Skarga na nieetyczne zachowanie adwokata wzór

17 

Jak napisać skargę na nieetyczne zachowanie adwokata? Jeśli zachowanie adwokata stoi w jawnej sprzeczności z zasadami etyki adwokackiej, osoba poszkodowana powinna złożyć skargę do organu sprawującego nadzór nad adwokatami, czy aplikantami adwokackimi.

Zgodnie z przepisami prawa o adwokaturze, postępowanie sprzeczne z przepisami, z zasadami etyki czy naruszenie godności zawodu, a także naruszenie obowiązków zawodowych to sytuacje, w których adwokat powinien ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną, taką jak kara upomnienia czy nagany. Jak napisać i gdzie złożyć skargę na adwokata?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi na nieetyczne zachowanie adwokata, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Gdzie złożyć skargę na adwokata?

Wiele osób nie wie, gdzie można złożyć skargę na adwokata, dlatego już na wstępie warto wskazać, że skargę tego typu wnosi się do Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej (w skrócie O.R.A.). Jak zostało wspomniane, takie pismo może dotyczyć:

 • naruszenia obowiązków zawodowych adwokata,
 • postępowania sprzecznego z prawem,
 • postępowania sprzecznego z zasadami etyki i godności zawodu adwokata.

Co istotne, skarga na adwokata do O.R.A musi zostać zaadresowana do tej okręgowej rady adwokackiej, do której należy dany adwokat.

Warto pamiętać również, że skarga skierowana bezpośrednio do rady adwokackiej nie zawsze jest konieczna. Kancelarie adwokackie powinny posiadać bowiem własne procedury przyjmowania skarg. Taki tryb złożenia skargi na adwokata jest o wiele przystępniejszy dla osoby poszkodowanej.

Kancelaria wydaje potwierdzenie otrzymania wniesionej skargi i ma obowiązek udzielić odpowiedzi na skargę w terminie 28 dni. W tym czasie adwokat, którego skarga dotyczy, może poprosić wnoszącego skargę o rozmowę, aby omówić zarzuty kierowane przeciwko niemu w treści skargi.

Należy wiedzieć przy tym, że skarga na nieetyczne zachowanie adwokata musi zostać złożona w odpowiednim terminie. Poszkodowany powinien wnieść pismo w ciągu 6 miesięcy od dnia zaprzestania korzystania z usług adwokata lub od dnia stwierdzenia, że zachowanie adwokata budzi jego zastrzeżenia.

Jeśli skarga do kancelarii adwokackiej zostanie rozpatrzona niezgodnie z oczekiwaniami poszkodowanego, może on w dalszej kolejności skierować następną skargę do rady adwokackiej.

Jaka może być przyczyna złożenia skargi na adwokata?

Pisemna skarga do izby adwokackiej musi być uzasadniona. Skarżący powinien opisać w niej dokładnie, jakie zarzuty kieruje przeciwko danemu adwokatowi. Czasami przyczyną złożenia skargi jest ogólne niezadowolenie z jakości świadczonych usług, a innym razem samo zachowanie adwokata.

Skarga na pracę adwokata może dotyczyć:

 • nieuzasadnionego opóźniania sprawy,
 • nieodpowiadania na próby kontaktu ze strony klienta,
 • nieudzielania klientowi informacji,
 • udzielania klientowi informacji niepełnych, nierzetelnych,
 • nie oddania klientowi dokumentów na jego żądanie.

Skarga na zachowanie adwokata może zaś dotyczyć:

 • niewłaściwego wykorzystania środków klienta,
 • podejrzenia nieuczciwości,
 • zajmowania się tą samą sprawą w imieniu klienta i innych osób, których interesy są sprzeczne.

Każdy adwokat ma obowiązek przestrzegania zapisów Kodeksu Etyki Adwokackiej. Rozdział V tego kodeksu określa dokładnie, jaki stosunek do klientów powinien mieć każdy adwokat. Jeśli pracownik kancelarii nie stosuje się do tych przepisów, można złożyć na niego skargę. Lista obowiązków, nakazów i zakazów nakładanych na adwokatów jest długa. Najważniejsze z nich to:

 • obowiązek informowania klienta o biegu sprawy, o postępach, o wynikach,
 • obowiązek obrony interesów klienta,
 • obowiązek dokładnego rozliczania się z klientem,
 • obowiązek poinformowania klienta o wysokości honorarium dla adwokata, a także o sposobie jego wyliczania,
 • obowiązek dążenia do rozstrzygnięć, które pozwolą obniżyć koszty ponoszone przez klienta,
 •  zakaz reprezentowania klientów o sprzecznych interesach,
 • zakaz podejmowania spraw prowadzonych przeciwko osobom bliskim,
 • zakaz podejmowania spraw klientów, z którymi adwokat ma zatarg osobisty,
 • nakaz wydawania dokumentów na żądanie klienta,
 • zakaz uzależniania wydania dokumentów od faktu uregulowania należności.

