Wzór IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

17 

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim musi zawierać wszystkie elementy wymagane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jak przygotować taki dokument?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Jakie elementy powinien zawierać IPET?

Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim musi zawierać następujące elementy:

 • dane ucznia,
 • klasę,
 • dane szkoły,
 • podstawę opracowania IPET i rodzaj dysfunkcji,
 • okres udzielania dziecku wsparcia,
 • cele, jakie szkoła chce osiągnąć,
 • zakres dostosowania wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia,
 • okres udzielania konkretnej formy pomocy,
 • rodzaj i zakres działań podejmowanych przez nauczycieli i specjalistów,
 • metody pracy z uczniem,
 • okresową ocena podejmowanych działań.

IPET to program stworzony dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Powstaje więc w sposób zindywidualizowany, w oparciu o potrzeby danego ucznia. 

Jak napisać IPET dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim?

IPET jest bardzo złożonym dokumentem, w którym można wyodrębnić wiele obszarów rozwoju dziecka. Z tego względu zachęcamy, aby do opracowania takiego programu edukacyjno-terapeutycznego wykorzystać nasz gotowy wzór IPET dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Pismo bazuje na WOPFU, czyli wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, w której uwzględnia się między innymi:

 • ocenę sprawności fizycznej dziecka,
 • ocenę rozwoju poznawczego,
 • ocenę rozwoju emocjonalno-społecznego.

Sam IPET wskazuje natomiast na cele wprowadzenia programu edukacyjno-terapeutycznego, zakres dostosowań, zakres działań o charakterze rewalidacyjnym. Dokument określa formy i metody pracy z dzieckiem, sposób współpracowania z rodzicami, specjalistami i instytucjami, takimi jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Na końcu IPET zawiera ocenę efektywności dotychczas udzielonej dziecku pomocy. 

wzor-ipet-dla-ucznia-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-lekkim
Wzór IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
17