Upoważnienie do opieki nad dzieckiem podczas wyjazdu wzór

17 

Jeśli chodzi o przekazanie opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu – zdecydowana większość rodziców nie wie, że pozostawiając swoje dziecko pod opieką innej osoby nawet na kilka dni, ma obowiązek przygotowania na ten okres pisemnego upoważnienia do sprawowania opieki prawnej nad małoletnim.

W przypadku pobytu w kraju wystarczające powinno być upoważnienie w zwykłej formie pisemnej (nie jest konieczne sądowe ustanowienie opieki prawnej), natomiast do wyjazdu za granicę konieczne będzie upoważnienie podpisane notarialnie. Jak przygotować upoważnienie do opieki nad dzieckiem podczas wyjazdu?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy wzór upoważnienia, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym jest upoważnienie do sprawowania opieki nad dzieckiem?

Upoważnienie do opieki nad dzieckiem na wakacjach to nic innego jak pełnomocnictwo obejmujące krótki okres, w czasie którego dziecko nie będzie znajdowało się pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.

W ramach takiego upoważnienia rodzice składają oświadczenie o umocowaniu wskazanej osoby do sprawowania opieki prawnej nad ich dzieckiem w wyznaczonym czasie. Takie upoważnienie można przygotować dla babci, dziadka, cioci, osoby znajomej, a także dla każdej innej osoby, do której rodzice mają zaufanie.

Upoważnienie do sprawowania opieki nad dzieckiem pod nieobecność rodziców ma umożliwiać wskazanemu opiekunowi reprezentowanie osoby małoletniej i podejmowanie decyzji w jej imieniu. Przygotowuje się je między innymi na wypadek konieczności udania się z dzieckiem do lekarza.

Pisemne upoważnienie do opieki nad dzieckiem dla babci czy cioci powinno zawierać takie same elementy formalne, jak każde inne upoważnienie, czyli przede wszystkim dane identyfikacyjne dziecka i jego opiekuna prawnego wyznaczonego na okres wakacji.

Pełnomocnictwo składa się z następujących elementów:

  • dane rodziców udzielających pełnomocnictwa,
  • dane dziecka, w tym jego numer PESEL, data i miejsce urodzenia,
  • dane osoby upoważnionej, w tym numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
  • data i miejsce sporządzenia,
  • klauzula nadająca upoważnienie z jego zakresem,
  • podpisy rodziców,
  • termin obowiązywania pełnomocnictwa (opcjonalnie).

Zwykłe upoważnienie do opieki nad dzieckiem może dotyczyć także rodzeństwa – przygotowuje się wtedy jedno pismo zbiorcze. Jeśli jednak mamy do czynienia z upoważnieniem notarialnym, które jest wymagane za granicą, to dla każdego dziecka sporządza się je osobno.

Kto powinien sporządzić upoważnienie do opieki nad dzieckiem?

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, jeśli nie została sądowo ograniczona, zawieszona czy odebrana. Oznacza to, że upoważnienie dla dziadków na wakacje rodzice czy opiekunowie prawni powinni przygotować wspólnie – na dokumencie muszą widnieć podpisy matki i ojca.

Inaczej jest w sytuacji, kiedy prawa rodzicielskie jednego z rodziców zostały odebrane, ograniczone czy zawieszone. Wtedy upoważnienie podpisuje ten rodzic, który sprawuje opiekę prawną nad osobą małoletnią.

Warto omówić również sytuację, kiedy jeden z rodziców chce samodzielnie wyjechać z dzieckiem za granicę. Nawet w przypadku, kiedy i matka, i ojciec posiadają pełną władzę rodzicielską, żadne z nich nie może samodzielnie wyjechać z małoletnim poza terytorium kraju – może to zostać potraktowane jako uprowadzenie.

Upoważnienie do opieki nad dzieckiem podczas wyjazdu za granicę jest więc niezbędne nie tylko dla babci czy dziadka, ale także dla matki lub ojca, jeśli za granicę wyjeżdżają z dzieckiem sami (bez drugiego opiekuna prawnego).

Co więcej, takie upoważnienie musi przyjmować formę dokumentu z notarialnie poświadczonymi podpisami. Upoważnienie można przygotować samodzielnie, natomiast podpisać je należy w kancelarii notarialnej za opłatą.

Po co przygotowuje się upoważnienie na wakacje dla dziecka?

