Wzór wniosku o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

17 

Jak napisać wniosek o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego? Na wniosek opiekuna prawnego, sąd opiekuńczy przyzna mu stosowne wynagrodzenie okresowe lub wynagrodzenie jednorazowe w dniu zwolnienia od opieki, lub w dniu ustania opieki.

Wynagrodzenie to pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, jeśli zaś nie ma ona odpowiednich środków – ze środków publicznych. Jak sporządzić wniosek o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czy opiekunowi prawnemu należy się wynagrodzenie?

W praktyce osobę ubezwłasnowolnioną i opiekuna łączą zwykle bliskie więzi rodzinne. Nie często zdarza się zatem, aby opiekun otrzymywał za sprawowanie opieki jakiekolwiek wynagrodzenie. Jednak przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują taką możliwość.

Największe szanse na otrzymanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną ma opiekun, który nie jest spokrewniony z podopiecznym.

Poza tym, wskazaniem do wypłaty takiego wynagrodzenia są też okoliczności, w których podopieczny znajduje się w lepszej sytuacji finansowej niż jego opiekun.

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w przepisach

O możliwości złożenia wniosku o wynagrodzenie dla prawnego opiekuna informuje art. 162 § 1 KRO, w brzmieniu:

Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia).

Świadczenie dla opiekuna może być przyznane okresowo lub jednorazowo, jeśli opieka ustaje lub gdy opiekun zostaje z niej zwolniony. W obu przypadkach decyzję w sprawie podejmuje sąd.

Warto pamiętać, że przepisy te dotyczą osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych, dla których opiekunem prawnym nie jest osoba najbliższa. Zgodnie z treścią wspomnianego już artykułu:

Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

Zatem opiekun nie otrzyma świadczenia, jeśli jest rodziną zastępczą lub gdy sąd uzna, że jego nakład pracy jest nieznaczny. Przyznanie wynagrodzenia nie jest natomiast uzależnione od dochodów opiekuna, bowiem:

Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej (art. 162 § 3 KRO).

Jak uzyskać wynagrodzenie dla opiekuna prawnego?

Wniosek o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej składa się do ośrodka pomocy społecznej – MOPS lub GOPS. Do wypełnionego formularza należy dołączyć:

 • postanowienie sądu o przyznaniu wynagrodzenia,
 • dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu.

Sam wniosek o przyznanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego składany do ośrodka pomocy społecznej nie jest pismem skomplikowanym. Musi zawierać przede wszystkim:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • oznaczenie organu, do którego jest kierowany,
 • dane wnioskodawcy,
 • numer sprawy,
 • dane osoby ubezwłasnowolnionej,
 • podpis wnioskodawcy.

Dokument najłatwiej jest przygotować, wypełniając przygotowany przez nas wzór wniosku o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Jak natomiast uzyskać postanowienie sądu o przyznaniu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego?

Wniosek do sądu o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Wynagrodzenie opiekuna prawnego ustala sąd – Sąd Rodzinny. Wniosek w sprawie przyznania prawa do wynagrodzenia należy skierować zatem do odpowiedniego sądu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie.

Uczestnikami w przypadku takiej sprawy sądowej są:

 • opiekun,
 • podopieczny reprezentowany przez kuratora ustanowionego przez sąd.

Wniosek powinien wskazywać, czy opiekun domaga się wynagrodzenia okresowego, czy jednorazowego. Wniesienie pisma podlega opłacie stałej w kwocie 40 zł, którą należy uiścić przed złożeniem wniosku na rachunek bankowy lub w kasie sądu.

Jak uzasadnić wniosek o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego?

W treści takiego wniosku powinny pojawić się informacje o tym, jakie czynności wykonuje opiekun za osobę ubezwłasnowolnioną. Należy określić ich przybliżoną częstotliwość i ocenić ponoszone w związku z tym koszty. Uzasadnienie ma wskazywać na fakt, że nakłady pracy opiekuna są znaczne.

Warto podkreślić zatem, że opieka nad podopiecznym zajmuje dużo czasu, ma negatywny wpływ na sytuację rodzinną czy zawodową wnioskodawcy, wiąże się z odpowiedzialnością. Nierzadko zdarza się, że przed ubezwłasnowolnieniem podopieczny zaciąga kredyty czy zalega z płatnościami.

Później obowiązek uregulowania tych zobowiązań spada na opiekuna prawnego – jeśli ma to miejsce, również należy opisać okoliczności takiej sytuacji we wniosku kierowanym do sądu.

We wniosku można ubiegać się też o zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki, przedkładając rachunki i faktury za zakupy.

Należy pamiętać, że odpłatność za opiekę nie jest uzależniona od tego czy opiekun powołany jest do sprawowania opieki jedynie nad osobą, czy też nad osobą i majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej. Wniosek może zostać oddalony, jeśli:

 • nakład pracy opiekuna jest nieznaczny,
 • sprawowanie opieki jest związane ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej,
 • sprawowanie opieki czyni zadość zasadom współżycia społecznego, na przykład gdy opiekun jest zamożny, a jego podopieczny jest jego bliskim krewnym, uprawnionym do alimentów od opiekuna.

W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia wniosku stronie przysługuje odwołanie. Apelację należy złożyć do właściwego sądu okręgowego, za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał rozstrzygnięcie. W przypadku spraw o przyznanie wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej nie przysługuje skarga kasacyjna.

Na koniec kilka słów podsumowania

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia opiekunowi prawnemu jest dość często pobieranym pismem ze względu na możliwość otrzymania wynagrodzenia opiekunowi prawnemu. Wynagrodzenie może mieć postać jednorazową lub wypłacaną okresowo, czyli np. co miesiąc.

Opiekun prawny ma więc możliwość wyboru sposobu wypłaty wynagrodzenia.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór wniosku o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-wniosku-o-wynagrodzenie-dla-opiekuna-prawnego-przyklad
Wzór wniosku o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego
17