Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze – przykładowy wzór

17 

Zgodnie z treścią art. 69 ustawy prawo oświatowe, dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w placówce nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. Dokument dotyczy ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru oraz podstawowych informacji o działalności szkoły.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za I półrocze – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Podstawa sporządzenia sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za I półrocze

Jak zostało wspomniane, dyrektor musi przedstawić ogólne wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w placówce lub w szkole co najmniej dwa razy w roku szkolnym, zatem zazwyczaj po pierwszym semestrze i na zakończenie roku szkolnego, jednak nie później w terminie do dnia 31 sierpnia.

Wnioski te przedstawia radzie pedagogicznej w formie sprawozdania. W sprawozdaniu z nadzoru pedagogicznego za I półrocze kierujący placówką powinien powołać się na dwa artykuły: art. 69 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz paragrafu 24 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Jak sporządzić sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze?

Dyrektorzy szkół odpowiedzialni za nadzór pedagogiczny mogą zastosować gotowy do wypełnienia wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za I półrocze, uwzględniający następujące elementy:

  • wyniki oraz wnioski ewaluacji wewnętrznej,
  • wyniki oraz wnioski kontroli wewnętrznej – w tym stopień przestrzegania przepisów przez nauczycieli szkoły/placówki,
  • wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych obserwacji,
  • wyniki oraz wnioski z monitorowania realizacji podstawy programowej,
  • wyniki oraz wnioski ze wspomagania nauczycieli i wewnątrzszkolnego planu doskonalenia nauczycieli,
  • ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz rekomendacje na kolejne półrocze.

Przykładowe sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze musi zawierać także zbiór informacji podstawowych, które dotyczą między innymi:

  • liczby uczniów w szkole,
  • liczby oddziałów w szkole,
  • liczby nauczycieli z podziałem na stopień awansu zawodowego: stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany.
sprawozdanie-z-nadzoru-pedagogicznego-za-i-polrocze-przykladowy-wzor
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze – przykładowy wzór
17