Uzasadnienie trudnej sytuacji finansowej – wzór

17 

Jak powinno wyglądać przykładowe uzasadnienie trudnej sytuacji finansowej? Uzasadnienie trudnej sytuacji finansowej może okazać się niezbędne zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i prawnych (firm).

Takie uzasadnienie wymagane jest w wielu różnych sytuacjach, najczęściej jednak stanowi element wniosku o udzielenie pomocy finansowej, zwolnienie z długu, rozłożenie go na raty czy umorzenie jego części. W jaki sposób należy przygotować uzasadnienie trudnej sytuacji finansowej?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy przykładowy wzór uzasadnienia trudnej sytuacji finansowe, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym jest opis trudnej sytuacji finansowej?

Wyszukując w sieci hasło: opis sytuacji materialnej przykład – można znaleźć oświadczenia, w których wnioskodawcy odnoszą się nie tylko do swojej sytuacji finansowej, ale również do powiązanej z nią sytuacji życiowej, zdrowotnej, rodzinnej.

Celem przygotowania takiego oświadczenia jest wskazanie, że wnioskodawca nie posiada wystarczającej ilości środków finansowych i ma problemy ze spełnieniem swoich podstawowych potrzeb materialnych. 

Opis trudnej sytuacji finansowej stanowi uzasadnienie zapomogi lub uzasadnienie wniosku o przyznanie pomocy lub o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania. Ma on przekonywać inną osobę lub podmiot, taki jak firma, urząd, pracodawca, że wnioskodawca ma aktualnie trudności finansowe, które uniemożliwiają mu terminowe regulowanie zobowiązań.

Warto pamiętać, że na opis sytuacji materialnej składają się i dochody, i wydatki. Wśród wydatków wylicza się natomiast między innymi koszty utrzymania i zadłużenia. Istotne są także inne czynniki, które wpływają na sytuację finansową.

W zależności od sytuacji i okoliczności składania danego wniosku z opisem trudnej sytuacji materialnej, uzasadnienie to może wyjaśniać też, dlaczego wnioskodawca znalazł się w takiej sytuacji. Najczęściej bywa to zatem również opis sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej i osobistej, czyli wskazanie na fakt:

 • utraty pracy,
 • pozostawania bez pracy przez dłuższy okres,
 • wzięcia rozwodu,
 • zapadnięcia na ciężką długotrwałą chorobę,
 • ulegnięcia wypadkowi,
 • wystąpienia nagłego zdarzenia losowego, jak powódź, pożar, uderzenie pioruna,
 • narodzin dziecka,
 • niepełnosprawności lub choroby bliskiego członka rodziny, i tak dalej. 

Kiedy przydaje się opis trudnej sytuacji finansowej?

Odpowiedzi na pytanie „jak napisać oświadczenie o trudnej sytuacji materialnej” poszukują między innymi dłużnicy, ale także kontrahenci (podmioty gospodarcze) czy osoby fizyczne, potrzebujące pomocy w formie zapomogi czy zasiłku. Oświadczenie o trudnej sytuacji finansowej jest niezbędne w przypadku składania wniosku o pomoc społeczną w MOPS czy GOPS. Stanowi ono uzasadnienie:

 • wniosku o zapomogę,
 • wniosku o zasiłek dla bezrobotnych.

Opis sytuacji materialnej przydaje się także w procesie ubiegania się o przyznanie mieszkania socjalnego czy komunalnego od gminy. Z pewnością jest również niezbędny dłużnikom, którzy ubiegają się o:

 • umorzenie długu,
 • odroczenie spłaty długu,
 • umorzenie odsetek,
 • rozłożenie długu na raty,
 • umorzenie części długu.

Co ważne, wnioski w tej sprawie można kierować nie tylko do osób, które udzieliły pożyczki osobie prywatnej, ale również do firm, instytucji i urzędów, wobec których dłużnik ma jakiekolwiek zobowiązania. Dotyczy to zatem również kar pieniężnych naliczanych, na przykład, za brak ważnej polisy OC czy za nieopłacony abonament radiowo-telewizyjny. 

Jakie dane powinno zawierać oświadczenie o trudnej sytuacji materialnej?

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej powinno być jak najbardziej szczegółowe. Warto podzielić je na kilka segmentów, w których osoba składająca oświadczenie odniesie się do swojej sytuacji materialnej poprzez:

 • podanie informacji o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i o dochodach tych osób (wynagrodzenie, renta, emerytura, świadczenia społeczne, dochody z innych źródeł),
 • podanie informacji o własnych dochodach (wnioskodawcy),
 • podanie informacji o dochodach i kosztach prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli dotyczy wnioskodawcy,
 • podanie informacji o posiadanych środkach trwałych,
 • podanie informacji o posiadanych zobowiązaniach, w tym wobec banków, wobec ZUS, wobec US,
 • podanie informacji na temat miesięcznych wydatków: mieszkaniowych, na naukę, na alimenty, na spłatę kredytów, na ochronę zdrowia
 • podanie informacji o sytuacji mieszkaniowej: rodzaj mieszkania, powierzchnia, ilość pomieszczeń, wyposażenie, 
 • podanie informacji o sytuacji materialnej wnioskodawcy i członków rodziny, w tym: obciążenia hipoteczne, posiadany samochód, inny majątek, posiadane gospodarstwo rolne, posiadane zabudowania gospodarcze, posiadane maszyny i urządzenia, stan inwentarza żywego,
 • podanie informacji o zdarzeniach losowych, które miały/mają wpływ na sytuację majątkową, w tym: klęski żywiołowe, niepełnosprawność w rodzinie, przewlekłe choroby, osoby wymagające stałej pomocy i opieki, 
 • podanie informacji o charakterze i przyczynach trudności związanych z uregulowaniem zaległości,
 • podanie informacji o uzyskanym wsparciu materialnym i finansowym, a także o udzielanym wsparciu materialnym i finansowym, 

Szukając odpowiedzi na pytanie „jak napisać opis sytuacji materialnej”, nie można zapomnieć też o ważnym elemencie obowiązkowym w tego typu oświadczeniu, mianowicie o zwrocie:

Składam oświadczenie świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, za co na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Załączniki do oświadczenia o sytuacji materialnej

Osoby, które zastanawiają się, jak opisać trudną sytuację materialną, powinny pamiętać także o materiale dowodowym, które mają obowiązek dołączyć do takiego oświadczenia. Zazwyczaj będą to następujące dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające fakt uzyskiwania dochodów, np. zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, odcinek renty lub emerytury,
 • dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, np. zestawienie z księgi podatkowej przychodów i kosztów uzyskanych w poszczególnych okresach, bilans jednostki, inne dokumenty świadczące o osiąganych przychodach i poniesionych kosztach,
 • zaświadczenia od lekarza,
 • orzeczenia o niepełnosprawności,

i tym podobne – zależnie od sytuacji. 

Podobne wzory pism:

uzasadnienie-trudnej-sytuacji-finansowej-wzor-przyklad
Uzasadnienie trudnej sytuacji finansowej - wzór
17