WOPFU wzór wypełniony – ASPERGER

17 

Jak napisać WOPFU dla dziecka z Aspergerem? Zespół Aspergera to nieuleczalne, całościowe zaburzenia rozwojowe, mieszczące się w spektrum autyzmu. Dziecko z ZA potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, dlatego zawsze powinno zostać objęte pomocą poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Przed przygotowaniem dla takiego ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) zespół złożony z nauczycieli i specjalistów sporządza dla dziecka WOPFU, czyli wieloaspektową ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Jak ją napisać?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy przykładowy wzór WOPFU dla ucznia z autyzmem, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (0)

Czym objawia się Zespół Aspergera?

Zespół Aspergera to zaburzenie rozwoju umysłowego, które objawia się przede wszystkim trudnościami w kontaktach z otoczeniem. Chore dziecko nie posiada specyficznych umiejętności, na przykład akceptowania zmian. Odznacza się natomiast wręcz obsesyjnym zainteresowaniem określoną tematyką. 

Za w sposób niejako pozytywny objawia się między innymi:

 • ponadprzeciętną pamięcią wzrokową lub długotrwałą,
 • szczegółową wiedzą z określonej dziedziny,
 • wysoko rozwiniętą pamięcią roboczą z jednoczesną skłonnością do szybkiego zapominania myśli.

Jeśli zaś chodzi o trudności w funkcjonowaniu dziecka w szkole oraz problemy rozwojowe, ZA objawia się:

 • niechęcią do przebywania w grupie,
 • niechęcią do zabawy z innymi,
 • niechęcią do zmian w otoczeniu,
 • problemami z dostosowaniem się do zasad,
 • sztywnością mowy,
 • brakiem umiejętności odczytywania mimiki i gestów,
 • unikaniem kontaktu wzrokowego,
 • wycofaniem,
 • zachowywaniem dystansu,
 • trudnościami w okazywaniu przywiązania,
 • komunikowaniem się wprost, bez metafor, 
 • nierozumieniem subtelnych przekazów,
 • używaniem specyficznego języka,
 • brakiem emocjonalnego dostrojenia komunikatów,
 • używaniem fraz w sposób niewłaściwy,
 • brakiem empatii,
 • zainteresowaniem specyficzną tematyką,
 • zadowoleniem z przewidywalności zachowań.

Czym jest WOPFU?

WOPFU, tj. wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, stanowi podstawę sporządzenia IPET, czyli indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

WOPFU dla dziecka z Aspergerem zawiera takie same elementy, jak WOPFU dla dzieci z innymi problemami, czy niepełnosprawnościami.

Dokument sporządza się bowiem na podstawie wytycznych rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

Zgodnie z tymi wytycznymi każde WOPFU, również WOPFU dla ucznia z Aspergerem, musi zawierać co najmniej:

 • opis indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • opis mocnych stron i predyspozycji ucznia;
 • opis zainteresowań i uzdolnień ucznia,
 • wskazanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych/trudności w funkcjonowaniu,
 • opis efektów działań podejmowanych przez zespół nauczycieli i specjalistów w celu przezwyciężenia trudności;
 • zakres pomocy ze strony nauczycieli i specjalistów.

Poza tym, WOPFU musi zawierać także kilka elementów formalnych, takich jak:

 • dane dziecka: imię, nazwisko, grupa, data urodzenia,
 • dane placówki, w której dziecko się uczy,
 • data opracowania dokumentu,
 • źródła informacji, na podstawie których opracowano WOPFU,
 • podpisy członków zespołu,
 • data odbioru kopii WOPFU przez rodziców.

WOPFU najczęściej przygotowywane jest w formie tabeli, która wyszczególnia mocne i słabe strony ucznia, a także wnioski na dalszą pracę z dzieckiem, czyli odpowiedzi na pytania:

 • co należy rozwijać,
 • co należy utrwalać.

Dokument powinien odnosić się do następujących aspektów funkcjonowania dziecka w szkole:

 • rozwój fizyczny: motoryka mała, motoryka duża, przetwarzanie zmysłowe, integracja sensoryczna,
 • rozwój intelektualny i osiągnięcia edukacyjne: umiejętności komunikacyjne, procesy poznawcze, techniki szkolne, wiadomości i umiejętności,  
 • rozwój społeczno-emocjonalny: samodzielność, umiejętności społeczne kontakty, relacje z rówieśnikami/dorosłymi, przestrzeganie ustalonych zasad i norm społecznych, kontrola emocji, współpraca w grupie, postawa, zachowanie, samoocena, motywacja.

W WOPFU określa się także przyczyny niepowodzeń edukacyjnych dziecka oraz przyczyny trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia związane z funkcjonowaniem dziecka w szkole, działania podejmowane w celu niwelowania tych trudności oraz wyniki i wnioski z tych działań.

Przykładowe WOPFU dla ucznia z Aspergerem

Do przygotowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia z ZA warto wykorzystać dokument, jakim jest “WOPFU wzór wypełniony Asperger”. Pismo przyjmuje formę przejrzystej tabeli, co ułatwia przedstawienie zgromadzonych informacji w sposób czytelny. 

Wypełniony wzór WOPFU dla dziecka z Aspergerem może zawierać między innymi takie sformułowania:

 • uczeń ma problemy z równowagą,
 • uczeń unika gier zespołowych,
 • uczeń ma nieprecyzyjne ruchy,
 • uczeń lubi doświadczenia sensoryczne,
 • uczeń nie unika/unika kontaktu wzrokowego,
 • uczeń ma problemy z koordynacją ruchową, 
 • uczeń ma specyficzne poczucie humoru,
 • uczeń prowadzi monologi,
 • uczeń nie ma empatii do rówieśników,
 • uczeń nie umie prowadzić dialogu,
 • uczeń nie rozumie sytuacji o charakterze społeczno-emocjonalnym,
 • uczeń skutecznie się koncentruje,
 • uczeń czyta płynnie,
 • uczeń nie lubi pisać,
 • uczeń jest samodzielny,
 • uczeń zna zasady społeczne,
 • uczeń samodzielnie interpretuje zasady i normy społeczne, 
 • uczeń nie jest agresywny,
 • uczeń zatrzymuje w sobie emocje,
 • uczeń ma niską samoocenę,
 • uczeń dobrze reaguje na pochwały.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WOPFU wzór wypełniony – ASPERGER”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wopfu-wzor-wypelniony-asperger-przyklad
WOPFU wzór wypełniony - ASPERGER
17