Upoważnienie dla dziadków do opieki nad dzieckiem wzór

17 

Jak napisać upoważnienie dla dziadków do opieki nad dzieckiem? Władza rodzicielska to prawo i obowiązek rodziców, obejmujący między innymi reprezentowanie małoletniego i podejmowanie decyzji w jego imieniu.

Powierzając sprawowanie takiej opieki innej zaufanej osobie, najczęściej babci czy dziadkowi, rodzice przekazują im opiekę fizyczną nad dzieckiem, ale nie opiekę prawną.

Oznacza to, że formalnie dziadkowie nie mogą – tak jak rodzice – reprezentować dziecka i podejmować za niego decyzji. Aby było to możliwe, należy przygotować pisemne upoważnienie dla dziadków do opieki nad dzieckiem, które na terenie kraju może przyjmować zwykłą formę pisemną, wzór takiego upoważnienia pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Po co upoważnienie dla dziadków do opieki nad dzieckiem?

Każdego dnia rodzice podejmują za swoje dzieci różne decyzje – zwykłe, codzienne i te bardziej istotne, jak zapisanie małoletniego dziecka do szkoły, wyrobienie paszportu czy wyrażenie zgody na operację.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że odprowadzanie dziecka do szkoły czy zapisywanie go na wizytę lekarską z powodu przeziębienia to czynności, które mogą wykonywać jedynie rodzice lub opiekunowie prawni. Inne osoby sprawujące nad dzieckiem opiekę – nawet przez jeden dzień – powinny zostać do takich czynności upoważnione.

Jeśli więc rodzice zostawiają dziecko pod opieką bliskich, na przykład na okres wakacji, powinni przygotować dla nich upoważnienie, które może okazać się niezbędne między innymi w następujących sytuacjach:

 • wizyta u lekarza pediatry czy stomatologa,
 • podróż środkami komunikacji publicznej,
 • nocleg w hotelu lub innym obiekcie noclegowym,
 • odbieranie dziecka ze szkoły i odprowadzanie dziecka do szkoły.

*sądowe ustanowienie opieki prawnej nie jest konieczne.

Zatem upoważnienie dziadków do opieki nad dzieckiem sprawia, że ci mogą zgodnie z prawem zajmować się małoletnim, reprezentować go i podejmować za niego codzienne decyzje.

Warto wspomnieć przy tym, że choć takie upoważnienie w zwykłej formie pisemnej powinno wystarczyć, aby dziecko otrzymało niezbędną pomoc medyczną (założenie opatrunku, wykonanie badania, wypisanie recepty), to nie będzie wystarczające w przypadku istotnych zabiegów i operacji.

W takiej sytuacji jedynie rodzice mogą podpisać dokumenty medyczne, a jeśli będą nieobecni, lekarz wystąpi o wydanie zgody na zabieg do sądu rodzinnego, co przedłuży całą procedurę.

Zwykłe upoważnienie do opieki nad dzieckiem dla dziadków pozwala więc zabezpieczyć się na wypadek choroby małoletniego czy też na wypadek kontroli w różnych obiektach publicznych. Stanowi ono dowód na to, że opiekun fizyczny dziecka nie uprowadził go, lecz sprawuje nad nim opiekę za zgodą i z polecenia rodziców.

Upoważnienie dla opiekuna przebywającego z dzieckiem na terenie kraju może przyjmować zwykłą formę pisemną, natomiast w przypadku wyjazdu za granicę musi przyjmować co najmniej formę dokumentu z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Jak przygotować upoważnienie do opieki nad dzieckiem?

Upoważnienie do opieki nad dzieckiem pozwala powierzyć taką opiekę dziadkom, ale także cioci czy osobie znajomej. Ważne, aby wskazany opiekun był osobą godną zaufania – taką, która prawdopodobnie zajmie się dzieckiem równie odpowiedzialnie jak sami rodzice.

Jeśli matka i ojciec dysponują pełnią władzy rodzicielskiej, upoważnienie do opieki nad dzieckiem dla babci czy dziadka muszą przygotować wspólnie – dokument wymaga podpisania przez oboje rodziców. Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy prawa rodzicielskie jednego z rodziców zostały ograniczone, zawieszone lub odebrane.

W takim przypadku dokument podpisuje ten rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem jako opiekun prawny – posiadający pełne prawa rodzicielskie. Co równie ważne, jeśli upoważnienie babci do opieki nad dzieckiem dotyczy nie jednego dziecka, a rodzeństwa, to można ująć dane wszystkich dzieci w jednym dokumencie.

