Kategoria:

Prawo rodzinne
Spis treści: Kiedy jest możliwe ubezwłasnowolnienie całkowite przez sąd?Przykład sytuacji, która uzasadnia wystąpienie z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie całkowiteBadanie biegłego psychiatry w sprawie o ubezwłasnowolnieniePrzykłady wypowiedzi sądów w sprawach o ubezwłasnowolnienie całkowite:Jaki sąd?Skutki ubezwłasnowolnienia całkowitegoZmiana orzeczenia w sprawie o ubezwłasnowolnienieKoszty ubezwłasnowolnieniaPodsumowując Kiedy jest możliwe ubezwłasnowolnienie całkowite przez sąd? Ubezwłasnowolnić całkowicie można tylko osobę, która ukończyła 13...
Read More
Powody do ubezwłasnowolnienia częściowego Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę. Ubezwłasnowolnienie częściowe ma charakter fakultatywny, tzn,...
Read More
Prześledźmy przebieg jednej ze spraw, które ostatecznie doprowadziły do ustanowienia rodziny zastępczej w osobie babci małoletnich dzieci. Dość często występująca sytuacja. Pierwszym krokiem jest pojawienie się informacji o zaniedbaniach wobec dziecka / dzieci. Zazwyczaj taka informacja wychodzi ze strony szkoły, do której uczęszcza dziecko. Na skutek takiego zawiadomienia sąd nakazuje przeprowadzenie wywiadu kuratora o sytuacji dzieci w...
Read More
Spis treści: Jak rozumieć właściwie konkubinat w świetle prawa i możliwości jego finansowego rozliczenia po ustaniu konkubinatu?Konkubinat a związek osób tej samej płciJaka jest istota rozliczeń konkubinatu?Na jakiej podstawie można rozliczać konkubentów?Czy do konkubinatu można stosować wprost przepisu prawa rodzinnego dotyczące małżonków i wspólności majątkowej małżeńskiej?Zwrot darowanych w trakcie konkubinatu rzeczy po ustaniu konkubinatu.Należy udowodnićJak...
Read More
Spis treści: O czym sąd musi rozstrzygnąć w sprawie o rozwód?Kiedy zostanie orzeczony rozwód?Zawieszenie postępowania o rozwódPostępowanie dowodowe w sprawie o rozwódCo należy udowadniać przed sądem?Jak prawnicy rozumieją dobro dziecka w kontekście sprawy o rozwód?Mediacja w sprawie o rozwódZabezpieczenie alimentów, kontaktów, miejsca zamieszkania dziecka – na czas trwania procesu o rozwódRozwód bez orzekania o winieRozwód...
Read More
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jeżeli pomiędzy stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia każdy z małżonków może żądać aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli nie występują negatywne przesłanki rozwodowe, a mianowicie jeżeli rozwód nie będzie sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci, zasadami współżycia społecznego, albo jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny. Poniżej...
Read More
Zgodnie z przepisem art. 52 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z ważnych powodów każdy z małżonków może wystąpić do sądu z żądaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej. Z wnioskiem takim występuje małżonek, gdy nie może uzyskać zgody drugiego małżonka na ustanowienie rozdzielności majątkowej. Ponadto najważniejsze jest wystąpienie tzw. „ważnych powodów”, aby z takim żądaniem można było...
Read More
Poniżej przedstawione zostały formalne i procesowe zagadnienia związane z samym pozwem o zaprzeczenie ojcostwa. Jakie są warunki formalne pozwu o zaprzeczenie ojcostwa? Pozew o zaprzeczenie ojcostwa powinien odpowiadać ogólnym warunkom dla pierwszego pisma procesowego, czyli powinien zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie miejsca...
Read More
Za przemoc w rodzinie uważa się jednorazowe albo wielokrotne celowe działanie lub brak działania powodujące naruszenie praw lub dóbr osobistych osób najbliższych czyli małżonka, dzieci, wnuków, dziadków, rodzeństwa, innych bliskich krewnych, osobę przysposobioną, konkubenta lub konkubinę, oraz inne osoby wspólnie mieszkające. Chodzi o takie zachowania sprawcy, które narażają wyżej wymienione osoby na niebezpieczeństwo utraty życia,...
