Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – wzór

17 

Jak napisać zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności? Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dłużnik ma prawo złożyć zażalenie na sądowe postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

Może skorzystać z tego instrumentu w sytuacji, gdy uważa, że wszczęcie wobec niego egzekucji komorniczej przebiegło niezgodnie z obowiązującymi procedurami i jest w stanie udowodnić swoje stanowisko.

W jakim terminie należy wnieść zaskarżenie klauzuli wykonalności do sądu oraz jak poprawnie je przygotować?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór zażalenia– które zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czemu służy nadanie klauzuli wykonalności?

Klauzula wykonalności jest aktem sądu, w którym stwierdza on, że dany tytuł egzekucyjny, czyli, np. prawomocne orzeczenie sądu, zawarta przed sądem umowa czy akt notarialny, jest prawomocny i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Uzyskanie klauzuli wykonalności tytułu egzekucyjnego jest więc warunkiem, którego spełnienie pozwala wierzycielowi skierować daną sprawę do komornika w celu zaspokojenia swoich roszczeń wobec dłużnika.

Jak nadawana jest klauzula wykonalności?

Co do zasady klauzula wykonalności jest nadawana przez sąd, rzadziej referendarza sądowego, na wniosek wierzyciela. W określonych przypadkach, np. w odniesieniu do tytułów zasądzających roszczenie alimentacyjne lub świadczenia dla pracownika, dochodzi do nadania klauzuli wykonalności z urzędu.

Klauzulę wykonalności nadaje sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła lub toczy. Sąd drugiej instancji będzie sądem właściwym do złożenia zaskarżenia, jeżeli wcześniej trafiły tam już akta sprawy.

Postanowienie sądu stwierdzające wykonalność tytułu egzekucyjnego wydawane jest na posiedzeniu niejawnym i nie doręcza się go dłużnikowi egzekucyjnemu.

W jaki sposób informuje się dłużnika o nadaniu klauzuli?

Dłużnik dowiaduje się o tym, że wierzyciel uzyskał przeciw niemu tytuł egzekucyjny dopiero w momencie otrzymania zawiadomienia, że komornik zajął jego rachunek celem przeprowadzenia egzekucji. Taki przebieg procedury ma na celu uniemożliwienie osobie zadłużonej podjęcie działań służących ukryciu majątku.

Dłużnik chcący poznać szczegółowe okoliczności nadania klauzuli wykonalności może skierować do sądu wniosek o dostarczenie uzasadnienia postanowienia w tej sprawie.

Środkiem obrony dłużnika na tym etapie postępowania jest zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

Jak zaskarżyć postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności?

Zgodnie z art. 795 k.p.c., na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności dłużnikowi przysługuje zażalenie. Pismo takie powinien on skierować do właściwego sądu w terminie:

  • 7 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji przez komornika sądowego,
  • 7 dni od dnia doręczenia mu uzasadnienia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, jeśli o takie uzasadnienie wnioskował.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że złożenie zażalenia nie wstrzymuje toku egzekucji komorniczej. Chcąc uniknąć dalszego pobierania kwot, dłużnik musi w zażaleniu zawrzeć wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpoznania przez sąd przedmiotowego zażalenia.

Kiedy można wystosować zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności?

Zaskarżenie jest instrumentem służącym obronie przed nieuzasadnioną egzekucją, ale może zostać wykorzystane tylko, jeśli dłużnik ma podstawy, by podnieść zarzuty o charakterze formalnym, tj. wskazujące na niezgodne z przepisami nadanie klauzuli wykonalności przez sąd.

W większości przypadków zaskarżenie klauzuli wykonalności ma miejsce, gdy orzeczenie sądu nie zostało prawidłowo doręczone stronie (np. nadano je na nieaktualny adres bądź błędnie podano dane odbiorcy przesyłki).

W sytuacji, gdy dłużnik nie miał obiektywnie możliwości zapoznania z dotyczącym go np. nakazem zapłaty, to uznaje się go za nieprawomocny, a takiemu nie można nadać klauzuli wykonalności.

Jak złożyć zażalenie na klauzulę wykonalności?

W zażaleniu na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności muszą się znaleźć wszystkie elementy formalne przewidziane dla tego typu pisma, ale jego istotą jest przekonujące uzasadnienie.

W tym – jak już wspomniano – należy przywołać argumenty wskazujące na niezgodne z obowiązującymi przepisami nadanie klauzuli wykonalności przez sąd, czyli np. zaznaczenie, że orzeczenie sądu nie zostało doręczone na prawidłowy adres.

Co istotne, zażalenie na zaskarżone postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności należy udowodnić, załączając stosowne dokumenty.

Mogą być nimi m.in. dokumenty urzędowe, np. zaświadczenie potwierdzające zameldowanie pod nowym adresem lub umowa najmu mieszkania czy umowa o pracę, w której wskazano aktualny adres.

W sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie wykazać zmiany miejsca zamieszkania za pomocą dokumentów, istnieje możliwość powołania się na dowody osobowe, czyli zeznania świadków – rodziny, przyjaciół, sąsiadów – lub własne wyjaśnienia.

Co po złożeniu zażalenia?

Gdy orzekający w tej sprawie sąd uzna, iż zażalenie jest zasadne, dochodzi do uchylenia postanowienia sądu o nadaniu klauzuli wykonalności. Nieprawomocne orzeczenie sąd doręcza wówczas na prawidłowy adres dłużnika.

Warto jednak pamiętać, że uzyskanie uchylenia klauzuli wykonalności nie oznacza ostatecznego rozwiązania sprawy – nadal istnieje bowiem tytuł egzekucyjny w postaci nakazu zapłaty czy wyroku.

Ten może zostać uchylony – podobnie jak klauzula – w przypadku wystąpienia błędów proceduralnych.

Jednym z najczęstszych jest sytuacja, w której pozwany nie skorzystał z przysługujących mu środków odwoławczych tylko dlatego, że nie otrzymał korespondencji sądowej informującej o toczącym się w jego sprawie postępowaniu.

Jeśli dłużnik – na skutek formalnych nieprawidłowości –  dowiaduje się o sprawie sądowej dopiero po wszczęciu egzekucji przez komornika, powinien bezzwłocznie wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia zaskarżenia, a następnie skorzystać z tego prawa.

Jeżeli natomiast chce wstrzymać dalsze pobieranie środków przez komornika, to musi też pamiętać, by – występując już z zaskarżeniem –  dodatkowo złożyć wniosek o zabezpieczenie tj. zawieszenie egzekucji do czasu rozpoznania przez sąd wniosku.

Podsumowanie informacji

W wyniku rozpoznania zażalenia, sąd może zawiesić postępowanie egzekucyjne, aby jednak doprowadzić do takiego stanu rzeczy – dłużnik będący stroną w postępowaniu, musi złożyć stosowne zażalenie w sądzie.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zażalenia, który zakupisz na samej górze.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zazalenie-na-postanowienie-o-nadaniu-klauzuli-wykonalnosci-wzor
Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności - wzór
17