Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej? Opieka prawna nad osobą ubezwłasnowolnioną opiera się na dbaniu o podopiecznego i na kontrolowaniu jego majątku.

Nic więc dziwnego, że sąd ściśle nadzoruje sposób sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną i nakłada na opiekunów prawnych obowiązek składania okresowych sprawozdań z opieki. Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór sprawozdania, które zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Co mówią przepisy na temat sprawozdania z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną?

Zasady składania sprawozdań z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a konkretnie art. 166 KRiO, w brzmieniu:

§ 1. Opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem.

§ 2. Jeżeli dochody z majątku nie przekraczają prawdopodobnych kosztów utrzymania i wychowania pozostającego pod opieką, sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu; w wypadku takim opiekun składa tylko ogólne sprawozdanie o zarządzie majątkiem.

Na podstawie przytoczonego artykułu można sformułować dwie główne zasady dotyczące sprawozdań opiekuna prawnego:

 1. Sprawozdanie należy złożyć w terminie wyznaczonym przez sąd opiekuńczy, co najmniej raz w roku. Obejmuje ono opis sprawowanej opieki i zarządu majątkiem.
 2. Sprawozdanie nie musi uwzględniać szczegółowych rachunków z zarządu majątkiem podopiecznego, jeśli dochody z jego majątku nie są wyższe niż prawdopodobne koszty utrzymania i wychowania podopiecznego.

Ponieważ to sąd rodzinny czuwa nad prawidłowym sprawowaniem opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, to również sąd wyznacza terminy składania sprawozdań z opieki – przynajmniej raz w roku. Jednak sąd może wymagać składania takich sprawozdań również częściej, na przykład co 6 lub co 3 miesiące.

W swoim wezwaniu do przedłożenia sprawozdania z opieki sąd określi termin na złożenie takiego pisma – zwykle jest to 7, 14 lub 30 dni.

Opiekun prawny musi dochować tego terminu, a jeśli nie jest w stanie przygotować sprawozdania na czas, powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o przesunięcie wyznaczonego terminu. Wniosek w tej sprawie należy starannie uzasadnić, najlepiej przyczynami niezależnymi od wnioskodawcy, na przykład ciężką chorobą.

Jakie informacje musi zawierać sprawozdanie z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną?

Nie istnieje żaden ogólnie obowiązujący wzór sprawozdania do sądu opiekuna prawnego. Takie sprawozdanie zależne jest bowiem od charakteru sprawowanej opieki i w głównej mierze od samego opiekuna. Nie oznacza to jednak, że jego treść jest zupełnie dowolna. Według doktryny sprawozdanie z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną musi uwzględniać co najmniej:

 • opis stanu zdrowia podopiecznego;
 • opis aktualnego stanu rozwoju fizycznego i duchowego podopiecznego;
 • opis sposobu wychowania i warunków materialnych podopiecznego;
 • opis stosunków osobistych między opiekunem a podopiecznym oraz jego domownikami.

Przykładowe sprawozdanie opiekuna prawnego powinno zawierać zatem informacje niezbędne do dokonania oceny postępowania opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Pismo ma być szczegółowe, ale jednocześnie czytelne. Warto przygotować je zatem w oparciu o wzór wypełnionego sprawozdania opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

Druk uwzględnia bowiem:

 • opis stanu zdrowia podopiecznego,
 • opis uzdolnień i predyspozycji podopiecznego,
 • opis warunków mieszkaniowych i bytowych podopiecznego,
 • opis warunków pracy, jeśli podopieczny pracuje, ze wskazaniem dochodów z takiej pracy i sposobu ich wykorzystania,
 • opis wydatków na utrzymanie: leki, odzież, wyżywienie, mieszkanie,
 • opis stosunków między podopiecznym a opiekunem i innymi domownikami.

Sprawozdanie do sądu z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną uwzględnia też „rachunki z zarządu majątkiem” lub ogólne sprawozdanie z zarządu majątkiem podopiecznego. Oznacza to, że w dokumencie powinno pojawić się zestawienie dochodów i wydatków osoby ubezwłasnowolnionej.

