Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór pisma

17 

Jak napisać wezwanie do zwrotu zaliczki? Zaliczka to forma przedpłaty i opłaty rezerwacyjnej. Jej charakterystyczną cechą jest to, że zawsze powinna zostać zwrócona stronie, która ją wpłaciła i nie ma znaczenia, z czyjej winy nie dojdzie do realizacji umowy.

Jeśli umowa zostanie rozwiązana lub gdy zostanie ona zrealizowana niezgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami, należy pamiętać o prawie żądania zwrotu zaliczki. Jak wezwać drugą stronę do dokonania takiego zwrotu?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotwaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania do zwrotu zaliczki, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest wezwanie do zwrotu zaliczki?

Wezwanie do zwrotu wpłaconej zaliczki to nic innego jak pismo, w którym podmiot wzywa drugą stronę do zwrotu zapłaconych środków. Takie wezwanie może sporządzić ta strona kontraktu, która zaliczkę wpłaciła. Natomiast okoliczności, w jakich wezwanie będzie zasadne to:

  • niespełnienie warunków umowy,
  • brak realizacji umowy.

Typowe pismo o zwrot zaliczki za niewykonaną usługę czy niedostarczony towar zawiera zwykle informację o terminie zwrotu wpłaconych środków, a także numer konta bankowego do przelewu oraz pouczenie o konsekwencjach prawnych w przypadku, kiedy odbiorca pisma nie zrealizuje przelewu w wyznaczonym terminie.

Warto pamiętać przy tym, że zaliczka – w przeciwieństwie do zadatku – stanowi formę przedpłaty i opłaty rezerwacyjnej, która zawsze podlega zwrotowi. Podmiot, który wpłaca zaliczkę, powinien wiedzieć, że jest ona wliczana w poczet całej wierzytelności. Jeśli do realizacji umowy nie dojdzie, ma on prawo żądać jej zwrotu.

Dotyczy to zarówno sytuacji, kiedy sam wycofa się z umowy, jak i sytuacji, kiedy do realizacji umowy nie dojdzie z winy drugiego podmiotu. Tym właśnie zaliczka różni się od zadatku. Zadatek zachowuje się bowiem nieco inaczej, to znaczy:

  • pozostaje przy podmiocie, który go otrzymał, jeśli podmiot wpłacający wycofa się z umowy,
  • podlega zwrotowi w kwocie dwukrotnie wyższej, jeśli do realizacji umowy nie dojdzie z winy podmiotu, który zadatek przyjął.

Jak napisać wezwanie do zwrotu zaliczki?

Zaliczka podlega zwrotowi, a wezwanie do zwrotu zaliczki nie jest wcale skomplikowanym pismem, jednak profesjonalnie sporządzony dokument często znacznie skuteczniej mobilizuje drugą stronę do dokonania takiego zwrotu. Pismo warto przygotować zatem w oparciu o wzór wezwania do zwrotu zaliczki, który uwzględnia następujące elementy:

  • dane stron – adresowe i personalne,
  • oznaczenie transakcji/umowy, której dotyczy zaliczka, a także jej kwoty i celu dokonania wpłaty,
  • prośba o zwrot zaliczki wraz z terminem zwrotu i ostrzeżeniem o konsekwencjach jego przekroczenia,
  • określenie sposobu dokonania zwrotu – najczęściej numer rachunku bankowego do przelewu lub adres do przekazu pocztowego,
  • załączniki, czyli kopia dowodu wpłaty zaliczki lub innych dokumentów potwierdzających jej uiszczenie,
  • ostrzeżenie o konsekwencjach braku zwrotu zaliczki w terminie – podjęcie dalszych kroków prawnych i skierowanie sprawy do sądu.

Takie wezwanie do zwrotu zaliczki bywa określane także jako przedsądowe wezwanie do zwrotu zaliczki, ponieważ wierzyciel ma obowiązek podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu przed wystąpieniem na drogę sądową.

