Odmowa świadczenia rehabilitacyjnego – odwołanie – wzór

17 

O przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego decyduje ZUS. Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Należy wnieść je w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odwołania od odmowy świadczenia rehabilitacyjnego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak wnieść odwołanie od odmowy świadczenia rehabilitacyjnego?

Odwołanie od odmowy świadczenia rehabilitacyjnego można wnieść ustnie do protokołu lub pisemnie w odpowiednim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument najłatwiej jest przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór odwołania od odmowy świadczenia rehabilitacyjnego.

Chociaż pismo wnosi się w ZUS, odwołanie adresowane jest do Sądu Rejonowego. Zakład ubezpieczeń powinien przekazać odwołanie wraz z całą dokumentacją, jeśli sam nie postanowi zmienić wydanej decyzji. Warto pamiętać, że przy odwołaniu od odmowy wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego należy zaskarżyć decyzję w całości i wnieść o jej zmianę.

Jak napisać odwołanie od odmowy świadczenia rehabilitacyjnego?

Odwołanie od decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego powinno zawierać co najmniej:

  • dane osobowe wnoszącego,
  • datę i miejsce wniesienia odwołania,
  • oznaczenie zaskarżonej decyzji,
  • zarzuty do decyzji wraz z uzasadnieniem,
  • wnioski odwołującego się,
  • podpis osoby wnoszącej odwołanie.

Jak uzasadnić odwołanie od odmowy świadczenia rehabilitacyjnego?

Aby uzasadnić odwołanie od odmowy przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, osoba ubezpieczona musi pamiętać, kiedy takie świadczenie jest przyznawane.

Świadczenie rehabilitacyjne należy się bowiem osobie, która po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy, ale jej leczenie lub rehabilitacja dają szansę na odzyskanie zdolności do pracy.

Rokowania odzyskania zdolności do pracy wynikają natomiast z zaświadczenia o stanie zdrowia, wystawionego przez lekarza. Jeśli lekarz uważa, że pacjent może odzyskać sprawność, odwołanie do ZUS jest uzasadnione.

odmowa-swiadczenia-rehabilitacyjnego-odwolanie-wzor
Odmowa świadczenia rehabilitacyjnego - odwołanie - wzór
17