WOPFU – wzór wypełniony AFAZJA

17 

Jak sporządzić WOPFU dla dziecka z Afazją? Afazja to zaburzenia mowy, którym mogą towarzyszyć trudności w pisaniu, czytaniu czy liczeniu, a nawet w planowaniu i realizowaniu ruchów. Dziecko z afazją powinno zostać objęte opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli uczeń posiada wydane przez poradnię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na afazję, nauczyciele i specjaliści prowadzący z nim zajęcia co najmniej dwa razy w roku przygotowują wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, czyli WOPFU. Jak napisać taki dokument?

Dla ułatwienia Ci jego sporządzenia przygotowaliśmy przykładowe WOPFU dla dziecka z afazją, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Opis
Opinie (0)

Czym jest i jak objawia się afazja?

Afazja to utrata zdolności rozumienia i tworzenia wypowiedzi, spowodowana uszkodzeniem mózgu. Do takiego uszkodzenia mogą doprowadzić:

 • udar,
 • uraz czaszkowo-mózgowy,
 • guz mózgu,
 • schorzenia układu sercowo-naczyniowego,
 • stan zapalny mózgu i inne.

Afazja objawia się na wiele sposobów. Uczeń z afazją może mieć problemy:

 • z czytaniem,
 • z pisaniem,
 • z liczeniem,
 • z rozpoznawaniem bodźców,
 • z zapamiętywaniem,
 • z funkcjami poznawczymi,
 • z realizowaniem ruchów dowolnych,
 • z żuciem i połykaniem,
 • z czynnościami manualnymi.

Afazji może towarzyszyć apatia, depresja, wzmożona męczliwość. Jeśli zaś chodzi o pole zachowań językowych, to afazję rozpoznaje się po:

 • zaburzeniach składni i gramatyki, np. opuszczanie wyrazów,
 • trudnościach w nazywaniu,
 • zniekształceniach artykulacyjnych,
 • trudnościach w realizacji fonetycznej formy wypowiedzi,
 • problemach ze zrozumieniem tekstu mówionego.

Z powodu tak zróżnicowanych objawów afazję dzieli się między innymi na:

 • afazję motoryczną, czyli ruchową,
 • afazję ekspresyjną, czyli zaburzenia w mówieniu,
 • afazję sensoryczną, czyli afazję czuciową,
 • afazję mieszaną ekspresyjno-impresyjną, czyli zaburzenia mowy i rozumienia,
 • afazję nominacyjną, czyli trudności w używaniu nazw,
 • afazję globalną, czyli całkowite zniesienie umiejętności rozumienia mowy i mówienia.

Co powinno zawierać WOPFU?

WOPFU, czyli wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia nauczyciele i specjaliści przygotowują na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Na podstawie tego aktu prawnego wiadomo, że przykładowe WOPFU dla dziecka z afazją musi zawierać następujące elementy:

 • metryczkę dziecka,
 • ocenę funkcjonowania ucznia w poszczególnych obszarach,
 • mocne i słabe strony dziecka,
 • opis predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia,
 • opis indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • wskazanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych albo trudności w funkcjonowaniu ucznia,
 • opis zakresu i charakteru wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów, a także wnioski tego zespołu.

WOPFU sporządza się co najmniej dwa razy w roku. Dokument nieodłącznie wiąże się z IPET, czyli indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym, który jest opracowywany dla dziecka z orzeczeniem kształcenia specjalnego. Oba pisma przygotowują nauczyciele i specjaliści prowadzący z uczniem zajęcia, ale uczestnikami spotkań roboczych mogą być także:

 • rodzice dziecka,
 • osoby niezatrudnione w szkole, ale pozostające w kontakcie z dzieckiem, np. psycholog, logopeda, pedagog. 

Jak może wyglądać wypełniony WOPFU dla ucznia z afazją?

Znając objawy afazji i wymagane elementy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, można już domyślić się, jak powinna wyglądać WOPFU dla ucznia z afazją.

Niemniej jednak przed sporządzeniem pierwszego takiego dokumentu warto poznać kilka przykładów wypełnionego WOPFU, a następnie skorzystać z łatwego do wypełnienia wzoru. 

Wypełniony wzór WOPFU dla dziecka z afazją może zawierać następujące sformułowania:

 • motoryka mała – dziecko pisze czytelnie, jest staranne, prawidłowo manipuluje przyborami szkolnymi,
 • motoryka duża – dziecko jest sprawne fizycznie, ma dobrą koordynację ruchową, 
 • umiejętności komunikacyjne – dziecko stara się uczestniczyć w rozmowach, zabiera głos, jeśli jest pewne swojej wiedzy, dziecko rzadko odzywa się na lekcjach, ma trudności z budowaniem zdań, rzadko prowadzi swobodne rozmowy w grupie, wycofuje się, nie mogąc dobrać słów,
 • procesy poznawcze (myślenie, pamięć, spostrzeganie) – uczeń dobrze pracuje na podstawie schematów, myśli przestrzennie, jest w stanie oceniać odległości, nie rozumie złożonych poleceń, na krótko zapamiętuje informacje, powtarza zdania w pracach pisemnych, jego prace pisemne są nielogiczne,
 • wiadomości i umiejętności szkolne – uczeń lubi czytać, prace pisemne sprawiają uczniowi problem, uczeń nie zawsze rozumie czytany tekst, zwłaszcza długi,
 • rozwój społeczno-emocjonalny – uczeń jest samodzielny, wymaga pomocy nauczyciela w pracach pisemnych,
 • umiejętności społeczne – uczeń dobrze funkcjonuje w grupie, ma przyjaciół, jest koleżeński, stresuje się w relacjach z dorosłymi, 
 • przestrzeganie norm społecznych – uczeń zna i stosuje się do zasad szkolnych,
 • samoocena – uczeń nie wierzy we własne możliwości, ma zaniżone poczucie własnej wartości,
 • współpraca w grupie – uczeń chętnie pracuje w grupie, nie obejmuje roli lidera, 
 • kontrola emocji – uczeń nie kieruje agresji do innych, reaguje emocjonalnie, ukrywa się za innymi uczuciami, reaguje nieadekwatnie do sytuacji,
 • motywacja – uczeń jest chętny do pracy.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WOPFU – wzór wypełniony AFAZJA”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wopfu-wzor-wypelniony-afazja-przyklad
WOPFU - wzór wypełniony AFAZJA
17