Skarga na Radcę Prawnego do Izby – wzór

17 

Jak napisać skargę na radcę prawnego? Podobnie jak sędzia czy adwokat, radca prawny musi postępować zgodnie z zasadami etyki – etyki radców prawnych. Jeśli radca zachowuje się w sposób sprzeczny z prawem czy z godnością zawodu, klient może złożyć na niego skargę do OIRP, czyli Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Co ciekawe, taka skarga może dotyczyć nie tylko obowiązków zawodowych, ale również życia prywatnego radcy, ponieważ ma on obowiązek postępować na co dzień w sposób „ponadstandardowy”.

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie skargi na Radcę Prawnego – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie zachowania radcy prawnego można zaskarżyć?

Skarga na radcę prawnego to najczęściej skarga na nieetyczne zachowanie radcy prawnego, czyli na działanie niezgodne z postanowieniami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Zgodnie z treścią tego dokumentu, radca prawny powinien:

 • kierować się dobrem klienta, 
 • chronić prawa klienta,
 • postępować lojalnie wobec klienta,
 • działać niezależnie, czyli nie ulegać naciskom zewnętrznym, nie kierować się własnymi interesami,
 • przestrzegać obowiązków zawodowych bez względu na to, czy spełni w ten sposób oczekiwania klienta,
 • dochowywać tajemnicy zawodowej, 
 • unikać działań, które dyskredytują zawód radcy prawnego w opinii publicznej,
 • dbać o godność zawodu także w życiu prywatnym,
 • wykonywać swoje czynności starannie, sumiennie i profesjonalnie,
 • odmawiać lub rezygnować z prowadzenia spraw, do których nie ma odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,
 • traktować klientów z szacunkiem,
 • zachowywać powściągliwość w relacjach ze stronami i uczestnikami postępowania. 

Skarga na radcę prawnego do Izby Radców Prawnych może dotyczyć zatem zachowania, postępowania radcy w życiu zawodowym i publicznym, ale nie może wiązać się z wynikiem postępowania, jeśli na wynik ten nie miało wpływu postępowanie radcy.

Przed kim odpowiada radca prawny?

Odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego wiąże się z postępowaniem sprzecznym z prawem, zasadami etyki czy godnością zawodu. Radca prawny odpowiada przed:

 • rzecznikiem dyscyplinarnym, który kieruje sprawę do sądu dyscyplinarnego,
 • okręgowym sądem dyscyplinarnym, który rozpatruje sprawę po otrzymaniu wniosku o ukaranie od rzecznika dyscyplinarnego,
 • Główny Rzecznikiem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem Dyscyplinarnym – na poziomie krajowym.

Do kogo skierować skargę na radcę prawnego?

Wiele osób nie wie, gdzie złożyć skargę na radcę prawnego. Należy pamiętać zatem, że w pierwszej kolejności takie pismo adresuje się do Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP, tj. Okręgowa Izba Radców Prawnych.

Rzecznik Dyscyplinarny może podejmować różne czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, ale nie ma kompetencji do wydawania ogólnych opinii dotyczących postępowania radców prawnych. Zadaniem rzecznika jest zbadanie, czy radca prawny postąpił sprzecznie z prawem, z zasadami etyki czy z godnością zawodu, a także czy naruszył swoje obowiązki zawodowe.

Rzecznik Dyscyplinarny weryfikuje, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Na tym etapie albo wszczyna postępowanie dyscyplinarne, albo odmawia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Może też poprosić skarżącego o złożenie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, a radcę wezwać na przesłuchanie.

Rzecznik sprawdza, czy złożona skarga nie dotyczy działania lub zaniechania przedawnionego. Natomiast w przypadku uznania, że radca prawny popełnił zarzucane mu czyny, rzecznik składa wniosek o ukaranie radcy prawnego do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

W przypadku przewinienia mniejszej wady, rzecznik może skierować też dodatkowy wniosek do Dziekana o udzielenie radcy prawnemu ostrzeżenia dziekańskiego. Dziekan może natomiast zobowiązać radcę prawnego do przeproszenia pokrzywdzonego lub do innego stosownego postępowania wobec osoby pokrzywdzonej.

Jak napisać skargę na radcę prawnego?

Szukając odpowiedzi na pytanie „jak napisać skargę na radcę prawnego”, warto skupić się na jej prawidłowym zaadresowaniu. Właściwym do rozpoznania skargi jest bowiem ten okręgowy sąd dyscyplinarny okręgowej izby radców prawnych, do której należy radca prawny.

Skarga na radcę prawnego w OIRP (Okręgowa Izba Radców Prawnych) lub KIRP (Krajowa Izba Radców Prawnych) musi przyjmować formę pisemną i nie może być anonimowa. Dokument powinien zawierać oznaczenie sądu, sygnaturę akt sprawy, a także dane skarżącego, jego podpis i dowody na poparcie okoliczności przytoczonych w piśmie.

Czym skutkuje wniesienie skargi na radcę prawnego?

Jak zostało wspomniane, skargę na radcę prawnego w pierwszej kolejności rozpatruje rzecznik, który przekazuje sprawę do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Jeśli uzna radcę prawnego za winnego, może nałożyć na niego karę wynikającą z treści art. 65 ustawy o radcach prawnych, w brzmieniu:

1. Karami dyscyplinarnymi są:

1)upomnienie;

2)nagana;

3)kara pieniężna;

4)zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na czas od trzech miesięcy do pięciu lat, a w stosunku do aplikantów radcowskich – zawieszenie w prawach aplikanta na czas od jednego roku do trzech lat;

5)pozbawienie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, a w stosunku do aplikantów radcowskich – wydalenie z aplikacji.

Kara pieniężna dla radcy prawnego jest wymierzona w granicach od półtorakrotności do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.

Poza karą nagany i karą pieniężną sąd może orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na okres od 1 roku do 5 lat. Z kolei obok kary zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, może orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na okres od 2 do 10 lat.

Wraz z karą pieniężną i karą nagrany, radca zostaje ukarany poprzez utratę biernego prawa wyborczego do organu samorządu radców prawnych. Utrata takiego prawa obowiązuje przez okres do trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 

Z kolei kara zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego wiąże się z utratą biernego i czynnego prawa wyborczego do organu samorządu radców prawnych – na okres 6 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

W przypadku kary pozbawienia prawa do wykonywania zawodu przez radcę prawnego będzie to skutkować skreśleniem radcy z listy radców prawnych. O ponowny wpis na Listę Radców Prawnych można ubiegać się dopiero po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 

Kara wydalenia z aplikacji wiąże się z kolei ze skreśleniem z listy aplikantów.

O ponowny wpis na Listę Aplikantów Radcowskich nie można ubiegać się wtedy przez okres 5 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary.

Podsumowując

Każde przewinienie dyscyplinarne Radcy prawnego powinno pociągnąć za sobą stosowne do czynu konsekwencje. W przepisach prawa pojęcie przewinienia dyscyplinarnego opisuje się w następujący sposób:

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.

Podobne wzory pism:

skarga-na-radce-prawnego-do-izby-wzor-pdf-doc
Skarga na Radcę Prawnego do Izby - wzór
17