Dokument należy przesłać zatem w taki sposób, aby posiadać dowód jego sporządzenia i dostarczenia dłużnikowi (za poświadczeniem odbioru). Najlepiej postawić na list polecony z potwierdzeniem odbioru.

Co zrobić, kiedy druga strona odmawia zwrotu zaliczki?

Jak wyegzekwować zwrot zaliczki? To pytanie, które zadają sobie osoby bezskutecznie oczekujące na przysługujący im zwrot. Warto wiedzieć zatem, jak należy postępować i co może zrobić wierzyciel, aby odzyskać swoje pieniądze.

Po pierwsze, w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do zwrotu zaliczki, należy skontaktować się z drugą stroną w celu wyjaśnienia całej sytuacji i przypomnienia jej o swoim żądaniu. Często okazuje się, że brak zwrotu zaliczki to wynik niedbalstwa, pomyłki czy nieporozumienia.

Jeśli drugi podmiot próbuje uniknąć obowiązku dokonania zwrotu zaliczki, warto przypomnieć mu o konsekwencjach prawnych braku zwrotu. Mogą to być zarówno kary umowne uwzględnione w umowie, jak i skierowanie sprawy do sądu.

Wierzyciel może również przygotować kolejne, ostateczne wezwanie do zwrotu zaliczki na piśmie, przesyłając je listem rejestrowanym. Taki dokument można sporządzić w oparciu o wzór zwrotu zaliczki, ustalając nowy, konkretny termin dokonania zwrotu i podkreślając jego ostateczność.

W zależności od charakteru sprawy, swój problem z brakiem zwrotu zaliczki można zgłosić także do odpowiednich organów, na przykład do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, czy też do Inspekcji Handlowej. Warto też skontaktować się z prawnikiem, który doradzi, jak postępować dalej, aby odzyskać wpłaconą zaliczkę.

Kiedy można domagać się zwrotu zaliczki?

Zwrot zaliczki przysługuje stronie, która zaliczkę wpłaciła w sytuacji, kiedy druga strona nie wywiązała się z warunków umowy lub zerwała ją z przyczyn leżących po jej stronie. Zasadniczo, niezależnie od powodu niezrealizowania umowy, zaliczka wraca na rzecz tego, kto ją wpłacił – inaczej niż w przypadku zadatku.

O zwrot zaliczki można wnioskować także w przypadku odstąpienia od umowy. Zgodnie z treścią art. 494 kodeksu cywilnego:

Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Zaliczka podlega zarachowaniu na poczet ceny. Jeśli jednak strona, która wpłaciła zaliczkę, chce odstąpić od umowy, ma prawo żądać zwrotu zaliczki, ponieważ taka przedpłata zawsze podlega zwrotowi, kiedy umowa przyrzeczona nie dochodzi do skutku. Inną podstawę zwrotu takich środków stanowi art. 410 kodeksu cywilnego, który mówi o świadczeniach nienależnych:

§  2. Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Podsumowanie

Zaliczka jest uiszczana jako część pełnej ceny lub wynagrodzenia. Jeśli nie dojdzie do wykonania umowy – zaliczka powinna zostać zwrócona w pełnej kwocie. Ma to miejsce nawet w sytuacji, gdy przyczyną niezrealizowania umowy są okoliczności, za które odpowiada ta strona, która wpłaciła zaliczkę.

Zaliczka nie pełni funkcji zabezpieczenia wykonania umowy, dlatego druga strona umowy zawsze ma prawo zażądać zwrotu zaliczki.

Jeśli pomimo wezwania do zwrotu zaliczki wciąż jej nie otrzymaliśmy, można skierować sprawę do sądu w postępowaniu upominawczym.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór pisma”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wezwanie-do-zwrotu-zaliczki-wzor-pisma
Wezwanie do zwrotu zaliczki - wzór pisma
17