Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Dyrektora Przedszkola

17 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, dyrektor ma obowiązek przedstawiać radzie pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Po pierwszym semestrze kierujący placówką przedstawia zatem ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego, a na koniec roku szkolnego – do 31 sierpnia – kompletne wyniki i wnioski z nadzoru. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego Dyrektora Przedszkola – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Jakie informacje ogólne powinno zawierać sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola?

Przykładowe sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola powinno zawierać informacje ogólne o działalności przedszkola, w tym:

 • liczbę dzieci uczących się w przedszkolu,
 • liczbę oddziałów,
 • liczebność oddziałów,
 • liczbę nauczycieli, z podziałem na stopień awansu zawodowego,
 • liczbę zrealizowanych i niezrealizowanych zebrań rady pedagogicznej,
 • informacje o współpracy z rodzicami, w tym o zrealizowanych działaniach,
 • informacje o konkursach, uroczystościach, imprezach przedszkolnych.

Jak napisać wyniki i wnioski do sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola?

Do sporządzania sprawozdania z I półrocza lub sprawozdania rocznego kierujący placówką może użyć opracowanego przez nas wzoru sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola. Dokument uwzględnia między innymi:

 • opis warunków realizacji podstawy programowej,
 • działania podejmowane na rzecz poprawy warunków pobytu i nauki – zwłaszcza w stosunku do dzieci ze specjalnymi potrzebami,
 • informacje o kontroli prowadzonej w poprzednim półroczu, dot. przestrzegania przepisów przez nauczycieli, działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 
 • wnioski ze wspomagania nauczycieli,
 • wnioski z obserwacji zajęć.

Zasadniczo, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola powinno odnosić się do planu nadzoru pedagogicznego, stanowić podsumowanie działalności placówki, a także zawierać wnioski do pracy na kolejny semestr. W dokumencie uwzględnia się także informacje o wypadkach w przedszkolu, jeśli takowe miały miejsce. 

sprawozdanie-z-nadzoru-pedagogicznego-dyrektora-przedszkola
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Dyrektora Przedszkola
17