Skutki wyprowadzki przed rozwodem – SPRAWDŹ!

Z jednej strony, do wyprowadzki przed rozwodem lub nawet jeszcze przed złożeniem pozwu rozwodowego motywacją bywa silna eskalacja konfliktu między małżonkami. Z drugiej, to bezsilność i zmiana otoczenia jeszcze przed formalnym orzeczeniem rozwodu.

Czasem to po prostu chęć odcięcia się od starego życia i rozpoczęcie go na nowo, bez czekania na prawne rozwiązanie stosunku małżeństwa. Konsekwencje prawne opuszczenia domu przed rozwodem mogą być spore, więc warto zrobić to z rozwagą.

Czy wyprowadzka to porzucenie rodziny?

Opuszczenie domu przed rozwodem tylko w wyjątkowych przypadkach może być poczytane jako porzucenie rodziny. Zgodnie z literą prawa, nagła wyprowadzka i całkowity brak zainteresowania sprawami najbliższej rodziny może być podstawą do rozwiązania małżeństwa.

Bywa również solidnym argumentem odnośnie wnioskowania o orzeczeniu o winie właśnie po stronie osoby, która opuściła wspólne lokum.

Praktyka jednak pokazuje, że sąd niezwykle rzadko przyjmuje wnioski o orzeczenie o winie tylko i wyłącznie z punktu widzenia wcześniejszego porzucenia rodziny. Badając sprawę, patrzy szerzej, doszukując się innych przesłanek, takich jak relacja z innym partnerem czy zła, pełna kłótni atmosfera w domu.

I właśnie ta pierwotna przyczyna, a nie opuszczenie domu przed rozwodem, jest brana jako pewnik. Nie da się jednak ukryć, że przeprowadzka może być argumentem, który druga strona wykorzysta na niekorzyść, jako powód rozpadu więzi małżeńskiej.

Finansowe skutki wyprowadzki przed rozwodem

Kiedy dochodzi do opuszczenia wspólnego lokum jednego ze współmałżonków mających wspólnotę majątkową, może dojść do pewnych niedogodności jeszcze przed rozwodem. W przypadku, gdy jeden z małżonków opuszcza wspólne mieszkanie, może się okazać, że ta druga strona pozostanie bez środków do życia.

W takiej sytuacji sąd może na wniosek orzec tymczasowe świadczenia alimentacyjne albo też zasądzić określone zobowiązania finansowe. Jednak przy orzekaniu, bierze pod uwagę również motywację dotyczącą wyprowadzki drugiej osoby ze wspólnego adresu zamieszkania.

Warto również podkreślić, że w przypadku zobowiązań kredytowych takich jak hipoteka, wyprowadzka przed rozwodem nie zwalnia z odpowiedzialności prawnej za spłatę tego kredytu.

Bank nie będzie analizował faktu, ze osoba nie mieszka już w nieruchomości, na którą zaciągnęła kredyt. Postawi za to na suche fakty, czyli na brak comiesięcznej raty. Negatywne skutki odczują zarówno osoba pozostająca w lokum jak i ta, która się wyprowadziła.

Współwłasność majątkowa a wyprowadzka przed rozwodem

Kolejny aspekt, z jakim trzeba się zmierzyć wraz z opuszczeniem wspólnego lokum przed rozwodem, jest współwłasność majątkowa. Z jednej strony, trzeba ustalić, kto będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem dotychczasowego mieszkania.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku małżonków, którzy mają ustaloną wspólność majątkową, osoba, która została w lokum, nie ma podstaw do żądania zwrotu kosztów od osoby, która się wyprowadziła.

Uznaje się, że te koszty są majątkiem wspólnym obojga małżonków i dochodzenie realnego rozliczenia poniesionych nakładów jest niemożliwe.

Dla porównania, kiedy między małżonkami jest ustanowiona rozdzielność majątkowa, osoba faktycznie niemieszkająca we wspólnym lokum, musi zwrócić drugiej osobie połowę wydatków za czynsz. W rozliczenie to nie wchodzi jednak zużycie gazu czy prądu — te opłaty należą już tylko do osoby, która przebywa w wynajmowanym lokum.