Read More
W przypadku wydania Decyzji np. przez Prezydenta Miasta Lublin (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – MOPR) w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej oraz w przedmiocie żądania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie istnieje możliwość złożenia odwołania z wykorzystaniem szeregi argumentów, między innymi poniżej proponowanych. W sprawach o zwrot...
Read More
Spis treści: Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka bez zgody ojca – wzórCzy potrzebna jest zgoda obojga rodziców na paszport?Czy można wyrobić dziecku paszport bez zgody drugiego rodzica?Dlaczego ojciec nie zgadza się na wyrobienie dziecku paszportu?Jak wyrobić dziecku paszport bez zgody ojca? W sytuacji, gdy przychodzi rodzic do adwokata i pyta co robić, gdy drugi...
Read More
System pieczy zastępczej, rodziny zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z późniejszymi zmianami. Preambuła ustawy wskazuje, że powołana jest dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i...
Read More
Płacę alimenty, a komornik egzekwuje – co robić Co zrobić, gdy płacę alimenty i mam komornika? trzeba składać skargę na czynności komornika, bo dłużnik, przeciwko któremu wszczęta została egzekucja alimentów, mimo że dobrowolnie zaspokajał alimenty w terminie i wysokości określonej w tytule wykonawczym, może skutecznie – stosownie do okoliczności – w drodze skargi kwestionować czynności komornika w...
Read More
Jak wygrać podział majątku, o co pyta sąd przy podziale majątku i jedno z najczęściej stawianych pytań: jak nie dać się przy podziale majątku? Praktyka pokazuje, że sprawy o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, zazwyczaj po rozwodzie, należą do kategorii spraw trudnych, zazwyczaj trwają kilka lat i wymagają zgłoszenia i przeprowadzenia szeregu dowodów. Przed...
Read More
Praktyka pokazuje, że sprawy o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, zazwyczaj po rozwodzie, należą do kategorii spraw trudnych, zazwyczaj trwają kilka lat i wymagają zgłoszenia i przeprowadzenia szeregu dowodów. Przed podjęciem decyzji, jakie składniki majątkowe zgłaszać do podziału, jaki sposób podziału i rozliczeń wybrać, jakie zgłaszać żądania, jak rozliczać nakłady i wydatki...
Read More
Praktyka pokazuje, że sprawy o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, zazwyczaj po rozwodzie, należą do kategorii spraw trudnych, zazwyczaj trwają kilka lat i wymagają zgłoszenia i przeprowadzenia szeregu dowodów. Przed podjęciem decyzji jakie składniki majątkowe zgłaszać do podziału, jaki sposób podziału i rozliczeń wybrać, jakie zgłaszać żądania, jak rozliczać nakłady i wydatki na...
Read More
Praktyka pokazuje, że sprawy o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, zazwyczaj po rozwodzie, należą do kategorii spraw trudnych, zazwyczaj trwają kilka lat i wymagają zgłoszenia i przeprowadzenia szeregu dowodów. Przed podjęciem decyzji jakie składniki majątkowe zgłaszać do podziału, jaki sposób podziału i rozliczeń wybrać, jakie zgłaszać żądania, jak rozliczać nakłady i wydatki na...
Read More
Praktyka pokazuje, że sprawy o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, zazwyczaj po rozwodzie, należą do kategorii spraw trudnych, zazwyczaj trwają kilka lat i wymagają zgłoszenia i przeprowadzenia szeregu dowodów. Przed podjęciem decyzji jakie składniki majątkowe zgłaszać do podziału, jaki sposób podziału i rozliczeń wybrać, jakie zgłaszać żądania, jak rozliczać nakłady i wydatki na...
Read More
Przestępstwo z art. 209 § 1a Kodeksu karnego popełnia ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego (nie płaci alimentów) określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia...
Read More
Spis treści: Czym jest nieważność umowy o podział majątku?Nierówny podział majątkuUstalenie nieważności umowy o podział majątku wspólnego małżonkówPowołanie biegłego Czym jest nieważność umowy o podział majątku? Małżonkowie umówili się na spotkanie w kancelarii notarialnej celem sporządzenia intercyzy, czyli umowy majątkowej ustanawiającej rozdzielność majątkową między nimi w związku z tym, że mąż chciał rozpocząć prowadzenie działalności...
Read More
1 2 3 4 5