Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły

17 

Zadaniem dyrektora szkoły jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz przedstawianie radzie pedagogicznej wyników i wniosków z tego nadzoru. Sprawozdanie kierujący placówką przygotowuje nie rzadziej niż dwa razy w roku, a przedstawia je w terminie do 31 sierpnia na zebraniu rady pedagogicznej.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak przygotować sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły?

Przykładowe sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na podstawie art. 69 ustawy prawo oświatowe oraz § 24 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego powinno zawierać takie elementy jak: wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego, oraz informacje o działalności szkoły.

Pisząc sprawozdanie, dyrektor powinien odwołać się do planu nadzoru pedagogicznego przyjętego na dany rok. Plan ten określa stosowane formy nadzoru – kontrola oraz wspomaganie.

Jeśli zaś chodzi o informacje ogólne o działalności szkoły, to powinny one współgrać z planem pracy szkoły, uregulowanym w treści art. 70 ustawy prawo oświatowe. Sprawozdanie można sporządzić, stosując wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. 

Jakie elementy powinno zawierać sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły?

Dyrektor szkoły przygotowuje sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dwa razy w roku – po pierwszym semestrze oraz na zakończenie roku szkolnego. Druk przykładowego sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły uwzględnia między innymi informacje ogólne o działalności szkoły, w tym liczbę uczniów, oddziałów i nauczycieli, a także wyniki i wnioski:

  • ewaluacji wewnętrznej,
  • kontroli wewnętrznej,
  • przeprowadzonych obserwacji,
  • monitorowania realizacji podstawy programowej,
  • ze wspomagania nauczycieli,
  • z wewnątrzszkolnego planu doskonalenia nauczycieli.

W sprawozdaniu podaje się także ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz rekomendacje na kolejny semestr nauki. Dokument może wskazywać również na fakt, że realizacja planu nadzoru pedagogicznego nastąpiła w zakładanym terminie oraz że nie wystąpiły sytuacje wymagające zmian – nie dokonano modyfikacji planu.

sprawozdanie-z-nadzoru-pedagogicznego-dyrektora-szkoly
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły
17