Pozew o rozwód za porozumieniem stron – wzór

17 

Jak napisać pozew o rozwód za porozumieniem stron, aby spełniał on wszystkie formalne wymagania i jednocześnie był skutecznym pismem, dzięki któremu orzeczenie rozwodu za porozumieniem stron przebiegnie w możliwie najkrótszym czasie, bez postępowania dowodowego?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pozwu rozwodowego za porozumieniem stron, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Na czym polega rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód bez orzekania o winie jest propozycją dla osób, które chcą w dosyć krótkim czasie, bo często nawet i na pierwszej rozprawie i w sposób ugodowy zakończyć małżeństwo. Sąd wówczas nie rozpatruje tego, kto jest winny rozpadu małżeństwa.

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron wszelkie szczegóły, takie jak na przykład opieka nad dziećmi czy podział majątku ustalane są przed rozprawą między małżonkami, czy też reprezentującymi ich adwokatami.

Aby uzyskać rozwód za porozumieniem stron, należy przede wszystkim przygotować pozew o rozwód, w którego treści musimy wykazać, że spełnione zostały przesłanki ustawowe, a między małżonkami wygasły więzi:

  • duchowa,
  • fizyczna,
  • oraz gospodarcza.

[rada]Podstawowym warunkiem uzyskania rozwodu za porozumieniem stron – jest całkowite i trwałe ustanie więzi pomiędzy małżonkami.[/rada]

Procedura przebiegu rozwodu za porozumieniem stron

W postępowaniu rozwodowym sąd bada czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a zatem czy ustały pomiędzy małżonkami więzi: fizyczna, emocjonalna i  gospodarcza oraz czy rozpad ten ma charakter trwały i brak jest widoków, aby małżeństwo funkcjonowało jeszcze w przyszłości.

Co istotne, sąd nie będzie orzekał winy wyłącznie w  sytuacji, gdy oboje małżonkowie w toku postępowania sądowego złożą wniosek o  nieorzekanie o winie.

Na gruncie obowiązujących przepisów w postępowaniu rozwodowym sąd jednak nie miarkuje winy, a zatem nie bada, który z małżonków przyczynił się bardziej, a  który mniej do rozpadu małżeństwa, jeżeli drugi z małżonków choć trochę przyczynił się do rozpadu pożycia, sąd orzeka winę obydwojga małżonków.

Należy wiedzieć, że nie istnieje jeden wzór, którym można się sugerować, tworząc pozew rozwodowy. Należy jednak wskazać, że niektóre elementy są obligatoryjne i muszą znaleźć się w tym dokumencie. Pierwsza część pozwu obejmuje dane pozwanego i powoda takie jak imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania.

Trzeba także wpisać datę i miejsce napisania pozwu oraz wskazać sąd, do którego dokument jest kierowany. W drugiej części trzeba zamieścić wniosek o rozwód za porozumieniem stron, a w trzeciej uzasadnienie pozwu.

Uzasadnienie powinno obejmować przyczyny, dla których występuje się o rozwód i informacje dotyczące daty oraz miejsca zawarcia związku małżeńskiego.

W przypadku posiadania przez małżeństwo dzieci, w  dokumencie trzeba też określić kwotę alimentów i podać informacje dotyczące opieki nad nimi. Konieczne jest też dołączenie załączników oraz odpis skrócony aktu urodzenia dzieci.

Pozew o rozwód za porozumieniem stron trzeba złożyć do sądu okręgowego znajdującego się w pobliżu miejsca zamieszkania małżonków, o ile jedna ze stron nadal tam przebywa.

Ile trwa rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód bez orzekania o winie trwa znacznie krócej, jeśli w małżeństwie nie pojawiły się wspólne dzieci. W tym wypadku nie dochodzi do negocjacji dotyczących opieki nad dzieckiem, ustalania alimentów i kontaktów z małoletnim. Wszelkie kwestie formalne wpływają na długość postępowania sądowego.

Mowa tutaj o alimentach na dziecko, bowiem wówczas małżonkowie powinni sami ustalić między sobą ich wysokość, jak i sposób płatności i ich termin. W przypadku zgody małżonków małżeństwo udaje zakończyć się już na pierwszej bądź drugiej rozprawie.

Rozwód bez orzekania to dużo szybsze wydanie wyroku, często wystarczy jeden termin rozprawy, aby Sąd rozwiązał małżeństwo, co pozwala uniknąć wieloletniego procesu. Nie jest konieczne wyznaczanie dodatkowych rozpraw celem przesłuchania świadków.

Sąd nie będzie badał przyczyn rozpadu małżeństwa i tego, kto jest winny. Jednak nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: ile trwa cała procedura. Zależne jest to choćby od ilości spraw rozwodowych w danym sądzie, co jest kwestią losową i indywidualną.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

Na koszty postępowania rozwodowego składa się opłata od pozwu w wysokości 600 zł oraz jeżeli korzystamy z pomocy profesjonalnego pełnomocnika opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł, jak również koszt wynagrodzenia pełnomocnika (zazwyczaj indywidualnie uzgadniany z wybranym przez nas adwokatem lub radcą prawnym).

