Wzór decyzji w sprawie zwrotu dotacji

17 

Decyzja w sprawie zwrotu dotacji jest decyzją administracyjną. Przesłankę do jej podjęcia może stanowić ustalenie, iż dotacja została pobrana nienależnie, w nadmiernej wysokości lub że została wydana niezgodnie z przeznaczeniem.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór decyzji w sprawie zwrotu dotacji – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy zawiera decyzja w sprawie zwrotu dotacji?

Decyzja dotycząca zwrotu dotacji musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Należy określić w niej kwotę dotacji oraz wysokość odsetek do zwrotu. Niezbędne jest także podanie danych podmiotu zobowiązanego do zwrotu dotacji oraz uzasadnienia podjętej decyzji.

Podstawę sporządzenia pisma stanowi art. 252 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Druk może zostać przygotowany w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór decyzji w sprawie zwrotu dotacji. 

Kiedy organ może wydać decyzję w sprawie zwrotu dotacji?

Jak zostało wspomniane, przykładowa decyzja w sprawie zwrotu dotacji może zostać uzasadniona spełnieniem przesłanek z art. 252 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego:

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

  1. wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  2. pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

– podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

Okoliczności te mogą zostać ustalone na podstawie sprawozdania, które obejmuje rozliczenie dotacji. Należy pamiętać, że zwrotowi podlega ta część dotacji, która została:

  • wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 
  • nienależnie udzielona,
  • pobrana w nadmiernej wysokości.

Druk przykładowej decyzji w sprawie zwrotu dotacji zawiera także pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał daną decyzję. Natomiast niewykonanie obowiązku zwrotu dotacji skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego. 

wzor-decyzji-w-sprawie-zwrotu-dotacji
Wzór decyzji w sprawie zwrotu dotacji
17