Wzór wypełnionego sprawozdania opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej? Opiekun osoby ubezwłasnowolnionej musi składać do sądu sprawozdania dotyczące podopiecznego oraz rachunki z zarządu jego majątkiem.

Takie dokumenty wnosi się do sądu w wyznaczonym terminie, nie rzadziej niż raz w roku. Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór sprawozdania, które zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Sprawozdanie z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w przepisach

Obowiązek składania sprawozdania z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną nakłada na opiekuna takiej osoby kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z treścią art. 166 tego aktu prawnego:

1. Opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem.

2. Jeżeli dochody z majątku nie przekraczają prawdopodobnych kosztów utrzymania i wychowania pozostającego pod opieką, sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu; w wypadku takim opiekun składa tylko ogólne sprawozdanie o zarządzie majątkiem”.

Nad prawidłowością sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną czuwa Sąd Rodzinny, dlatego na wezwanie tego sądu opiekun osoby ubezwłasnowolnionej musi w wyznaczonym terminie przedstawić rzetelnie przygotowane sprawozdanie z takiej opieki.

Sprawozdanie opiekuna prawnego jest wymagane co najmniej raz w roku, ale sąd może żądać go również częściej, nawet co kwartał.

Co powinno zawierać sprawozdanie opiekuna prawnego?

Przepisy nie określają jednoznacznie, co powinno zawierać przykładowe sprawozdanie opiekuna prawnego, dlatego jego sporządzenie sprawia tak wiele kłopotów.

Należy pamiętać jednak, że takie pismo ma być szczegółowe i musi uwzględniać wszystkie istotne dane dotyczące osoby ubezwłasnowolnionej, umożliwiające dokonanie oceny postępowania opiekuna.

Najłatwiej jest zatem przygotować sprawozdanie w oparciu o nasz wzór wypełnionego sprawozdania opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

W sprawozdaniu należy odnieść się do:

 • stanu zdrowia podopiecznego – opis powinien zostać poparty zaświadczeniem lekarskim,
 • uzdolnień i predyspozycji podopiecznego,
 • warunków bytowych i mieszkaniowych podopiecznego,
 • konieczności wyposażenia podopiecznego w odzież, leki, wyżywienie,
 • warunków pracy, jeśli podopieczny wykonuje pracę, ze wskazaniem, na co przeznacza uzyskane dochody,
 • stosunków osobistych między podopiecznym a opiekunem i domownikami – czy podopieczny pomaga opiekunowi, czy słucha poleceń opiekuna.

Sprawozdanie do sądu powinno zostać uzupełnione o rachunki z zarządu majątkiem, uwidaczniające stan majątku podopiecznego i zmiany, jakie zaszły w nim w ciągu ostatniego roku, czyli zestawienie dochodów i wydatków.

Pełne wyliczenie takich danych jest bardzo trudne, dlatego należy skupić się na tym, aby przekazać sądowi informacje potrzebne do ustalenia oceny poczynań opiekuna.

Warto zatem prowadzić bieżące zapisy dotyczące dochodów i wydatków podopiecznego, na przykład w specjalnym zeszycie.

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej musi obejmować okres od początku ustanowienia danej osoby jako opiekuna prawnego lub okres od złożenia poprzedniego sprawozdania. 

Jak przygotować sprawozdanie z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną?

Ponieważ sąd rodzinny może w dowolnym momencie wezwać opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej do złożenia sprawozdania z opieki, ten powinien być przygotowany do sporządzenia stosownego pisma w wyznaczonym terminie – najczęściej 7, 14 lub 30-dniowym.

W przypadku, kiedy opiekun nie jest w stanie dochować tego terminu, może wystąpić do sądu z wnioskiem o jego przedłużenie, jeśli odpowiednio uzasadni taką prośbę, na przykład nadmiarem obowiązków czy problemami zdrowotnymi. 

Przed przystąpieniem do pisania sprawozdania opiekun osoby ubezwłasnowolnionej powinien przygotować dokumenty za czas objęty takim sprawozdaniem. Będą to między innymi:

 • faktury za leczenie,
 • faktury za koszty utrzymania,
 • faktury za wynajęcie dodatkowej opieki. 

Wszystkie poniesione w związku z opieką wydatki mają znaczenie dla oceny sposobu sprawowania opieki nad podopiecznym, dlatego w sprawozdaniu należy ująć rachunki za:

 • zakup leków,
 • opłaty licznikowe,
 • czynsz,
 • pomoc pielęgniarki,
 • zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego,
 • zakup odzieży,
 • zakup obuwia,
 • zakup żywności. 

Kosztów ponoszonych na codzienne wydatki, typu zakup wyżywienia, nie trzeba dokumentować. Należy jednak wskazać ich łączną wysokość w treści sprawozdania. 

Poza tym, do przygotowania sprawozdania potrzebne będą też dokumenty o charakterze medycznym, jak:

 • karty leczenia szpitalnego, 
 • karty pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym, 
 • zaświadczenia lekarskie,
 • spis leków przyjmowanych na stałe.

Schemat sprawozdania opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Sprawozdanie z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną powinno być czytelne dla sądu, dlatego nie można opisywać w nim wszystkich szczegółów związanych z opieką. Warto też usystematyzować przekazywane informacje, dzieląc sprawozdanie na 4 części:

 1. opis majątku osoby ubezwłasnowolnionej – przysługujące podopiecznemu prawa własności, przysługujące świadczenia wraz z ich wysokością netto, a jeśli stan majątku nie uległ zmianie formuła „majątek bez zmian”
 2. opis stałych wydatków – w tym: koszty utrzymania mieszkania, opłaty licznikowe, wydatki na zakup leków, wydatki na rehabilitację, wydatki na zakup żywności, środków higieny, produktów do pielęgnacji, odzieży, obuwia.
 3. opis stanu zdrowia podopiecznego – jakie przyjmuje leki, czy wymaga rehabilitacji, czy jest pod opieką specjalistów, a jeśli tak, to jakich,
 4. opis stanu samodzielności – czy osoba ubezwłasnowolniona wymaga pomocy, przy jakich czynnościach, kto realizuje pomoc, czy ubezwłasnowolniony mieszka sam, czy z opiekunem.

Tak przygotowane sprawozdanie najlepiej skopiować, aby jeden egzemplarz dokumentu zachować dla siebie. Oryginał sprawozdania należy złożyć w sądzie, w biurze podawczym lub przesłać listem poleconym.

Konieczne jest też oznaczenie w piśmie sygnatury akt sprawy i powołanie się na wezwanie sądu do złożenia takiego sprawozdania. 

1 opinia dla Wzór wypełnionego sprawozdania opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej

 1. Grzegorz Pyrzyński

  Wszystko się zgadza – polecam sprawozdanie.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-wypelnionego-sprawozdania-opiekuna-prawnego-osoby-ubezwlasnowolnionej
Wzór wypełnionego sprawozdania opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej
17