Takie zestawienie ma uwidaczniać:

 • stan majątku podopiecznego,
 • zmiany, jakie zaszły w stanie majątku podopiecznego w ciągu ostatniego okresu sprawozdaniowego.

Aby opiekun osoby ubezwłasnowolnionej był w stanie przygotować takie sprawozdanie, musi więc albo skrupulatnie notować wszystkie wydatki, albo gromadzić paragony czy faktury za zakup poszczególnych produktów/usług.

Przed przystąpieniem do pisania sprawozdania warto przygotować dokumenty, które stanowią potwierdzenie opisywanych informacji. Będą to między innymi wspomniane faktury i paragony, ale także dokumentacja medyczna podopiecznego.

Jaka dokumentacja może być potrzebna do sprawozdania opiekuna prawnego?

Opiekun prawny na podstawie ponoszonych kosztów opisuje sposób, w jaki zarządza majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej. Pod uwagę powinien wziąć zatem między innymi wydatki na:

 • zakup żywności,
 • zakup leków,
 • zakup odzieży,
 • zakup sprzętu medycznego,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • za czynsz,
 • za opłaty licznikowe,
 • za pomoc pielęgniarki/rehabilitanta.

Nie oznacza to, że wszystkie paragony i faktury należy dołączyć do sprawozdania. W przypadku kosztów codziennego utrzymania wystarczające jest zsumowanie wydatków i ujęcie w sprawozdaniu ogólnej kwoty.

Ponieważ sprawozdanie opiekuna musi uwzględniać też opis stanu zdrowia podopiecznego, do pisma należy dołączyć między innymi:

 • karty leczenia szpitalnego,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • spis leków przyjmowanych na stałe.

Podsumowując: w sprawozdaniu opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej powinien znaleźć się opis:

 • majątku osoby ubezwłasnowolnionej
 • stałych wydatków na osobę ubezwłasnowolnioną,
 • stanu zdrowia osoby ubezwłasnowolnionej,
 • stanu samodzielności osoby ubezwłasnowolnionej.

Kompletny dokument z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w sądzie w biurze podawczym lub przesłać listem poleconym. Sprawozdanie powinno zawierać sygnaturę akt sprawy. Warto zachować kopię dokumentu na własne potrzeby – pełni on rolę dowodową.

Należy mieć na uwadze, że sąd opiekuńczy bada sprawozdania pod względem rzeczowym i rachunkowym. W razie potrzeby zarządza ich sprostowanie lub uzupełnienie oraz orzeka, czy i w jakim zakresie zatwierdza przedstawione rachunki.

Zatwierdzenie sprawozdania przez sąd opiekuńczy nie wyłącza odpowiedzialności opiekuna prawnego za szkodę wyrządzoną podopiecznemu nienależytym sprawowaniem zarządu jego majątkiem.

Zsumowanie wszystkich informacji

Z obowiązku składania sprawozdań sąd może zwolnić opiekuna tylko na podstawie art. 166 § 2 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.

We wszystkich innych przypadkach, otrzymując wezwanie sądu rodzinnego do złożenia sprawozdania – sprawozdanie należy złożyć w sądzie w ciągu 7 bądź 14 dni od otrzymania stosownego wezwania z sądu.

W sprawozdaniu opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej znaleźć się muszą wszystkie niezbędne informacje oraz elementy, dzięki którym sprawozdanie spełni wszystkie formalne wymagania.

Aby ułatwić Ci napisanie takiego sprawozdania – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór sprawozdania, który pobierzesz na samej górze strony.

1 opinia dla Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wzór

 1. Ola Kościńska

  polecam wzór sprawozdania, bardzo ułatwił sporządzenie pisma do sądu.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprawozdanie-opiekuna-prawnego-osoby-ubezwlasnowolnionej-wzor-przyklad-pdf-doc
Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej wzór
17