Rozwód za porozumieniem stron – dzieci

Co w przypadku posiadania dzieci? Rozwód za porozumieniem stron nie wpływa na możliwość dochodzenia oraz wysokość alimentów dla dzieci stron. W sytuacji, gdy małżonkowie posiadają wspólnie małoletnie dzieci – w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga także kwestie władzy rodzicielskiej, kontaktów z  dzieckiem oraz alimentów.

Na zgodny wniosek stron sąd może zaniechać orzekania o  kontaktach z dzieckiem. Najczęściej wraz z decyzją o rozstaniu i złożeniu pozwu rozwodowego rodzice podpisują także porozumienie rodzicielskie, w którym w drodze pisemnej umowy ustalają aspekty wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i alimentów.

Porozumienie to jest istotnym wyznacznikiem dla sądu w przedmiocie uregulowania sytuacji prawnej dziecka po rozwodzie rodziców. W braku porozumienia o  władzy rodzicielskiej, kontaktach i wysokości alimentów rozstrzyga sąd.

Rozwód za porozumieniem stron – alimenty

Z rozstrzygnięciem, który z  małżonków ponosi winę w rozpadzie małżeństwa, wiążą się także konsekwencje finansowe. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania przez okres pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

Konieczne tu jest jednak zaistnienie przesłanki niedostatku, a zatem sytuacja zaistnienia choroby, utraty pracy, braku środków na zaspokojenie swoich nawet podstawowych potrzeb życiowych.

W sytuacji natomiast, gdy jeden z  małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może orzec obowiązek przyczyniania się do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, nawet jeśli ten nie znajduje się w niedostatku, w tym przypadku wystarczającym jest bowiem samo pogorszenie sytuacji materialnej wskutek rozwodu.

[pomoc]Obowiązek alimentacyjny małżonka, który został uznany za winnego rozpadu wygasa, gdy małżonek niewinny wstąpi w nowy związek małżeński.[/pomoc]

Co jeszcze ważne, alimenty na żonę lub męża mogą zostać przedłużone (po 5 latach) w wyjątkowych okolicznościach, na podstawie orzeczenia sądu. O jakich okolicznościach mowa? np. wskutek wypadku, który spowodował niezdolność do pracy.

Rozwód za porozumieniem stron – podział majątku

Czy możliwy jest pozew o rozwód za porozumieniem stron z podziałem majątku? Warto pamiętać, iż jeżeli małżonkowie zamieszkują wspólnie, w sprawie rozwodowej w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga także o sposobie korzystania z mieszkania lub domu jednorodzinnego. W tym zakresie jednak sąd nie rozstrzyga kwestii własności lokalu, ani też, co do zasady nie dokonuje podziału majątku wspólnego.

Choć przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość dokonania podziału majątku w wyroku rozwodowym, jeżeli któryś z małżonków złoży taki wniosek, to jednak w  praktyce w wyniku sprawy rozwodowej sąd dokonuje takiego podziału niezwykle rzadko.

[pomoc]Warunkiem jest bowiem przesłanka, iż przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu sądowym, czyli że orzekanie o podziale majątku nie przedłuży zbytnio postępowania rozwodowego. Między małżonkami powinna więc panować zgoda co do wartości i składu majątku wspólnego, a także sposobu jego podziału.[/pomoc]

W praktyce znacznie częściej niż fakt rozkładu pożycia, czy kontaktów z dzieckiem (sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej) pomiędzy małżonkami sporne pozostają kwestie finansowe, dlatego też podział majątku dokonywany jest w odrębnym postępowaniu przed sądem rejonowym, dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania rozwodowego.

Na koniec:

Postępowanie rozwodowe na zgodne żądanie małżonków oznacza całkowite pominięcie przez sąd przyczyny rozpadu małżeństwa, sąd nie orzeka więc o winie któregokolwiek z małżonków.

Nie ma tu więc zastosowania Art. 57. – Wina rozkładu pożycia – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który jasno mówi, że:

§ 1.Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.

§ 2.Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Pomimo tego, iż małżonkowie zgodnie ustalili, że więzi między nimi ustały (więź fizyczna, duchowa i gospodarcza), sąd będzie musiał przesłuchać małżonków celem ustalenia, że faktycznie zupełny rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił.

Co bardzo istotne w przypadku posiadania dzieci – aby sprawa rozwodowa zakończyła się na pierwszej rozprawie, małżonkowie powinni zgodnie ustalić kwestie związane z dziećmi, czyli powinni przekazać sądowi porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem lub dziećmi.

Porozumienie takie to nic innego jak: rodzicielski plan wychowawczy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pozew o rozwód za porozumieniem stron – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pozew-o-rozwod-za-porozumieniem-stron-wzor-pdf-doc
Pozew o rozwód za porozumieniem stron - wzór
17