Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie (bezdzietni)

Poniżej zamieszczam gotowy wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie – gdy nie macie dzieci. Wzór zawiera konieczne i niezbędne elementy oraz przykładową sytuację, która pomoże Ci lepiej ustalić, jak napisać pozew o rozwód w swojej indywidualnej sprawie i do jakich elementów wystarczy się ograniczyć, a jakich nie wolno pomijać. Gotowy wzór pobierzesz poniżej:

Warto również zapoznać się z artykułami dotyczącymi orzekania rozwodu co do zasady, gdzie dowiesz się z wyjaśnień adwokata, o czym musi rozstrzygnąć sąd rozpatrujący pozew rozwodowy i jakie warunki muszą być spełnione, aby sąd w ogóle orzekł rozwód, czyli co musi być zawarte w pozwie sporządzonym osobiście lub przez adwokata i o co będzie pytał sąd na rozprawie.


Lublin, dnia 11 maja 2015 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie

III Wydział Cywilny Rodzinny

Powódka : Imię Nazwisko

PESEL …………………….

adres……………………….

Pozwany: Imię Nazwisko

PESEL …………………….

adres……………………….

Pozew o rozwód (wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie)

W imieniu własnym wnoszę o rozwiązanie małżeństwa zawartego dnia …………………… października roku ……………. roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie za nr aktu małżeństwa nr ……………………  między ………………………………… a ……………………….. przez rozwód bez orzekania o winie.

UZASADNIENIE

Strony zawarły związek małżeński w dniu ……………………….  2008 roku w Lublinie.

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa.

Strony nie maja małoletnich dzieci.

Strony nie zawierały umowy małżeńskiej majątkowej.

Pożycie stron początkowo układało się dobrze, jednakże dość szybko okazało się, że strony mają zupełnie odmienne charaktery, system wartości i oczekiwania względem siebie oraz wspólnych planów.

Z czasem różnice charakterów i zachowań pogłębiły się. Strony zaczęły oddalać się od siebie, uczucie słabło i w końcu doszło do tego, że strony zaczęły się traktować jak zupełnie obcy sobie ludzie.

Od około dwóch lat nie istnieje między stronami żadna więź gospodarcza, fizyczna ani uczuciowa. Uczucia niegdyś łączące strony wygasły.

Powódka nie kocha pozwanego i nie dostrzega możliwości tworzenia dalej wspólnie związku.

Strony mają wspólne mieszkanie, w którym ostatnio wspólnie zamieszkiwały.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że między stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a dalsze utrzymywanie związku jest bezcelowe i nie leży w interesie społecznym.

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak w petitum.

………………..podpis…………………

Załączniki:

– odpis pozwu wraz z załącznikami, (czyli do sądu składamy łącznie dwa egzemplarze pozwu o rozwód i  kserokopie załączników, tj. załączonych dokumentów np. akt małżeństwa)

– odpis skrócony aktu małżeństwa z uiszczoną opłatą skarbową,

– dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu (600 zł).

Ewentualnie wniosek o zwolnienie z opłaty od pozwu o rozwód wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym i dochodach.


Przedstawiony powyżej wzór pozwu o rozwód zawiera fikcyjne dane i hipotetyczną sytuację.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.