Opieka nad wspólnymi dziećmi

Kiedy myślimy o tym, jakie są prawne skutki wyprowadzki przed rozwodem, rzadko przychodzą do głowy alimenty. Te najczęściej kojarzą się z postanowieniem sądu już po skończonej rozprawie rozwodowej.

A jednak — osoba, która opuszcza wspólne miejsce zamieszkania i zostawia z drugą osobą dzieci, musi liczyć się z tym, że sąd może nałożyć alimenty na rzecz dziecka. Podobnie, gdy osoba wyprowadzająca się zabiera ze sobą dzieci, sąd może nałożyć na współmałżonka lub współmałżonkę obowiązek płacenia na osoby małoletnie.

Sąd może również przyglądnąć się sytuacji, w jakiej żyją dzieci i zadecydować o miejscu ich zamieszkania. Przy orzekaniu, będzie kierował się przede wszystkim dobrem małoletnich, ich bezpieczeństwem, zdrowiem, a także większą stabilizacją psychiczną, jaką może okazać mu jeden z rodziców.

Rozprawa o te alimenty nie równa się orzeczeniu w sprawie alimentów, jakie sąd rodzinny nakłada już po rozwodzie.

Jakie rzeczy można zabrać ze sobą?

Przy wyprowadzce przed rozwodem istotne również jest określenie tego, co można zabrać z domu. Odpowiedź jest prosta — małżonek opuszczający mieszkanie czy dom, może swobodnie zabrać wszystkie te przedmioty, które wchodzą w skład majątku osobistego. Będzie to, chociażby telefon komórkowy czy inne przedmioty przeznaczone do prywatnego użytku.

Jednak już telewizor czy drogocenne dzieło sztuki, zabrane ze wspólnego mieszkania może stać się podstawą do zgłoszenia sprawy na policję na podstawie z art. 278 § 1 Kodeksu karnego, który mówi, że:

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Małżonek, który pozostaje w lokum, jest na o wiele lepszej pozycji, bo zauważając zniknięcie tych rzeczy, może zgłosić kradzież na policję.

W takim przypadku osoba wyprowadzająca się z domu przed rozwodem będzie miała na głowie nie tylko sprawę karną z tytułu kradzieży, ale i sprawę cywilną o powództwo o wydanie rzeczy.

Nie pomaga tu również artykuł 341 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dający pierwszeństwo do korzystania z rzeczy osobie, która pozostała na wspólnym zamieszkaniu.

Art. 34(1). – [Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego] – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.

W takiej sytuacji pozostaje jedynie odpowiednia argumentacja pozwalająca na jasne doprecyzowanie, czy konkretną rzecz jest składnikiem majątku osobistego obojga małżonków, czy też majątku osobistego.

Na koniec warto podkreślić, że z prawnego punktu widzenia nie ma czegoś takiego jak formalny zakaz wyprowadzania się przed lub w trakcie postępowania rozwodowego. Co więcej, taka sytuacja jest wręcz wskazana w sytuacji, gdy mąż lub żona stosuje wobec drugiego przemoc psychiczną, lub fizyczną.

Przy tej okazji warto przytoczyć tu orzeczenie Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 5 grudnia 1997 r. (I CKN 597/97), który jasno zaznaczył, że:

[…] opuszczenie przez żonę wraz z dziećmi wspólnego domu, stanowiące reakcję na poważne zagrożenie ze strony męża bezpieczeństwa osobistego i wspólnych dzieci, nie jest moralnie naganne, i nie może być uznane za zawinione spowodowanie rozkładu pożycia małżeńskiego.[…]

Czasem wyprowadzka i zmiana miejsca zamieszkania to najlepsze, co można zrobić, bo dzięki temu o wiele łatwiej jest dowodzić o tym, że ustał zupełny rozkład pożycia małżeńskiego z winy męża bądź żony. Tym samym, może pojawić się dodatkowe ułatwienie w kwestii uzyskania rozwodu, gdyż zupełny rozpad małżeństwa to bardzo silna przesłanka, by orzec rozwód.

Jak widzisz, wyprowadzka z domu przed rozwodem może, lecz nie musi być uznana za przyczynę rozpadu małżeństwa.

Podobne wzory pism:

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.