Zasadę tę stosuje się jednak jedynie w odniesieniu do upoważnienia w zwykłej formie pisemnej, a nie do upoważnienia notarialnego – to musi zostać sporządzone dla każdej osoby małoletniej osobno.

Upoważnienie do sprawowania opieki nad dzieckiem powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane rodziców dziecka,
 • dane dziecka z numerem PESEL,
 • dane osoby upoważnionej do sprawowania opieki prawnej, z numerem dokumentu tożsamości,
 • okres obowiązywania upoważnienia,
 • opcjonalnie zakres upoważnienia, czyli czynności, jakie opiekun może podejmować za rodziców,
 • podpisy rodziców.

Najważniejszymi elementami takiego dokumentu są dane dziecka i opiekuna zastępczego, umożliwiające ich identyfikację na podstawie dokumentów tożsamości. Jeśli upoważnienie ma służyć do wyjazdu za granicę, należy określić w nim także cel (miejsce) podróży i jej termin (ogólne upoważnienie na czas nieokreślony nie zawsze będzie respektowane).

Dokument musi zostać sporządzony po polsku i po angielsku lub w języku kraju docelowego. Kluczowe jest też podpisanie go w obecności notariusza (za opłatą).

Upoważnienie do wyjazdu z dzieckiem za granicę

Na terenie kraju opiekun faktyczny dziecka nie potrzebuje upoważnienia innego niż to przygotowane w zwykłej formie pisemnej. Taki dokument rodzice powinni sporządzić dla babci czy cioci w przypadku, kiedy zostawiają dziecko pod ich opieką na przykład na okres wakacji czy na czas własnej nieobecności (wyjazd służbowy, wyjazd za granicę, hospitalizacja, pobyt w sanatorium).

Bardziej skomplikowane jest zaś powierzenie innej osobie opieki nad dzieckiem na czas wyjazdu za granicę. Tutaj należy liczyć się z ryzykiem kontroli na lotnisku, na przejściu granicznym i w kraju docelowym.

Kontrola może zostać przeprowadzona przez funkcjonariuszy (Policja, Straż Graniczna), ale okazania upoważnienia mogą zażądać od turystów także pracownicy hotelu czy środków transportu.

Upoważnienie do wyjazdu za granicę z osobą małoletnią musi przyjmować co najmniej formę pisemną z notarialnie poświadczonymi podpisami, niekiedy formę aktu notarialnego. Co ważne, dokumentu potrzebuje nie tylko babcia czy ciocia, ale także rodzic, jeśli z dzieckiem za granicę wyjeżdża bez drugiego rodzica.

Zgody na wyjazd za granicę nie będzie potrzebował jedynie ten rodzic, który samotnie sprawuje opiekę prawną nad dzieckiem innej osobie, ponieważ drugi opiekun został pozbawiony praw rodzicielskich lub zostały mu one ograniczone w tym zakresie.

Podsumowanie artykułu

Wiadomo, że prawni opiekunowie dziecka sprawują nad nim władzę rodzicielską każdego dnia, jednak z różnych przyczyn, czasem zdarza się, że rodzice powierzają sprawowanie opieki nad dzieckiem dziadkom.

Razem z przekazaniem dziecka rodzic lub rodzice dziecka powinni na wszelki wypadek przekazać dziadkom pisemne upoważnienie, które podpisane będzie przez jednego lub obojga rodziców, w zależności od tego, czy jeden, czy oboje rodziców sprawuje władzę rodzicielską.

W upoważnieniu powinno znaleźć się oświadczenie opiekuna prawnego (rodzic jest opiekunem prawnym dziecka), że dziecko w dniu od ………. do ……….. znajdować się będzie pod opieką babci lub dziadków bądź ogólnie rzecz biorąc, dziecko znajdować się będzie pod opieką dziadków pod nieobecność rodziców.

Oczywiście takie upoważnienie nie uprawnia dziadków do podejmowania decyzji odnośnie życia dziecka, świadczeń zdrowotnych, zarządzania majątkiem dziecka, itp.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotwaliśmy gotowy wzór upoważnienie dla dziadków do opieki nad dzieckiem, który zakupisz na samej górze strony.

upowaznienie-dla-dziadkow-do-opieki-nad-dzieckiem-wzor
Upoważnienie dla dziadków do opieki nad dzieckiem wzór
17