Wniosek o zwolnienie z funkcji opiekuna prawnego – wzór

17 

Opiekun prawny ma za zadanie dbać o osobę potrzebującą wsparcia, chronić jej interesy, reprezentować ją przed osobami trzecimi i urzędami, a także czuwać nad nią tak, aby nie wyrządziła szkody w swoim otoczeniu.

Ponieważ pełnienie funkcji opiekuna prawnego jest bardzo odpowiedzialnym, a nierzadko również niezwykle wymagającym zadaniem, wiele osób zastanawia się, czy można oraz w jaki sposób zrezygnować z pełnienia funkcji opiekuna prawnego. Czy rezygnacja z bycia opiekunem prawnym jest możliwe? jak taką rezygnację napisać?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma przygotowaliśmy gotowy wzór rezygnacji z funkcji opiekuna prawnego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kim jest opiekun prawny?

W polskim prawie mówi się o opiekunie prawnym dla osoby niepełnoletniej oraz o opiekunie prawnym dla osoby ubezwłasnowolnionej. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dla dziecka ustanawia się opiekuna prawnego, jeśli jego rodzice nie są znani lub nie przysługuje im władza rodzicielska. Sąd ustanawia również opiekę prawną nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, na przykład nad osobą starszą czy niepełnosprawną. 

Opiekun prawny ma za zadanie chronić interesy finansowe, prawne i osobiste podopiecznego. Powinien też dbać o jego potrzeby życiowe oraz majątek. Jego główne obowiązki to zatem:

 • ochrona praw osoby ubezwłasnowolnionej/małoletniej,
 • zabezpieczenie interesów społecznych podopiecznego,
 • zapewnienie podopiecznemu opieki zdrowotnej,
 • reprezentowanie podopiecznego przed osobami trzecimi i urzędami,
 • składanie oświadczeń w imieniu podopiecznego,
 • dbanie o potrzeby życiowe podopiecznego. 

Warto wspomnieć, że w pierwszej kolejności opiekunem prawnym dla osoby ubezwłasnowolnionej zostaje zawsze małżonek lub inny członek rodziny. Dopiero w przypadku braku takich osób sąd może wybrać na opiekuna osobę obcą.

Zasadniczo, opiekun prawny za pełnienie swojej funkcji nie otrzymuje wynagrodzenia, chyba że związane z opieką obowiązki są wyjątkowo wymagające. W takim przypadku można złożyć wniosek o wynagrodzenie okresowe lub jednorazowe. Wynagrodzenie dla opiekuna jest pokrywane z dochodów lub majątku podopiecznego. W przypadku braku dostatecznych środków wypłaca się je ze środków publicznych.

Czy można zrezygnować z funkcji opiekuna prawnego?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego art. 598, 

§ 1. Sąd opiekuńczy może wymierzyć grzywnę osobie, która uchyla się od objęcia opieki.

§ 2. Sąd opiekuńczy może wymierzyć grzywnę opiekunowi, który nie wykonuje zarządzeń sądu opiekuńczego. Jeżeli zarządzenie zostanie wykonane, grzywna jeszcze nie uiszczona może być umorzona.

Nie oznacza to jednak, że rezygnacja z bycia opiekunem prawnym nie jest możliwa. O możliwości uzyskania zwolnienia z funkcji opiekuna prawnego informują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w brzmieniu:

Art.  169.  [Zwolnienie z opieki]

§  1.  Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może na żądanie opiekuna zwolnić go z opieki.

§  2.  Sąd opiekuńczy zwolni opiekuna, jeżeli z powodu przeszkód faktycznych lub prawnych opiekun jest niezdolny do sprawowania opieki albo dopuszcza się czynów lub zaniedbań, które naruszają dobro pozostającego pod opieką.

§  3.  Jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowił inaczej, opiekun obowiązany jest prowadzić nadal pilne sprawy związane z opieką aż do czasu jej objęcia przez nowego opiekuna.

Zatem jak zrezygnować z funkcji opiekuna prawnego? Zasadniczo, funkcja opiekuna prawnego może wygasnąć, jeśli opiekun nie jest zdolny do sprawowania opieki nad podopiecznym lub dopuszcza się czynów, które naruszają dobro podopiecznego. Z funkcji opiekuna można też zrezygnować z własnej inicjatywy.

W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek i uzasadnić go „ważnymi powodami”. Takie ważne powody powinny wskazywać na okoliczności, które sprawiają, że dalsze sprawowanie opieki jest niemożliwe lub, że pełnienie funkcji opiekuna stało się dla niego zbyt uciążliwe. 

Jak napisać wniosek o zwolnienie z funkcji opiekuna?

Wniosek o zwolnienie z funkcji opiekuna prawnego należy kierować do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie. Jest to wniosek nieodpłatny. Do przygotowania pisma warto wykorzystać sprawdzony, gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zwolnienie z funkcji opiekuna prawnego, który uwzględnia wszystkie wymagane elementy formalne. 

Jak natomiast uzasadnić wniosek? Jak zostało wspomniane, podstawą do zwolnienia opiekuna prawnego z jego funkcji muszą być tak zwane ważne powody. Przykłady zasadnych argumentów można znaleźć w orzecznictwie.

Zasadniczo, wiążą się one z okolicznościami, które sugerują, iż osoba ustanowiona opiekunem nie będzie w stanie wywiązywać się ze swoich obowiązków. W praktyce mowa tu o takich przyczynach rezygnacji jak:

 • zły stan zdrowia,
 • podeszły wiek,
 • ułomność fizyczna, 
 • wyjątkowe obciążenie obowiązkami rodzinnymi/zawodowymi.

Jeśli sąd nie wyrazi zgody na zwolnienie opiekuna z jego funkcji, warto pamiętać o możliwości złożenia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał orzeczenie. Czas na złożenie apelacji to 14 dni, licząc od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. 

Co ważne, w przypadku zwolnienia opiekuna z jego funkcji, należy pamiętać o obowiązku dalszego prowadzenia ważnych spraw podopiecznego do momentu ustanowienia nowego opiekuna prawnego i przejęcia przez niego tychże  obowiązków – chyba że sąd postanowi inaczej.

Na koniec

Wygaśnięcie funkcji opiekuna prawnego następuje jedynie w trzech usprawiedliwionych przypadkach:

 • zwolnienie z funkcji opiekuna prawnego na jego wniosek,
 • zwolnienie z funkcji opiekuna z urzędu za dopuszczenie się czynów naruszających dobro podopiecznego,
 • zwolnienie z funkcji opiekuna z urzędu ze względu na niemożność dalszego sprawowania opieki, czyli w przypadkach, w których pełnienie funkcji opiekuna stało się dla niego zbyt uciążliwe.

Następstwem zwolnienie opiekuna z pełnienia przez niego tej funkcji jest konieczność powołania nowego opiekuna. Jednak mając na względzie dobro konkretnego podopiecznego, do czasu objęcia opieki nad podopiecznym przez nowego opiekuna, dotychczasowy opiekun obowiązany jest pełnić tę rolę.

Szczegóły dotyczące terminów i zakresu opieki wynikać będą z postanowienia sądu opiekuńczego.

Podsumowując, sąd z ważnych powodów może zwolnić opiekuna z jego dotychczasowych obowiązków, to co uzasadniałyby zwolnienie opiekuna z pełnienia jego funkcji, to własna wola opiekuna lub przeszkody które wystąpiły na drodze do opieki nad podopiecznym.

wniosek-o-zwolnienie-z-funkcji-opiekuna-prawnego-wzor
Wniosek o zwolnienie z funkcji opiekuna prawnego - wzór
17