodziny – wymaga to akceptacji obu stron.

Kiedy asystent przestaje pomagać rodzinie?

Asystent rodziny kończy swoją pracę przy danej rodzinie, gdy:

 • osiągnięte zostaną założone wcześniej cele,
 • czas trwania usługi dobiega końca,
 • następuje rezygnacja rodziny z usług asystenta,
 • ma miejsce ważna sytuacja losowa, która uniemożliwia dalszą współpracę,
 • rodzina nie współpracuje z asystentem, nie jest zaangażowana w realizację planu pomocy.

Rezygnacja z asystenta rodziny może nastąpić w przypadku:

 • zrealizowania zawartego wcześniej planu,
 • poczucia, że takie wsparcie nie jest już rodzinie potrzebne.

Zasadniczo, rezygnacja lub odmowa współpracy z asystentem rodziny, kiedy propozycja takiej pomocy pojawiła się na wniosek pracownika socjalnego, czy pracownika szkoły, nie wymaga zgłaszania sprawy do żadnego organu.

Jeśli jednak asystent dostrzega konieczność dalszej pracy z rodziną – zwłaszcza dla dobra małoletnich dzieci – powinien sam lub wraz z pracownikiem socjalnym złożyć do sądu rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację rodziny – ze wskazaniem, że było już danej rodzinie udzielane wsparcie i istnieje ryzyko dopuszczenia się zaniedbań wychowawczych.

Natomiast w sytuacji, kiedy pomoc asystenta została przyznana rodzinie postanowieniem sądu, nie ma możliwości samodzielnego złożenia rezygnacji z pomocy asystenta. Rodzinę może z takiej pomocy zwolnić jedynie sąd. Jeśli rodzina utrudnia współpracę lub odmawia dalszej współpracy, asystent musi niezwłocznie zgłosić sprawę do sądu rodzinnego.

Jak zrezygnować z asystenta rodziny?

Wiele osób zastanawia się, jak zrezygnować z asystenta rodziny, jeśli do tej pory z jego pomocy korzystało się dobrowolnie. W takim przypadku sprawa nie jest szczególnie skomplikowana. Wystarczy, że rodzina przygotuje na piśmie wniosek o rezygnację z asystenta rodziny.

Dokument należy zaadresować do dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Można złożyć go osobiście w ośrodku lub przesłać listem poleconym. Co ważne, rezygnacja wymaga uzasadnienia.

Pisemna rezygnacja z asystenta rodziny

Jak napisać rezygnację z asystenta rodziny? w piśmie takim nie powinno zabraknąć następujących elementów:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane odbiorcy pisma – dyrektora OPS,
 • dane nadawcy – rodziców,
 • odpowiedni tytuł,
 • oświadczenie o rezygnacji z dalszej współpracy,
 • uzasadnienie (np. niewywiązywanie się asystenta ze swoich obowiązków),
 • podpis. 

Problematyczną częścią takiego wniosku może być natomiast uzasadnienie rezygnacji. Ogólnie rzecz ujmując, takim uzasadnieniem jest wskazanie, iż nie zachodzą już okoliczności uzasadniające dalsze korzystanie z pomocy asystenta rodziny.

Przykładowa rezygnacja z asystenta rodziny może podkreślać zatem fakt, że cele opracowane z asystentem zostały zrealizowane, a rodzina jest już w stanie poradzić sobie ze swoimi problemami samodzielnie.

Kiedy rodzina zostaje objęta pomocą asystenta?

Aby wiedzieć, jak napisać wniosek o rezygnacje z asystenta rodziny i jak go uzasadnić, trzeba mieć na uwadze zarówno wskazania do objęcia rodziny pomocą asystenta, jak i podejmowane przez niego działania oraz zamierzone cele takiej pomocy.

Zasadniczo, wskazaniem do objęcia rodziny pomocą asystenta są problemy wychowawcze i opiekuńcze. Przykładowo, rodzina może zostać objęta taką pieczą na wniosek pracownika szkoły, jeśli dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, często wagaruje, ma trudności z zaliczeniem przedmiotów, a rodzice nie są w stanie poradzić sobie z tymi trudnościami.

Asystent może pomagać także młodym rodzicom, którzy nie radzą sobie z opieką nad noworodkiem lub niemowlęciem, czyli z takimi czynnościami jak karmienie, przewijanie, czy kąpiele. Widząc zaniedbane dziecko, zgłoszenie do OPS może złożyć na przykład pielęgniarka środowiskowa.

Asystent rodziny pomaga jej rozwiązywać tego typu problemy poprzez wsparcie informacyjne, emocjonalne i instrumentalne. Nie pełni jednak roli opiekunki. Jego zadaniem jest także wzmacnianie więzi rodziców z małoletnimi dziećmi, koordynowanie działań innych służb społecznych, czy towarzyszenie rodzinie przy różnych czynnościach dnia codziennego.

Można uznać, że cel udzielania pomocy przez asystenta został spełniony, jeśli rodzina znajduje się w stabilnej sytuacji życiowej i może stworzyć dla dzieci bezpieczne środowisko do wychowania.

Podobne wzory pism:

rezygnacja-z-asystenta-rodziny-wzor-przyklad
Rezygnacja z asystenta rodziny - wzór
17