Pozostawianie dziecka pod opieką innych członków rodziny czy znajomych to powszechna praktyka i większość rodziców nie zastanawia się nad tym, czy taką opiekę faktyczną trzeba w jakikolwiek sposób sformalizować. Opiekunowie prawni często nie wiedzą, że opieka zastępcza na takich warunkach to jedynie opieka fizyczna, a nie opieka prawna.

Wskazany opiekun tymczasowy – babcia, ciocia, koleżanka – nie mogą podejmować za dziecko żadnych decyzji związanych ze sprawowaniem prawnej opieki nad dzieckiem czy majątkiem dziecka. Dotyczy to nawet takich kwestii, jak zapisanie małoletniego na zwykłą wizytę u pediatry.

Dzieci poniżej 16. roku życia korzystają ze świadczeń zdrowotnych za zgodą rodzica czy opiekuna prawnego, później za zgodą pacjenta i rodzica. Właśnie z tego względu niezwykle ważne jest udzielenie opiekunowi fizycznemu pełnomocnictwa.

Bez takiego dokumentu w przypadku zagrożenia zdrowia czy życia dziecka dużym problemem może okazać się nieobecność rodzica, którego zgoda na leczenie czy zabieg jest niezbędna nawet w przypadku, kiedy ma on ratować życie. Posiadając zwykłe upoważnienie w formie dokumentu, opiekun może więc skrócić formalności i doprowadzić do szybszego udzielenia małoletniemu niezbędnej pomocy.

To jednak niejedyna sytuacja, kiedy pisemne upoważnienie do opieki nad dzieckiem okazuje się przydatne. Często oczekują go również obiekty noclegowe, takie jak hotele. Ośrodki mogą żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających, że opiekun zajmuje się dzieckiem jako rodzic lub osoba upoważniona. Prawo żądania okazania takiego dokumentu mają także pracownicy różnych środków transportu.

Bez wątpienia, o okazanie upoważnienia do opieki nad dzieckiem może zostać poproszona także osoba, która z małoletnim podróżuje za granicę. Tutaj kontroli można spodziewać się zarówno na lotnisku czy przejściu granicznym, jak i w kraju docelowym.

W przypadku zagranicznego wyjazdu upoważnienie dla opiekuna powinno przyjmować formę pisemną z notarialnie poświadczonymi podpisami, a w niektórych przypadkach nawet formę aktu notarialnego. Co więcej, należy przygotować je nie tylko po polsku, ale także po angielsku lub w języku kraju podróży.

Upoważnienie do opieki nad dzieckiem a opieka medyczna

Należy wiedzieć, że zwykłe upoważnienie dla opiekuna faktycznego dziecka na czas nieobecności rodziców pozwala uzyskać dla małoletniego pomoc lekarską pierwszej potrzeby.

Lekarz powinien zbadać dziecko, wypisać receptę na leki i udzielić niezbędnej pomocy, na przykład usunięcia ciała obcego czy założenia opatrunku.

Zwykłe upoważnienie nie pozwoli jednak opiekunowi zastępczemu na podejmowanie za dziecko decyzji w zakresie leczenia, na przykład w sprawie operacji.

Podsumowanie

Jak wiadomo, prawni opiekunowie dziecka sprawują nad nim władzę każdego dnia, jednak od czasu do czasu dochodzi do sytuacji, kiedy rodzice zmuszeni są pozostawić swoje dziecko (lub dzieci) pod opieką innego członka rodziny czy przyjaciela.

Każde dziecko przebywające w kraju bądź za granicą bez rodziców, lub rodzica (np. gdy tylko jedno z rodziców sprawuje władzę rodzicielską), wymaga sporządzonego upoważnienia dla osoby, która w zastępstwie opiekować się będzie ich dzieckiem. Upoważnienie to taka forma umowy pomiędzy opiekunem prawnym dziecka a osoną która przejmie tymczasowo władzę nad dzieckiem.

Pisemne oświadczenie rodziców małoletniego, że na konkretny okres czasu powierzają oni osobie trzeciej sprawowanie opieki nad dzieckiem, oznacza, że rodzice dziecka powierzają sprawowanie opieki prawnej oraz faktycznej osobie odpowiedzialnej i godnej zaufania.

Oczywiście jest to tymczasowe powierzenie opieki nad dzieckiem i dokument taki powinien koniecznie zawierać oznaczenie okresu, na jaki dziecko będzie przybywać pod opieką osoby trzeciej.

upowaznienie-do-opieki-nad-dzieckiem-podczas-wyjazdu-wzor
Upoważnienie do opieki nad dzieckiem podczas wyjazdu wzór
17