Jak napisać skargę na adwokata?

Skarga na adwokata do izby adwokackiej to pismo o charakterze formalnym. Dokument musi zawierać zatem szereg niezbędnych informacji, w tym:

 • datę i miejsce wniesienia skargi,
 • dane skarżącego,
 • dane adresata skargi,
 • dane adwokata, którego skarga dotyczy,
 • odpowiedni tytuł pisma,
 • treść skargi, czyli opis sytuacji,
 • określenie żądań skarżącego,
 • podpis skarżącego.

Skarga do rady adwokackiej może zostać wniesiona bez żadnych opłat.

Czym skutkuje skarga na adwokata?

Wniesienie skargi na adwokata prowadzi do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Jeśli postępowanie to wykaże, że adwokat faktycznie złamał przepisy czy zachował się nieetycznie, sprawę będzie prowadził sąd dyscyplinarny. Organ ten może zdecydować o nałożeniu na adwokata kary:

 • upomnienia,
 • nagany,
 • kary pieniężnej w wysokości od 5-krotnej do 50-krotnej podstawowej składki izbowej,
 • zawieszenia w czynnościach zawodowych na okres od 3 miesięcy do 5 lat,
 • wydalenia z adwokatury, co wiąże się ze skreśleniem adwokata z listy adwokatów bez prawa do ubiegania się o ponowny wpis (w przypadku kary wymierzonej wobec aplikanta brak możliwości ubiegania się o ponowny wpis obowiązuje przez okres 10 lat).

Sąd dyscyplinarny może zdecydować także o nałożeniu na adwokata obowiązku przeproszenia poszkodowanego. Dodatkową karą dla adwokata bywa również zakaz wykonywania patronatu na okres od jednego roku do 5 lat.

Na co skarżą się klienci adwokatów?

Warto wspomnieć również, czego dotyczy najwięcej skarg na adwokatów. Klienci najczęściej skarżą się na brak wniesienia środka odwoławczego przez adwokata. Należy pamiętać przy tym, że adwokat nie jest w stanie spełniać wszystkich oczekiwań klienta w terminie, który będzie dla niego zadowalający. Jest bowiem ograniczony przepisami (wymogami ustawowymi).

Z oczywistych względów klienci często składają skargi również na adwokatów, którzy nie pomogli im uniknąć przegrania sprawy sądowej. Argumentami, na jakie się powołują, są między innymi powoływanie nieodpowiednich świadków czy nieetyczne postępowanie adwokata.

Często też skarga na adwokata składana jest, gdy adwokat postanawia udzielić pomocy prawnej stronie przeciwnej, jest to oczywiście niezgodne z § 22 pkt 1 kodeksu etyki adwokackiej.

Co ciekawe, adwokaci składają także skargi wzajemne – adwokat na adwokata – z powodu przejmowania swoich klientów.

Podsumowanie materiału

Najważniejszy przepis dotyczący etyki adwokackiej:

Kodeks Etyki Adwokackiej

§ 1. Przestrzeganie norm etycznych i godności zawodu

1. Zasady etyki adwokackiej wynikają z norm etycznych przystosowanych do zawodu adwokata.

2. Naruszeniem godności zawodu adwokackiego jest takie postępowanie adwokata, które mogłoby go poniżyć w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do zawodu.

3. Obowiązkiem adwokata jest przestrzegać norm etycznych oraz strzec godności zawodu adwokackiego.

4. Obowiązkiem adwokata wykonującego zawód za granicą jest przestrzeganie norm zawartych w niniejszym kodeksie, jak również norm etyki adwokackiej obowiązujących w kraju goszczącym.

skarga-na-nieetyczne-zachowanie-adwokata-wzor
Skarga na nieetyczne zachowanie adwokata wzór
17