Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie (bezdzietni)

Poniżej zamieszczam gotowy wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie – gdy nie macie dzieci. Wzór zawiera konieczne i niezbędne elementy oraz przykładową sytuację, która pomoże Ci lepiej ustalić, jak napisać pozew o rozwód w swojej indywidualnej sprawie i do jakich elementów wystarczy się ograniczyć, a jakich nie wolno pomijać. Gotowy wzór pobierzesz poniżej:

Warto również zapoznać się z artykułami dotyczącymi orzekania rozwodu co do zasady, gdzie dowiesz się z wyjaśnień adwokata, o czym musi rozstrzygnąć sąd rozpatrujący pozew rozwodowy i jakie warunki muszą być spełnione, aby sąd w ogóle orzekł rozwód, czyli co musi być zawarte w pozwie sporządzonym osobiście lub przez adwokata i o co będzie pytał sąd na rozprawie.


………………….., dnia …………………. roku

Sąd Okręgowy w …………………………

III Wydział Cywilny Rodzinny

Powódka : Imię Nazwisko

PESEL …………………….

adres……………………….

Pozwany: Imię Nazwisko

PESEL …………………….

adres……………………….

Pozew o rozwód (wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie)

W imieniu własnym …………………………………………

UZASADNIENIE

……………………………………………………………………………….

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że między stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a dalsze utrzymywanie związku jest bezcelowe i nie leży w interesie społecznym.

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak w petitum.

………………..podpis…………………

Załączniki:

– odpis pozwu wraz z załącznikami, (czyli do sądu składamy łącznie dwa egzemplarze pozwu o rozwód i  kserokopie załączników, tj. załączonych dokumentów np. akt małżeństwa)

– odpis skrócony aktu małżeństwa z uiszczoną opłatą skarbową,

– dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu (600 zł).

Ewentualnie wniosek o zwolnienie z opłaty od pozwu o rozwód wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym i dochodach.


Przedstawiony powyżej wzór pozwu o rozwód zawiera tylko szczątkowe dane, całość pozwu wraz z uzasadnieniem znajdziesz w przygotowanym przez nas wzorze, który można zakupić powyżej.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.